Hoffsveien - oppgradering

Hoffsveien skal oppgraderes for å bedre forholdene for syklende, gående og kollektivreisende.

Hva skal vi gjøre?

Oppgraderingen skjer i Hoffsveien mellom Monolitveien og Harbitzalléen.

Vi skal

  • utvide veien og bygge sykkelfelt med 1,5 meters bredde
  • gjøre en oppgradering av bussholdeplassene – med nye skur og sanntidsskjermer
  • plante 62 trær på strekningen
  • bygge en rundkjøring i krysset ved Engebrets vei
  • sette opp ny gatebelysning langs hele veien
  • etablere regnbed nord for rundkjøringen – for bedre håndtering av vann ved mye nedbør og snøsmelting (overvann).
  • Smestaddammen bro skal rives og det skal bygges ny bro

For å kunne utføre arbeidene på en sikker måte vil deler av veien vil være lysregulert under anleggsperioden. Dette fører til redusert fremkommelighet. Hoffsveien er i utgangspunktet også en trafikkert vei, og vi oppfordrer derfor folk som har mulighet til å benytte en annen vei mens anleggsarbeidet pågår.

Plantegning 1 / Plantegning 2 / Plantegning 3 / Plantegning 4

Hva skjer når?

Prosjektet er fra november 2022 i gang igjen etter at arbeidene ble midlertidig stanset våren 2022, som følge av at daværende entreprenøren meldte oppbud til tingretten. På det tidspunktet var strekningen mellom Harbitzalléen og Hoff Terrasse/Engebrets vei ferdig oppgradert.

Den gjenstående strekningen går mellom Hoff Terrasse/Engebrets vei og Monolitveien. Dette inkluderer å ferdigstille rundkjøringen i krysset ved Engebrets vei og utvidelsen av veien over Smestaddamen bro, som ligger helt nord i Hoffsveien opp mot Monolitveien. Arbeidet med broen er satt på vent (se under) og vil tas opp igjen til våren.

Forventet ferdigstillelse av hele prosjektet er i løpet av 2023.

Nattarbeid og stenging av vei i november
Etter gjenoppstarten i november 2022 vil entreprenøren jobbe seg gradvis nordover fra rundkjøringen. I helgen 25.11-28.11 er det nødvendig å skifte ut masser under veien på strekningen parallelt med Hoffsveien 47/49 og Hoffsveien 60. Årsaken er at grunnen skal stabiliseres for å kunne utvide veien og bygge sykkelvei.

Arbeidene gjøres i helgen for å påvirke trafikken minst mulig og det er nødvendig å jobbe døgnkontinuerlig for å bli ferdig. Det er derfor nødvendig å stenge veien i den aktuelle helgen (fra fredag kveld til mandag) og nattarbeidene vil medføre periodevis støy for de nærmeste naboene rundt Hoffsveien 47/49-Hoffsveien 60.

For å sikre best mulig fremkommelighet denne helgen vil bommen i Konventveien åpnes på kvelden fredag 25. november og stenges igjen mandag 28. november (trolig stenges bommen på morgenen, men det er mulig at den først stenges senere på dagen). For å sørge for best mulig fremkommelighet i Konventveien, er det nødvendig med parkeringsforbud på begge sider av veien mellom Monolitveien til Engebrets vei fra fredag kveld 25. november til mandag 28. november.

Smestaddammen bro

Oppgraderingen av Smestaddammen bro startet i august og skulle stå ferdig i oktober/november. Dette arbeidet er nå satt på vent, da Bymiljøetaten har besluttet å bygge ny bro i stedet for å rehabilitere den eksisterende.

Grunnen er at man under arbeidet som startet i høst avdekket at en forsterkning av broen fra 1970-tallet ikke var bygget i tråd med tegningene. Dersom man hadde gått videre med å rehabilitere broen, ville dette blant annet ha ført til omprosjektering og nye tiltak for å sikre at broen ville holde god nok kvalitet over en levetid på 50 år. Dette ville ha medført ekstrakostnader og stenging av veien over broen. Totalt sett ville ulempene ved en rehabilitering da ha nærmet seg ulempene som bygging av en ny bro vil medføre. Man hadde heller ikke fått fordelen ved at en ny bro har lengre levetid. Ved å bygge ny bro vil levetiden være 100 år sammenliknet med 50 år ved en rehabilitering. En ny bro gir også muligheter for tyngre last. Samlet sett vurderte derfor Bymiljøetaten at det er hensiktsmessig å rive broen og bygge en ny bro.

Bymiljøetaten forventer at broarbeidet trolig kan gjenopptas til våren. Rivingen av broen medfører at veien helt nord i Hoffsveien i området rundt Smestaddammen bro må stenges. Når dette vil skje og hvor lang tid det vil ta er ikke avklart, men trolig vil det ta noen måneder og finne sted på våren/sommeren 2023.

Bymiljøetaten har ikke avdekket noe som tilsier at det det har vært utrygt å benytte broen etter funnene. Det har blitt gjennomført ekstra forsterkningstiltak og det er også gjort kontroller av broen. Veien over broen er derfor gjenåpnet i begge retninger frem til broarbeidet gjenopptas neste år.

Hvorfor gjør vi dette?

Å legge bedre til rette for gående, syklende og kollektivreisende er nødvendig for å løse utfordringene Oslo står overfor med hensyn til befolkningsvekst, transportbehov, luftkvalitet og arealbruk.

Et sammenhengende sykkelveinett er en forutsetning for å få flere til å velge sykkelen. Den aktuelle strekningen inngår i Plan og sykkelveinettet i Oslo og kobles sammen med de eksisterende sykkelfeltene i Monolittveien og sør i Hoffsveien. Dette er en strekning som binder Ring 3 mot E 18, og vil være en viktig kobling for syklende mellom Skøyen og Smestad.

Både gående og syklende vil få bedre fremkommelighet og trafikksikkerhet som følge av tiltaket.

Kontakt

Spørsmål om overordnet plan (hva som skal bygges, hvorfor det skal bygges etc) - kontakt byggherren Bymiljøetaten;

Spørsmål om den praktiske utførelsen (støy, trafikkavvikling, sperringer, skilting etc.) rettes til entreprenøren Isachsen Anlegg

Rune Dahl
Mobil