Husholdninger

Det var 345 670 husholdninger i Oslo per 1. januar 2019. Den vanligste husholdningstypen i Oslo består av én person og utgjorde om lag 47 prosent av husholdningene ved begynnelsen av 2019. Videre besto om lag 28 prosent av husholdningene av to personer og 14 prosent besto av fire personer eller flere.

Par uten hjemmeboende barn utgjorde 69 700 husholdninger, mens 58 900 husholdninger besto av par med barn og om lag 13 800 husholdninger besto av én forelder med barn. Flerfamiliehusholdningene utgjorde omtrent 7 prosent av husholdningene, det vil si i underkant av 23 000 husholdninger.

Av husholdningene i Oslo 1. januar 2019 var 72 prosent uten barn. Omtrent 13 prosent av husholdningene hadde det ett barn, i drøye 10 prosent var det to barn, mens 4 prosent av husholdningene hadde tre barn eller flere.

Bydel St.Hanshaugen er bydelen med størst andel husholdninger uten barn. Der var 85 prosent av husholdningene i bydelen uten barn per 1.1.2019. Bydel Søndre Nordstrand var den bydelen med størst andel husholdninger med barn, med 46 prosent barnehusholdninger. I lys av det er det ikke så overraskende at det i Bydel Søndre Nordstrand også var flest barnerike husholdninger. Drøye 11 prosent av husholdningene i Bydel Søndre Nordstrand besto av tre eller flere barn ved inngangen til 2019. Til sammenligning besto 4 prosent (eller om lag 13500) av husholdningene i Oslo av tre eller flere barn på samme tidspunkt.

Se statistikk om husholdninger i statistikkbanken
Statistisk sentralbyrå har også publisert statistikk om husholdninger