Tøyen basketpark er åpnet

Parken består av tre ulike baner tilpasset ulike nivåer og aldersgrupper. Det er bygget opp et amfi og mange sitteplasser på den tidligere parkeringsplassen.

Hva er gjort?

Det er etablert tre basketballbaner tilrettelagt for ulike nivåer og aldersgrupper. En av banene holder olympisk standard. Prosjektet er i første omgang midlertidig, og banene skal stå i to år. Dersom det blir besluttet at banene skal være der permanent, er de bygget i en kvalitet som gjør at de ikke trenger å bygges på nytt.

I tillegg er det bygget opp et amfi, benker rundt plantekasser med vegetasjon og belysning for å legge til rette for økt bruk byrommet. Banene er tilgjengelige for alle.

Hvorfor gjør vi dette?

Tiltaket er finansiert av programmet Bilfritt byliv for å tilrettelegge for et bedre bymiljø og økt byliv i sentrum, Grønland og Tøyen. Et av virkemidlene som benyttes i programmet for å oppnå økt byliv er å utvikle ubenyttet areal og fylle de med midlertidige tiltak for å oppnå en rask endring i bruken og opplevelsen av byen. På den måten skapes det mer plass til mer aktivitet, opphold, trær og vegetasjon. Om ikke tiltaket besluttes å bli permanent har tiltakene gitt stor verdi for mange i perioden det har fått lov til å være der og kommunen har fått unik erfaringsbasert kompetanse i arbeidet med å utvikle fremtidens by.

Når skjer det?

Anleggsarbeidet startet opp i juni, og basketparken åpnet 28. august.

For mer informasjon kontakt: