Hoffsveien - sykkeloppgradering

Hoffsveien skal oppgraderes for å bedre forholdene for syklende, gående og kollektivreisende.

Hva skal vi gjøre?

 

Oppgraderingen skjer i Hoffsveien mellom Monolittveien og Harbitzalléen.

Vi skal

  • utvide veien og bygge sykkelfelt med 1,5 meters bredde
  • gjøre en oppgradering av bussholdeplassene – med nye skur og sanntidsskjermer
  • plante 62 trær på strekningen
  • bygge en rundkjøring i krysset ved Engebrets vei
  • sette opp ny gatebelysning langs hele veien
  • etablere regnbed nord for rundkjøringen – for bedre håndtering av vann ved mye nedbør og snøsmelting (overvann).

Arbeidene vil ikke medføre stenging av veien eller enveiskjøring. Anleggsarbeidet vil strekke seg over et kortere område, før arbeidet flyttes til et nytt område. Ved anleggsområdet vil ett felt holdes åpent til enhver tid, men vil medføre redusert fremkommelighet.

Ny bro ved Smestaddammen var tidligere en del av prosjektet, men er utsatt. Det skal gjøres en tilstandsvurdering av broen, for å undersøke om den kan breddeutvides. Konventveien skal altså ikke åpnes for trafikk i skoleferien 2021. 

Plantegning 1 / Plantegning 2 / Plantegning 3 / Plantegning 4

 

Hva skjer når?

Det skal arbeides i området fra trikkesporet til krysset Engebrets vei (der det skal etableres rundkjøring). Arbeid med rundkjøringen skal etter planen være ferdig i løpet av oktober. 

Fra rundkjøringen og forbi brakkeriggen (vestre side), skal det etter planen arbeides fra slutten av september og ut november. Tilsvarende strekning, på østre side, skal etter planen være ferdig i løpet av oktober. Fra september/oktober skal det også arbeides fra fotgjengerovergangen ved Linden Steinerbarnehage og opp til broen ved Smestaddammen. 

Uke 42 og 43 skal det gjennomføres omfattende arbeider i området nedenfor den nye rundkjøringen. Det innebærer blant annet etablering av kabelrør og fresing av asfalt. Arbeidene krever at større områder stenges, som vil påvirk trafikkflyten. Det vil fremdeles opprettholdes toveistrafikk, med manuell dirigering, men det vil gå tregere enn normalt. Asfaltering av veien skal gjennomføres i løpet av uke 43.

Hoffsveien er trafikkert, og vi oppfordrer derfor folk som har mulighet, til å benytte en annen vei i denne perioden.  

Rød asfalt legges på mesteparten av strekket våren 2022. 

Det er planlagt arbeid mandag - torsdag, 0800-1900.

Hvorfor gjør vi dette?

Å legge bedre til rette for gående, syklende og kollektivreisende er nødvendig for å løse utfordringene Oslo står overfor med hensyn til befolkningsvekst, transportbehov, luftkvalitet og arealbruk.

Et sammenhengende sykkelveinett er en forutsetning for å få flere til å velge sykkelen. Den aktuelle strekningen inngår i Plan og sykkelveinettet i Oslo og kobles sammen med de eksisterende sykkelfeltene i Monolittveien og sør i Hoffsveien. Dette er en strekning som binder Ring 3 mot E 18, og vil være en viktig kobling for syklende mellom Skøyen og Smestad. 

Både gående og syklende vil få bedre fremkommelighet og trafikksikkerhet som følge av tiltaket. 

Kontakt

Bymiljøetaten

Telefon
2180 2180

E-post