Vannområde Oslo

Hva

I Norge har vi mye vann av god kvalitet, men mange vannforekomster har likevel en dårlig miljøtilstand. Dette gjelder ikke minst et så urbanisert område som Osloregionen. Med EUs vanndirektiv og vannforskriften er det satt fokus på det kontinuerlige arbeidet for et godt vannmiljø. Dette betyr at vannet i Oslo vil bli renere og at blant annet levevilkår for fisk vil bedres. Flere steder vil man igjen se bekke- og elvestrekninger i byen der de tidligere lå nedgravd i rør.

Oslo kommune har ansvar for gjennomføringen av vannforskriftsarbeidet i Vannområde Oslo. Det er nødvendig å gjennomføre tiltak blant annet for å:

  • Hindre forurensning fra vei og avløpsnettet
  • Gjenåpne/ restaurere elver og bekker
  • Utbedre vandringshindre og tilrettelegge for gode oppvekst- og leveområder for fisk og andre vannlevende organismer

Alle de foreslåtte tiltakene er listet opp i vedlegg 6 i den lokale tiltaksanalysen for Vannområde Oslo. Dette dokumentet finnes lenger ned på denne siden, under overskriften «Dokumenter».

Hvor

Områder inkludert i vannområde Oslo:

Kart over vannområde Oslo (PDF)

Hvorfor

Oslo er en by i sterk vekst. Innen 2030 er det forventet at innbyggertallet øker fra ca. 600.000 til 800.000. Det er stort press på grøntarealer, og allerede utbygde områder gjør det utfordrende å få til en byutvikling som ivaretar vannforekomstene, naturmangfoldet og gjør oss rustet til å kunne håndtere mer ekstremvær som følge av klimaendringene.

Det er viktig å jobbe for at innbyggerne i en storby skal ha gode bomiljøer. Det er betydningsfullt for folkehelsen å kunne bo i nærheten av turområder og ha bade- og fiskemuligheter, uten å måtte bekymre seg eksempelvis for kostholdsrestriksjoner på fisk.

Grøntområder og buffersoner langs vassdrag er viktige for infiltrasjon, fordrøyning og rensing av overvann. Klimaendringene vil kunne føre til flere flomhendelser i en storby som stadig fortettes på grunn av behovet for boligutbygging. Det er viktig at byutviklingen skjer med et stort fokus på lokal overvannshåndtering og bekkeåpninger, slik at Oslo blir rustet for å kunne håndtere mer ekstremvær.

Hvem

Deltakere i samarbeidsgruppen for Vannområde Oslo er Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Bymiljøetaten, Vann- og avløpsetaten, Plan- og bygningsetaten, Eiendoms- og byfornyelsesetaten, Oslo Havn, Statens vegvesen og Regionkontor Landbruk. Nabokommunene (Jevnaker, Lunner, Nesodden, Nittedal, Oppegård, Ringerike, Skedsmo og Ski) holdes informert og deltar ved behov.

Det er opprettet en referansegruppe bestående av organisasjoner, interessegrupper, bydeler m.fl. Lokalkunnskap er viktig, og referansegruppen har bidratt med viktige innspill til vannforvaltningsarbeidet. Referansegruppen har blant annet meldt fra om forurensningskilder, forsøpling og uheldige inngrep i kantvegetasjon. I tillegg har de kommet med ønsker om iverksetting av tiltak.

Ta kontakt på e-post dersom du ønsker å delta i referansegruppen og motta informasjonsskriv: justyna.blikset@bym.oslo.kommune.no

Når

Vannområde Oslo startet arbeidet i 2011. Målet om «god økologisk og kjemisk tilstand» skal i prinsippet nås innen 2021, med mindre det søkes om tidsutsettelse på grunn av tekniske utfordringer eller uforholdsmessig store kostnader.

Overvåking av Oslos vassdrag

Vann og avløpsetaten har overvåket vassdragene for å se effekten av tiltak på avløpsnettet, miljøtilstanden i resipientene og tilførsler til Oslofjorden. Etaten har over tid lykkes med å få en sterk reduksjon av tilførsler av spillvann til vassdragene.

Last ned rapport om overvåking av Oslos vassdrag (28,8MB PDF)

Kontakt

Prosjektleder
Justyna Krajczyk Blikset
Mobil

Dokumenter

Lenker