Trangboddhet

Trangboddhet er en levekårsindikator som kan si noe om de økonomiske og materielle forutsetningene for gode levekår. Boligstørrelse kan ha mye å si for enkeltpersoners muligheter til privatliv, avslapping og lek, og er derfor en viktig del av boligstandarden.

Kilde: Oslostatistikken

Studier har funnet sammenheng mellom trangboddhet og fysiske og, til en noe mindre grad, psykiske lidelser. Trangboddhet henger ofte sammen med dårlige boforhold, som fukt og råte, og er ofte mer vanlig blant en del utsatte grupper, for eksempel har det vist seg å være overrepresentert i familier med ikke-vestlig innvandrerbakgrunn, i familier der foreldrene er uten arbeid, i familier med mange barn og i familier med lav inntekt. For barn kan det å bo trangt gjøre det vanskelig å ta med venner hjem og å få plass og ro til skolearbeid. Utbredelse av trangboddhet varierer mellom ulike deler av byen, og internt i bydelene.

Det er likevel grunn til å tro at hva som oppleves som en liten bolig og eventuelle problemer knyttet til å bo trangt, i noe grad avhenger av hvilke boligstørrelser som er vanlig der man bor. Oslo har i følge den offisielle statistikkens definisjon (jf. faktaboks) en høy andel trangbodde husholdninger. Samtidig bor befolkningen i Oslo nødvendigvis tettere enn i resten av landet, og noen har for eksempel selv valgt å bo trangere for å kunne bo mer sentralt, eller for at man verdsetter andre bokvaliteter enn størrelse høyere.