Barnehagestatistikk

I Oslo er hovedmålene for barnehagene at barnehagebarn skal ha et trygt og inkluderende oppvekst- og læringsmiljø. De skal møte medarbeidere med høy kompetanse og tid til å følge opp den enkelte. At barnehagebarn skal få et pedagogisk tilbud som støtter det enkelte barns lek, utvikling og læring og at de skal utvikle gode språklige og sosiale ferdigheter gjennom lek i trygge omgivelser.

Dekningsgrader

Grafen under viser dekningsgrad for barnehagedeltagelse i Oslo de siste årene. Dekningsgraden er basert på antall opptatte barnehageplasser i forhold til antall barn bosatt i Oslo i den respektive aldersgruppe.

Oslo kommunes Statistikkbank

Bemanning

Andelen ansatte med barnehagelærerutdanning i grunnbemanningen i private og kommunale barnehager har økt de siste årene. Oslo sin andel ligger noe under landsgjennomsnittet. Bemanningsavtalen for de kommunale barnehagene, som gjelder fra 2017, skal på sikt bidra til å øke andelen barnehagelærere i grunnbemanningen i kommunale barnehager til 50 prosent og andelen barne- og ungdomsarbeidere i kommunale barnehager til 25 prosent.

Statistikkbanken til Udir

Bydelsvise forskjeller

Andelen barn med barnehageplass varierer mellom bydeler fordi etterspørselen også varierer mellom bydelene. Det er ulike årsaker til at enkelte bydeler har lavere etterspørsel etter barnehageplass enn andre. Årsaker til lav etterspørsel kan være kostnader forbundet med barnehagedeltakelse, avstand til barnehage eller at foreldrene fortrekker å være hjemme med barnet fremover å sende det i barnehage.

Videre er etterspørselen etter barnehageplass noe lavere blant minoritetsspråklige. Andelen barn med barnehageplass er høyere i bydeler hvor andelen minoritetsspråklige relativt sett er lavere.

Sammenlikning med andre kommuner

ASSS er et KS-ledet nettverk og består av de ti største kommunene i landet. Det er en viss variasjon mellom kommunene, men det har ofte stor nytteverdi å sammenligne tall og utvikling i egen kommune med nettverket samlet.

Tabell som viser andelen barn med barnehageplass, og andelen ansatte med barnehagelærerutdanning, fordelt på Oslo og ASSS, i 2019 og 2020
Andel barn med barnehageplassOslo 2019ASSS 2019Oslo 2020ASSS 2020
Andel 1-2-åringer83,084,584,585,9
Andel 3-5-åringer95,496,796,396,9
Andel minoritetsspråklige i barnehage i forhold til innvandrerbarn 1-5 år eksklusive utvalgte land* (se forklaring under tabellen)87,584,890,486,1
Andel ansatte med barnehagelærerutdanning36,438,936,739,2

* Andelen er definert som antall barn 1-5 år med annet morsmål enn norsk, samisk, svensk, dansk eller engelsk delt på antall barn 1-5 år med innvandringsbakgrunn, ekskludert barn med landbakgrunn fra Danmark, Sverige, Irland, Storbritannia, USA, Australia og New Zealand.
Kilde: SSB

Oslo kommune nærmer seg stadig dekningsgradene for ASSS både for 1-2-åringer og 3-5-åringer, med økning i dekningsgrader for begge aldersgruppene.

Du finner flere tall i Oslo kommunes statistikkbank.