Tvetenveien - sykkeloppgradering

Tvetenveien mellom Ole Deviks vei og Østensjøveien skal oppgraderes og tilrettelegges for syklende. Anleggsarbeidene kom i gang i september 2022 og er planlagt å pågå til høsten 2023

Hva skal vi gjøre?

I Tvetenveien mellom Ole Deviks vei og Østensjøveien skal vi tilrettelegge for syklende. Vi etablerer sykkelvei med fortau på nordsiden av veien.

Prosjektet avsluttes der rødmarkeringen starter, noen meter opp i Tvetenveien. Det røde feltet markere sykkelveien som skal etableres.
Prosjektet avsluttes der rødmarkeringen starter, noen meter opp i Tvetenveien. Det røde feltet markere sykkelveien som skal etableres. Bilde: Oslo kommune

Illustrasjonen viser hvordan sykkelveien er tenkt utformet. Enkelte detaljer i illustrasjonen kan fravike fra det endelige resultatet.
Illustrasjonen viser hvordan sykkelveien er tenkt utformet. Enkelte detaljer i illustrasjonen kan fravike fra det endelige resultatet. Bilde: Oslo kommune

Mellom Ole Deviks vei og Ring 3 legges sykkelveien bak eksisterende støyskjerm.

Strekningen bak støyskjermen på nordsiden av Ring 3 blir omtrent slik illustrasjonen viser, med adskilt fortau og sykkelvei.
Strekningen bak støyskjermen på nordsiden av Ring 3 blir omtrent slik illustrasjonen viser, med adskilt fortau og sykkelvei. Bilde: Oslo kommune

Mellom Ring 3 og Østensjøveien tas nødvendig areal i størst mulig grad ved å redusere antall kjørefelt fra fire til tre.
Mellom Ring 3 og Østensjøveien vil Tvetenveien reduseres til tre kjørefelt.
Mellom Ring 3 og Østensjøveien vil Tvetenveien reduseres til tre kjørefelt. Bilde: Oslo kommune

Strekningen mellom Ring 3 og Ole Deviks vei blir delvis bak eksisterende støyskjerm. Når prosjektet er ferdig vil det bli en naturlig tilkobling mot dagens sykkelvei på østsiden av Ole Deviks vei.
Strekningen mellom Ring 3 og Ole Deviks vei blir delvis bak eksisterende støyskjerm. Når prosjektet er ferdig vil det bli en naturlig tilkobling mot dagens sykkelvei på østsiden av Ole Deviks vei. Bilde: Oslo kommune

Tiltaket omfatter også kobling i Fyrstikkbakken til Nils Hansens vei.

Sykkelveien legges bak bussholdeplasser og vi myker opp med beplantning i rabatter og rundkjøringer.

Hvor i Tvetenveien?

Tvetenveien mellom Ole Deviks vei og Østensjøveien, samt Fyrstikkbakken.

Hvorfor oppgraderer vi Tvetenveien?

En overordnet målsetting i Oslo er å stimulere og legge til rette for økt bruk av miljøvennlig transport og øke andelen syklister.

Tvetenveien har stor trafikkbelastning og ble i sin tid bygget med et klart «motorvei-preg». Gående og de fleste syklister har i alle år vært henvist til smale fortau.

Bildet viser hvordan gatearealet blir fordelt mellom de ulike brukerne.
Bildet viser hvordan gatearealet blir fordelt mellom de ulike brukerne. Bilde: Oslo kommune

Veistrekningen er en viktig brikke i Groruddalsatsingens målsetting om sammenhengende gang- og sykkelveinett i området, og å skape trafikksikre og effektive forbindelser innad i Groruddalen og til resten av byen.

Gjennom prosjektet legges det til rette for økt sykkel- og gangtrafikk internt i et område som står foran store endringer. Det vil bli mer attraktivt å velge sykkel på arbeidsreiser mellom store boligområder, som Trosterud/Haugerud/Tveita, og arbeidsplassene på Bryn/Helsfyr og i sentrum.

