Hoffsveien - oppgradering

Hoffsveien skal oppgraderes for å bedre forholdene for syklende, gående og kollektivreisende.

Hva skal vi gjøre?

Oppgraderingen skjer i Hoffsveien mellom Monolitveien og Harbitzalléen.

Vi skal

  • utvide veien og bygge sykkelfelt med 1,5 meters bredde
  • gjøre en oppgradering av bussholdeplassene – med nye skur og sanntidsskjermer
  • plante 62 trær på strekningen
  • bygge en rundkjøring i krysset ved Engebrets vei
  • sette opp ny gatebelysning langs hele veien
  • etablere regnbed nord for rundkjøringen – for bedre håndtering av vann ved mye nedbør og snøsmelting (overvann).
  • Smestaddammen bro skal rives og det skal bygges ny bro

For å kunne utføre arbeidene på en sikker måte vil deler av veien vil være lysregulert under anleggsperioden. Dette fører til redusert fremkommelighet. Hoffsveien er i utgangspunktet også en trafikkert vei, og vi oppfordrer derfor folk som har mulighet til å benytte en annen vei mens anleggsarbeidet pågår.

Plantegning 1 / Plantegning 2 / Plantegning 3 / Plantegning 4

Hva skjer når?

Prosjektet hadde oppstart i januar 2021. Etter at daværende entreprenør meldte oppbud til tingretten våren 2022, startet prosjektet opp igjen høsten 2022. Forventet ferdigstillelse av prosjektet er i løpet av 2023.
Oppstart og ferdigstillelse for Smestaddammen bro er forventet våren 2024-høsten 2024 ( se mer informasjon under).

Smestaddammen bro
Oppgraderingen av Smestaddammen bro startet i august 2022 og skulle stå ferdig i oktober/november 2022. Dette arbeidet er nå satt på vent, da Bymiljøetaten har besluttet å bygge ny bro i stedet for å rehabilitere den eksisterende. Bymiljøetaten forventer at broarbeidet trolig kan gjenopptas våren 2023. Rivingen av broen medfører at veien helt nord i Hoffsveien i området rundt Smestaddammen bro må stenges. Når dette vil skje og hvor lang tid det vil ta er ikke avklart, men trolig vil det ta noen måneder og finne sted sommer/høst 2023.

Oppdatert 30. juni 2023
Byggingen av nye Smestaddammen bro forskyves til 2024. Oppstart og ferdigstillelse er ikke endelig fastsatt, men forventet oppstart er våren 2024 og ferdigstillelse høsten 2024.

Grunnen til dette er at prosjekteringen og anbudsprosessen har tatt lenger tid enn antatt. Byggestart vil dermed tidligst kunne være høsten 2023. Med byggestart i høst vil man imidlertid måtte stanse anleggsarbeidene kort tid etter oppstart siden det er gytetid i Hoffselva i oktober. Ved å starte etter vinteren 2024 unngår man å måtte varme opp bakken for å grave, og man reduserer da tidsbruk og kostnader knyttet til oppvarming. Samlet sett har derfor Bymiljøetaten valgt å utsette arbeidene til neste år for å få en bedre, mer effektiv og rimeligere anleggsgjennomføring.

Rivingen av broen medfører at veien helt nord i Hoffsveien i området rundt Smestaddammen bro må stenges og dette vil da i forlengelsen skje i forbindelse med brobyggingen, trolig vår/sommer 2024. Gjenstående arbeider fra avkjørsel rett sør/vest for broen og ca. 50 meter opp til Monolitveien vil ferdigstilles i forbindelse med brobygging vår/sommer 2024.

Ferdigstillelsesdato for hovedprosjektet – oppgraderingen av Hoffsveien for syklister, gående og kollektivtrafikk – endres ikke som følge av dette. Forventet ferdigstille er i løpet av 2023.

Hvorfor gjør vi dette?

Å legge bedre til rette for gående, syklende og kollektivreisende er nødvendig for å løse utfordringene Oslo står overfor med hensyn til befolkningsvekst, transportbehov, luftkvalitet og arealbruk.

Et sammenhengende sykkelveinett er en forutsetning for å få flere til å velge sykkelen. Den aktuelle strekningen inngår i Plan og sykkelveinettet i Oslo og kobles sammen med de eksisterende sykkelfeltene i Monolittveien og sør i Hoffsveien. Dette er en strekning som binder Ring 3 mot E 18, og vil være en viktig kobling for syklende mellom Skøyen og Smestad.

Både gående og syklende vil få bedre fremkommelighet og trafikksikkerhet som følge av tiltaket.

Kontakt

Spørsmål om overordnet plan (hva som skal bygges, hvorfor det skal bygges etc) - kontakt byggherren Bymiljøetaten;

Spørsmål om den praktiske utførelsen (støy, trafikkavvikling, sperringer, skilting etc.) rettes til entreprenøren Isachsen Anlegg

Geir Henning Sundås
Mobil