Hoffsveien - oppgradering

Hoffsveien skal oppgraderes for å bedre forholdene for syklende, gående og kollektivreisende.

Hva skal vi gjøre?

 

Oppgraderingen skjer i Hoffsveien mellom Monolittveien og Harbitzalléen.

Vi skal

  • utvide veien og bygge sykkelfelt med 1,5 meters bredde
  • gjøre en oppgradering av bussholdeplassene – med nye skur og sanntidsskjermer
  • plante 62 trær på strekningen
  • bygge en rundkjøring i krysset ved Engebrets vei
  • sette opp ny gatebelysning langs hele veien
  • etablere regnbed nord for rundkjøringen – for bedre håndtering av vann ved mye nedbør og snøsmelting (overvann).

Hoffsveien er trafikkert, og vi oppfordrer derfor folk som har mulighet, til å benytte en annen vei i denne perioden.  

Ny bro ved Smestaddammen var tidligere en del av prosjektet, men er utsatt. Det skal gjøres en tilstandsvurdering av broen, for å undersøke om den kan breddeutvides. 

Plantegning 1 / Plantegning 2 / Plantegning 3 / Plantegning 4

Hva skjer når?

I uke 12 2022 meldte entreprenøren i prosjektet oppbud til tingretten.

Som en konsekvens av entreprenørens oppbudsmelding ble kontrakten hevet. Bymiljøetaten må derfor gjennomføre en anbudsprosess for å få på plass en ny entreprenør som kan ferdigstille prosjektet. Dette skal vi gjøre så fort vi kan, og i tråd med regler og krav for offentlige anskaffelser. Det er sannsynlig at ny entreprenør kan starte anleggsarbeidet ila. august/september. Oppdatert fremdriftsplan vil være klar fra samme tidspunkt. Det er ferdigstilling av strekningen fra rundkjøringen og opp til Monolittveien som omfattes.

For å bedre trafikksikkerheten og fremkommeligheten i området vil Bymiljøetaten bruke etablerte avtaler med driftsentreprenører for å få gjennomført strakstiltak. 12. mai ble Hoffsveien åpnet for trafikk i begge retninger. Slik vil det være til ny entreprenør tar fatt på de resterende arbeidene til høsten.

 

Hvorfor gjør vi dette?

Å legge bedre til rette for gående, syklende og kollektivreisende er nødvendig for å løse utfordringene Oslo står overfor med hensyn til befolkningsvekst, transportbehov, luftkvalitet og arealbruk.

Et sammenhengende sykkelveinett er en forutsetning for å få flere til å velge sykkelen. Den aktuelle strekningen inngår i Plan og sykkelveinettet i Oslo og kobles sammen med de eksisterende sykkelfeltene i Monolittveien og sør i Hoffsveien. Dette er en strekning som binder Ring 3 mot E 18, og vil være en viktig kobling for syklende mellom Skøyen og Smestad. 

Både gående og syklende vil få bedre fremkommelighet og trafikksikkerhet som følge av tiltaket. 

Kontakt

Bymiljøetaten

Telefon
2180 2180

E-post