Boligmengden

Ved inngangen til 2022 var det 348 252 boliger i Oslo. Dette er en økning på vel 2 850 boliger eller 0,8 prosent fra året før. Veksten året før var på nesten 2 700 boliger eller 0,8 prosent. Endringer i boligmengden skyldes først og fremst bygging av nye boliger, men ombygging, bruksendring, rivning og brann har også betydning.

Vel 47 prosent av boligene i Oslo var per 1.1.2022 i indre by. Indre by har økt sin andel av boligmengden de siste 5 årene. Blokkbebyggelse er ikke uventet den dominerende boligformen i Oslo. Per 1.1.2022 bestod nesten 71 prosent av boligene i Oslo av blokker. Men innslaget av småhusbebyggelse er også be­tyd­elig. Nesten 24,0 prosent var småhusbebyggelse. De resterende 5,3 prosent var institusjoner, boliger i andre bygg eller ukjent boligtype.

Høyest andel med blokkbebyggelse finner vi i indre by der nesten 91 prosent av bolig­ene er i blokk­­be­byggelse. Andelen med blokkbebyggelse varierer i ytre by. Høyest andel har ytre by nord med vel 72 prosent, mens andelen er betydelig lavere i ytre by vest og sør med henholdsvis 41 pro­sent og 48 prosent. Det betyr at andel med småhusbebyggelse i ytre by vest og sør på vel 50 prosent, mens den i ytre by nord bare utgjør vel 25 prosent.

I 2016 ble statistikken for boligmengden for årene 2012-2016 lagt om. Dette førte til noen færre boliger i Oslo for disse årene og betydelige endringer i fordelingen av boliger på hustype og antall rom i boligene. Se SSBs nettsider for nærmere informasjon.

Tabell over boligmengden i Oslo finnes i statistikkbanken