Sykkeltilrettelegging i Sørkedalsveien fra Røa kirke til Trettebakken

Bymiljøetaten arbeidet med et forprosjekt for å kartlegge en løsning for tilrettelegging for syklister mellom Røa Kirke og Trettebakken. Det ble lagt frem et innbyggerinitiativ mot forslaget og 7. juni, 2023 endte behandlingen i bystyrets samferdsels- og bymiljøutvalg med et enstemmig vedtak om å droppe fremlagt forslag og isteden se på nye løsninger for å bedre forholdene for syklistene mellom Røa og Bogstad.

Hva skal vi gjøre?

Forprosjektet skal vurdere muligheten for å etablere en enklere tilrettelegging for syklister i Nordengveien. Det vil innebære å koble Nordengveien til sykkelløsningen i Vækerøveien via Snargangen og Sørkedalsveien med en egen tilrettelagt kryssløsning for de syklende.

Hva har skjedd?

Sørkedalsveien er i planen for sykkelveinettet oppført som en strekning hvor det skal tilrettelegges for sykling innen 2040. I utgangspunktet var det planlagt et prosjekt fra Røa kirke i sør til Peder Ankers plass i nord. Det foreligger derfor en reguleringsplan som omfatter hele denne strekningen.

Deler av denne strekningen mellom Trettebakken og Peder Ankers plass er nå i gjennomføringsfasen.

Veistrekningen mellom Røa kirke og Trettebakken ble imidlertid ikke tatt videre til gjennomføring grunnet et stort behov for grunnerverv.

En alternativ parallell trase i Hovseterdalen har blitt vurdert, men ble forkastet grunnet terrengutfordringer, behov for inngrep i grøntareal og avstanden til Røakrysset som knutepunkt.

Prosjektene skal kobles sammen ved Trettebakken.

Hva skjer nå?

Bymiljøetaten har sett på hvilke grep som kan medføre at strekningen blir bedre tilrettelagt for syklende. Følgende endringer i Snargangen/Nordengveien/Trettebakken foreslås:

  • Tosidig parkeringsforbud for å bedre sikt og trafikksikkerhet for gående og syklende i Nordengveien

  • Skilting av traseen som sykkelrute

  • Veioppmerking med delesymbol i Snargangen og Trettebakken

  • Oppstramming av kryss for å oppnå lavere fart og bedre siktforhold, og med det bedre trafikksikkerhet

Da målingene viser få fartsovertredelser er det i første omgang ikke tenkt å innføre særlige fartsregulerende tiltak utover kryssoppstramming og dagens kjøremønster opprettholdes.

Ved Røa kirke arbeider vi med en løsning som innebærer etablering av ensidig toveis sykkelvei og tilrettelegging for trygg kryssing i forbindelse med gangfeltene som skissert nedenfor:

Skisse av ny mulig kryssløsning ved Røa kirke

Hva skjer videre?

Det arbeides med ferdigstillelse av forprosjektet, og beslutning om eventuell gjennomføring er planlagt behandlet internt i Bymiljøetaten i prosjektets styringsgruppe 17. april.

Tilrettelegging i Nordengveien, vil forutsatt en beslutning om gjennomføring, trolig kunne iverksettes raskt og i løpet av 2023. Ombygging av kryssene som kobler Snargangen via Sørkedalsveien til Vækerøveien vil ikke kunne gjennomføres like raskt da det må detaljprosjektertes og byggesøkes, og forventes å kunne gjennomføres i løpet av 2024.

Hvorfor gjør vi dette?

Å legge bedre til rette for gående og syklende er nødvendig for å løse utfordringene knyttet til befolkningsvekst, transportbehov, luftkvalitet og arealbruk i Oslo.

Den aktuelle strekningen inngår i Plan for sykkelveinettet i Oslo. Tiltaket er viktig for å få helhetlig sykkelnett i området.

Et sammenhengende sykkelveinett er en forutsetning for å få flere til å velge sykkel. Tilrettelegging for sykling på egne arealer vil medføre færre syklende på fortauet i Sørkedalsveien, dermed bedres forholdene også for gående.

Kartet viser strekningen der det er planer om å tilrettelegge for sykkel.

Medvirkning

Innspill kan sendes til postmottak@bym.oslo.kommune.no

Merk eposten med vårt saksnummer: 22/20678

Oppsummering av tidligere mottatte innspill med våre kommentarer er å finne lenger nede på siden.

Mottatte innspill

1.11.22: Innspill i prosessen med besvarelse fra Bymiljøetatens prosjektleder

3.3.23: Innspill til høring om parkeringsvarsling med besvarelse fra Bymiljøetatens prosjektleder

Kontakt oss

Ola Bognøy Jonassen - Prosjektleder