Tvetenveien - sykkeloppgradering

Tvetenveien mellom Ole Deviks vei og Østensjøveien skal oppgraderes og tilrettelegges for syklende. Anleggsarbeidene kom i gang i september 2022 og vil pågå et stykke ut på vinteren 2024.

Hva skal vi gjøre?

I Tvetenveien mellom Ole Deviks vei og Østensjøveien skal vi tilrettelegge for syklende. Vi etablerer sykkelvei med fortau på nordsiden av veien.

Prosjektet avsluttes der rødmarkeringen starter, noen meter opp i Tvetenveien. Det røde feltet markere sykkelveien som skal etableres.
Bilde: Oslo kommune

Illustrasjonen viser hvordan sykkelveien er tenkt utformet. Enkelte detaljer i illustrasjonen kan fravike fra det endelige resultatet.
Bilde: Oslo kommune

Mellom Ole Deviks vei og Ring 3 legges sykkelveien bak eksisterende støyskjerm.

Strekningen bak støyskjermen på nordsiden av Ring 3 blir omtrent slik illustrasjonen viser, med adskilt fortau og sykkelvei.
Bilde: Oslo kommune

Før sommeren 2023 ble det felt to trær – en bjørk og en lind ved Teisen park borettslag i forbindelse med prosjektet.

Det er gjennomført undersøkelse av tilstanden på to pil-trær, som står på østsiden av samme eiendom. Undersøkelsen viser at trærne er i dårlig forfatning, og at det er synlige skader og råte på trærne.

Bymiljøetaten har hatt god dialog med styret i borettslaget, og har i samråd med borettslaget besluttet at trærne må felles for å ivareta sikkerheten for beboere og andre som ferdes ved trærne. Styret har også kommet med innspill om å bevare en stamme som insektshotell på stedet. Et insekthotell gir ly for vind og vær, samtidig som det hjelper insektene å skjule seg, overvintre og legge egg. Dette vil hjelpe til med pollinering og biologisk mangfold på stedet. Videre har styret satt krav til oppfølging av tilstanden på berørte trær, som er akseptert av Bymiljøetaten.

Alle trær som felles er erstattet med nye trær på eiendommen. Plassering blir etter styrets ønske. To nye pil-trær ble etablert , og resterende trær ble plantet høsten 2023. I tillegg til å erstatte felte trær ble det også plantet to helt nye trær på området.

For å få areal til ny sykkelvei vil vi redusere antall kjørefelt fra fire til tre mellom Ring 3 og Østensjøveien

Mellom Ring 3 og Østensjøveien vil Tvetenveien reduseres til tre kjørefelt.
Bilde: Oslo kommune

Strekningen mellom Ring 3 og Ole Deviks vei blir delvis bak eksisterende støyskjerm. Når prosjektet er ferdig vil det bli en naturlig tilkobling mot dagens sykkelvei på østsiden av Ole Deviks vei.
Bilde: Oslo kommune

Sykkelveien legges bak bussholdeplasser og vi myker opp med beplantning i rabatter og rundkjøringer.

Tiltaket omfatter også kobling i Fyrstikkbakken til Nils Hansens vei.

Fyrstikkbakken skal tilrettelegges for syklende
For å koble sykkelanlegget i Nils Hansens vei til Tvetenveien skal Fyrstikkbakken tilrettelegges for gående og syklende. Dermed fjernes parkeringsplassene og det legges sykkelvei og fortauet utvides. Gatebelysningen skal også utbedres, samt at det skal bygges nytt anlegg for håndtering av overvann.

Hvor i Tvetenveien?

Tvetenveien mellom Ole Deviks vei og Østensjøveien, samt Fyrstikkbakken.

Hvorfor oppgraderer vi Tvetenveien?

En overordnet målsetting i Oslo er å stimulere og legge til rette for økt bruk av miljøvennlig transport og øke andelen syklister.

Tvetenveien har stor trafikkbelastning og ble i sin tid bygget med et klart «motorvei-preg». Gående og de fleste syklister har i alle år vært henvist til smale fortau.