Hva skjer når?

Bygging av en støttemur mellom Tvetenveien og Tvetenveien 20 har skapt utfordringer i rundkjøringen som leder trafikken til Ring 3. Vi har flyttet trafikken så langt øst som mulig for å få plass til murkonstruksjonen. Arbeidene med muren er planlagt å pågå til over påske. I dette området skal det også legges om høyspentkabler.

Støttemur mot Tvetenveien 20
Bygging av denne muren har medført trafikkomlegging, både for kjørende og fotgjengere.

Midlertidige traséer
Mens støttemuren bygges må bilister og fotgjengere benytte midlertidige traséer.


Fotgjengetraséen merket i grønt vil gjelde til over påske.

Det blir endringer i gangtraséene fra og med tirsdag 31. januar.
De grønnmerkede traséene åpnes fra og med tirsdag 31. januar, mens de rødmerkede stenges.

Nytt trafikkmønster for fotgjengere fra og med 31. januar.
Dagens gangfelt, merket rødt, stenges 31. januar 2023. Da åpnes to nye gangfelt - ett ved utkjøringen til Tvetenveien 11 og ett ved hovedinngangen til Østre gravlund. De to eksisterende gangfeltene, mot Østensjøveien og påkjøringsrampa til Ring 3 opprettholdes.

Overvannsanlegget er i ferd med å bli montert langs gravlunden. I bunnen ligger et rør som skal frakte overvannet vekk fra Tvetenveien. Røret skal legges til rundkjøring mot påkjøringsrampa til Ring 3.

Overvannsanlegg monteres langs nordsiden av Tvetenveien
Grøfta med overvannsanlegg graves langs gravlunden.

Regnbed
Regnbedene er bygget over overvannsrøret. Regnbedene er ment å absorbere det meste av overvannet i Tvetenveien. Det som ikke absorberes går ned i overvannsrøret.

Stadig skiftende plassering av busshodeplass
Bussholdeplassen Bryn brannstasjon vil flyttes flere ganger under prosjektet. Rød sirkel indikerer permanent plassering, grønn sirkel er der den er plassert i dag, mens blå er en mulig fremtidig plassering.

Fjerning av granhekk
Granhekken utenfor Agmund Bolsts vei 2-4 er nå felt. De kommende månedene bygges en støyskjerm på dette arealet.

Mellom Teisen Park borettslag og Tvetenveien skal det bygges sykkelvei og fortau
Mellom Teisen Park borettslag og Tvetenveien skal det bygges sykkelvei og fortau. Det er fjernet asfalt på deler av strekningen, trærne har fått beskyttelse og arealet er gjerdet inn.

Fotgjengere og syklister anmodes om å krysse Tvetenveien
Fotgjengere og syklister som skal i retning Manglerud eller Helsfyr anmodes om å krysse Tvetenveien og benytte fortau på motsatt side og benytte undergangen ved Ring 3.

Alternativ sykkeltrasé
Syklister som skal i retning Økeren anmodes om å sykle Teisenveien for å slippe å smågatene Teisen Park.

Reguleringsplanen ble vedtatt i Oslo bystyre desember 2019. Prosess med eiendomserverv vil pågå gjennom 2022. Anlegsarbeidet startet opp uke 37, 2022.

Anleggsarbeidene vil i første fase konsentrere seg om Tvetenveien mellom Ring 3 og Østensjøveien. Det forventes at denne fasen tar cirka seks måneder. Deretter står strekningen mellom Ring 3 og Ole Deviks vei for tur, sammen med Fyrstikkbakken. Total anleggsperiode forventes å bli cirka 12 måneder.

Følg saken

Følg saken i saksinnsyn - saksnummer 202111612

Kontakt oss

Bymiljøetaten

Kommunikasjonsrådgiver
Gjermund Nordtug
Telefon

Vaktmesterkompaniet

Nabokontakt
Spørsmål om teknisk gjennomføring og praktiske utfordringer