Barnevern

Barnevernets mandat er å gi hjelp til barn som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling. Dette er et forholdsvis begrenset mandat, og det barneverntjenestene skal gjøre er å styrke og/eller erstatte foreldrefunksjonen. I de fleste tilfellene vil det si å gi hjelp og støtte til familien mens barnet bor i sin opprinnelige familie. Hvis dette ikke fører fram, kan barnet bli flyttet ut av hjemmet og til et fosterhjem eller i et fåtall av tilfellene til en barnevernsinstitusjon. Hovedmålgruppa til barneverntjenesten er barn i alderen 0-17 år, men barnevernstiltak kan fortsette fram til den unge voksne fyller 25 år hvis vedkommende ønsker det.

En sak i barnevernet starter med at noen sender en melding til barneverntjenesten der barnet bor. Dersom meldingen har et innhold som tilsier at det kan være grunnlag for å tilby tiltak etter barnevernloven, blir det opprettet en undersøkelse. Dette skjer for om lag 85 % av meldingene. Utviklingen i antall meldinger som førte til undersøkelse – altså barneverntjenestens innkurv – er illustrert i grafen under:

Oslo kommunes statistikkbank

Fra 2004 var det en jevn økning i antallet fram til 2014. Fra det året og til 2016-2017 var det en kraftigere økning, mens antallet har gått ned i årene etter det slik at antallet i 2021 var omtrent på samme nivå som i 2014.

Når det er grunnlag for det, blir det iverksatt barnevernstiltak. Flertallet av disse er hjelpetiltak i hjemmet, og det kreves samtykke av både foreldre og barnet for at tiltak kan iverksettes. Behovet for barnevernstiltak varierer etter innslaget av ulike levekårsutfordringer. Det er grunnen til at det er langt flere barn med tiltak per innbygger i alderen 0-24 år i noen bydeler. Grafen under viser variasjonen mellom bydelene i 2021. For bydelene i alt hadde 2,9 % av alle innbyggere i alderen 0-24 år tiltak etter barnevernsloven. Bydel Gamle Oslo, bydelene i Groruddalen og bydel Søndre Nordstrand lå høyest, mens andelen i de vestlige bydelene og i bydel Nordstrand lå lavest.

Kilde: SSB-tabell 12604

Når en så lav andel som i underkant av 3 prosent av alle innbyggere i alderen 0-24 år hadde tiltak fra barnevernet, forteller det at det er mange utfordringer barn og unge har som må møtes av andre kommunale og statlige tjenester og av frivillig sektor.