Tvetenveien - sykkeloppgradering

I perioden september 2022 til mai 2024 oppgraderte Oslo kommune Tvetenveien mellom Ole Deviks vei og Østensjøveien.

Hva skal vi gjøre?

I Tvetenveien mellom Ole Deviks vei og Østensjøveien er det tilrettelag for syklende, med nyetablert sykkelvei med fortau på nordsiden av veien.

Mellom Ole Deviks vei og Ring 3 ligger sykkelveien bak eksisterende støyskjerm.

Bak støyskjerm i 2022
Slik så det ut bak støyskjermen, mot Teisen park, september 2022.

Bak støyskjerm mai 2024
Slik ser det ut bak støyskjermen, mot Teisen park, mai 2024. Med sykkelvei og fortau.

Utenfor Tvetenveien 12, i 2022
Utenfor Tvetenveien 12, sett østover, i 2022.

Tvetenveien 12, mai 2024
Slik er det utenfor Tvetenveien 12 i 2024.

Utsikt vestover fra Ring 3 i 2022
Utsikt vestover fra Ring 3 september 2022.

Utsikt vestover fra Ring 3, mai 2024
Utsikt vestover fra Ring 3 mai 2024.

Øverst i Fyrstikkbakken i 2022
Øverst i Fyrstikkbakken september 2022.

Øverst i Fyrstikkbakken mai 2024
Fyrstikkbakken har fått sykkelvei og fortau og ny belysning. Mai 2024.

Ny sykkelvei med fortau fra Ole Deviks vei
Ved Ole Deviks vei er det bygget ny rundkjøring, det er ny belysning og sykkelveien fra Tveita er videreført bak bussholdeplassen og videre bak støyskjermen.
Klosterheim bussholdeplass er endrett
Klosterheim bussholdeplass i retning Helsfyr har fått kantstopp. Holdeplassen i retning fra Helsfyr er flyttet.

For å få areal til ny sykkelvei har vi redusert antall kjørefelt fra fire til tre mellom Ring 3 og Østensjøveien. Sykkelveien er lagt bak bussholdeplassen og vi har myket opp med beplantning i rabatter og rundkjøringer.

Hvor i Tvetenveien?

Tvetenveien mellom Ole Deviks vei og Østensjøveien, samt Fyrstikkbakken.

Hvorfor oppgraderer vi Tvetenveien?

En overordnet målsetting i Oslo er å stimulere og legge til rette for økt bruk av miljøvennlig transport og øke andelen syklister.

Tvetenveien har stor trafikkbelastning og ble i sin tid bygget med et klart «motorvei-preg». Gående og de fleste syklister har i alle år vært henvist til smale fortau.

Bildet viser hvordan gatearealet blir fordelt mellom de ulike brukerne.
Bilde: Oslo kommune

Veistrekningen er en viktig brikke i Groruddalsatsingens målsetting om sammenhengende gang- og sykkelveinett i området, og å skape trafikksikre og effektive forbindelser innad i Groruddalen og til resten av byen.

Gjennom prosjektet er det lagt til rette for økt sykkel- og gangtrafikk internt i et område som står foran store endringer. Det er også blitt mer attraktivt å velge sykkel på arbeidsreiser mellom store boligområder, som Trosterud/Haugerud/Tveita, og arbeidsplassene på Bryn/Helsfyr og i sentrum.

Hva skjer når?

Prosjektet er nå fullført og er overtatt av kommunene. Som alltid var de enkelte feil og mangler ved overtakelsen. Disse blir utbedret fortløpende. Det gjenstår blant annet å bygge ny støyskjerm bak bussholdeplassen ved Klosterheimveien.

Bro over Ring 3 har fått nytt dekke
På broa over Ring 3 er det nå lagt membran og støpt nytt dekke. Dermed er det nå komplett sykkelvei på strekningen Ole Deviks vei til Østensjøveien.

Fyrstikkbakken har fått nytt kjøremønster
Nederst i Fyrstikkbakken er krysset strammet inn for å gjøre kryssing enklere for gående og syklende.

Fyrstikkbakken har fått ny sykkelvei
Fyrstikkbakken knytter nå anlegget i Nils Hanssens vei til Tvetenveien/Ole Deviks vei.

Nederst i Fyrstikkbakken, mot Nils Hanssens vei
Nederst i Fyrstikkbakken, mot Nils Hanssens vei, er krysset strammet inn og det har blitt tryggere for gående og syklende å krysse veien.

Følg saken

Følg saken i saksinnsyn - saksnummer 202111612

Kontakt oss

Vaktmesterkompaniet

Nabokontakt
Spørsmål om teknisk gjennomføring og praktiske utfordringer

Bymiljøetaten

Prosjektleder Bymiljøetaten
Jan Sverre Asmyr