Bildet viser hvordan gatearealet blir fordelt mellom de ulike brukerne.
Bilde: Oslo kommune

Veistrekningen er en viktig brikke i Groruddalsatsingens målsetting om sammenhengende gang- og sykkelveinett i området, og å skape trafikksikre og effektive forbindelser innad i Groruddalen og til resten av byen.

Gjennom prosjektet legges det til rette for økt sykkel- og gangtrafikk internt i et område som står foran store endringer. Det vil bli mer attraktivt å velge sykkel på arbeidsreiser mellom store boligområder, som Trosterud/Haugerud/Tveita, og arbeidsplassene på Bryn/Helsfyr og i sentrum.

Hva skjer når?

Vel 80 prosent av prosjektet er fullført. Anlegget er åpnet for publikum fra Østensjøveien til og med aralene bak støyskjemen ved Teisen park. Fra Klosterheimveien holdeplass til Ole Deviks vei, samt Fyrstikkbakken og fartauet på sørsiden av rundkjøringen gjenstår arbeider. Her vil
arbeidene fortsette til de er ferdigstilt. Entreprenør planlegger for å fjerne gjerdene og gjøre arealene tilgjengelig 11. mars. Det vil gjenstå gartnerarbeid og legging av asfalt i deler av strekningen. Dette utføres når vær og temperatur tillater det.

Den grønne delen av prosjektet er åpnet for publikum
Den grønne delen av prosjektet er åpnet for publikum, mens står igjen arbeider på de rødmerkede områdene.


Ny holdeplass Klosterheimveien, i retning Tveita, planlegges åpnet 12. mars.
Klosterheim holdeplass, på vei mot Tveita, er etablert parallelt med holdeplass i motsatt retning. Holdeplassen er planlagt tatt i bruk tirsdag 12. mars. Holdeplassen blir ikke asfaltert til åpning.

Klosterheim holdeplass i retning mot sentrum
Klosterheim holdeplass i retning mot sentrum er etablert på samme plass som tidligere, men vil nå få kantstopp. Det er etablert sykkelvei i bakkant av holdeplassen. Det planlegges for å ta holdeplassen i bruk fra 12. mars.

Det er etablert fortau, sykkelvei og regnbed på strekningen mellom Klosterheim holdeplass og Ole Deviks vei
På strekningen fra Klosterheim holdeplass til Ole Deviks vei er det satt kantstein og etablert regnbed mellom sykkelvei og veibane. Asfaltering og legge jord/beplanting i regnbed vil utføres når været tillater det.

Fotgjengerfeltene i anlegget gjenåpnes mandag 11. mars.
Fotgjengerfeltene i anlegget gjenåpnes mandag 11. mars. Veioppmerking blir ikke utført før det er ferdig asfaltert, og lysregulering ved fotgjengerfeltene vil ikke bli operative før etter påske, men skilting skal være komplett.

Prosjektets første fase, fra Østensjøveien til Agmund Bolts vei, er så godt som komplett. Veioppmerkingen er delvis fullført men ettersom det siste laget asfalt (kalt slitelag) først blir lagt når været tillater det blir komplett oppmerking noe av det siste som gjøres i prosjektet.

Fortauet bak støyskjermen har vært stengt i lang tid mens det er montert ny belysning, lagt nye kabeltraséer og skiftet til bærende masser. Det er nå asfaltert og vi har laget overganger mot naboeiendommene, montert lysmaster, pyntet og justert.

Fra Klosterheim holdeplass er fortau og sykkelfelt, bak støygjerdet langs Teisen park, ferdigstilt og åpne

Reguleringsplanen ble vedtatt i Oslo bystyre desember 2019. Prosess med eiendomserverv pågikk gjennom 2023 og fortsetter inn i 2024. Anlegsarbeidet startet opp uke 37, 2022. Vi forventer at arbeidene skal fullføres i løpet av våren 2024. Det er målsetting om å fjerne byggegjerder og gjøre fortau, sykkelveier og holdeplasser tilgengelig fra 12. mars.

Følg saken

Følg saken i saksinnsyn - saksnummer 202111612

Kontakt oss

Vaktmesterkompaniet

Nabokontakt
Spørsmål om teknisk gjennomføring og praktiske utfordringer

Bymiljøetaten

Prosjektleder Bymiljøetaten
Jan Sverre Asmyr