Slik bygger vi Oslo

Sykkeloppgradering i Tvetenveien

I Tvetenveien mellom Ole Deviks vei og Østensjøveien skal det tilrettelegges for syklende.

Hva skal vi gjøre?

I Tvetenveien mellom Ole Deviks vei og Østensjøveien skal vi tilrettelegge for syklende. Vi etablerer sykkelvei med fortau på nordsiden av veien.

Mellom Ole Deviks vei og Ring 3 legges sykkelveien bak eksisterende støyskjerm. Mellom Ring 3 og Østensjøveien tas nødvendig areal i størst mulig grad ved å redusere antall kjørefelt fra fire til tre.

Tiltaket omfatter også kobling til Fyrstikkbakken og etablering av sykkelvei med fortau i Nils Hansens vei.

Sykkelveien legges bak bussholdeplasser og vi myker opp med beplantning i rabatter og rundkjøringer. 

Hvor i Tvetenveien?

Tvetenveien mellom Ole Deviks vei og Østensjøveien, samt Fyrstikkbakken og Nils Hansens vei.

Hvorfor oppgraderer vi Tvetenveien?

En overordnet målsetting i Oslo er å stimulere og legge til rette for økt bruk av miljøvennlig transport og øke andelen syklister.

Tvetenveien har stor trafikkbelastning og ble i sin tid bygget med et klart «motorvei-preg». Gående og de fleste syklister har i alle år vært henvist til smale fortau.

Veistrekningen er en viktig brikke i Groruddalsatsingens målsetting om sammenhengende gang- og sykkelveinett i området, og å skape trafikksikre og effektive forbindelser innad i Groruddalen og til resten av byen.

Gjennom prosjektet legges det til rette for økt sykkel- og gangtrafikk internt i et område som står foran store transformasjoner. Det vil bli mer attraktivt å velge sykkel på arbeidsreiser mellom store boligområder, som Trosterud/Haugerud/Tveita, og arbeidsplassene på Bryn/Helsfyr og i sentrum. 

Hva skjer når?

Reguleringsplanen ble vedtatt i Oslo bystyre desember 2019. Prosess med eiendomserverv er nå i gang og forventes å ta 2-3 år. Anlegg vil kunne starte opp i 2022.

I påvente av dette planlegges det midlertidige sykkelfelt på begge sider av Nils Hansens vei, fra Fyrstikkbakken til av- og påkjøringsrampen til Ring 3, høsten 2020.

Følg saken

Følg saken i saksinnsyn - saksnummer 201610133

Kontakt oss

Bymiljøetaten

Prosjektleder

Jan Sverre Asmyr

Telefon
21 80 21 80

E-post

Bymiljøetaten

Telefon
21 80 21 80

E-post