Smestad – områderegulering

Hva skal vi gjøre?

Plan- og bygningsetaten skal lage et forslag til en områderegulering for Smestad. Når forslaget er klart, blir det lagt ut til offentlig ettersyn. Da kan du si din mening om forslaget. Arbeidet med en områderegulering for Smestad ble satt på pause i april 2020. Høsten 2023 har vi startet opp igjen.

Planen skal

 • gi rammer for at området kan bli bedre utnyttet og mer bymessig.
 • bidra til at nye verdier blir tilført området, for eksempel ombygging av veier til bygater, nye parker og byrom, flere handels- og servicetilbud og forbedret sosial infrastruktur.
 • sikre at viktige kulturminner og kulturmiljø, blant annet ved Smestad-aksen, blir regulert til bevaring.
 • sikre at utviklingen kan skje på en måte som tar hensyn til og utvikler kvaliteter som finnes, samtidig som utnyttelsesgraden økes der det ikke skal bevares.
 • bidra til at området kan bli supplert med boligtyper som mangler i dag, slik at flere som bor i eneboliger kan få mulighet til å flytte til leiligheter i samme område.
 • være kollektivbasert, smart og grønn. Veksten i transport skal tas av kollektivtrafikk, sykkel og gange. Det skal være enkelt å ta helse- og miljøvennlige valg, for eksempel ved at vi har tilbud som dekker hverdagslivets behov innenfor rimelig gang- og sykkelavstand.

Hva skjer når?

Fremdrift (med forbehold om endringer)

 • Oppstart av planprogram: mars 2017
 • Gjennomføring av parallelloppdrag/områdestudier: oktober 2017 til februar 2018
 • Planprogram på høring: august 2018
 • Planprogram fastsatt: desember 2021
 • Arbeid med forslag til områderegulering med konsekvensutredning: 2025
 • Områderegulering på høring og offentlig ettersyn: 2025

Hvilke områder er med i planen?

Se hvilke områder som er med i planen (PDF). Grensene er trukket på grunnlag av overordnede analyser og vil kunne bli justert som følge av mer detaljert kunnskap om området.

Planområdet ligger i bydelene Ullern og Vestre Aker, med Sørkedalsveien som grense mellom bydelene.

Hvorfor lager vi plan for Smestad?

Smestad er vedtatt som utviklingsområde både i Kommuneplan (KP) 2015 og vedtatt byutviklingsstrategi fra 2019. I høringsforslag til kommuneplanens reviderte arealdel er Smestad videreført som et utviklingsområde. Bakgrunnen for at Smestad er et utviklingsområde er nærheten til indre by, svært godt kollektivtilbud og potensiale for utvikling.

Arbeidet med områdereguleringen tar utgangspunkt i et politisk godkjent planprogram, der målet er å tilrettelegge for såkalt bymessig utvikling. Det inkluderer mål om tettere utbygging, kulturminnevern og vurdering av ny kryssløsning og bedre tilrettelegging for gående og syklende.

For å sikre en god og bærekraftig byutvikling av Oslo på lang sikt, er det viktig med helhetlige og robuste planer, hvor utbyggingen er fordelt både øst og vest i byen.

Om forholdet til småhusplanen

Bystyret vedtok 27. september 2023 en ny småhusplan, men den er ikke rettskraftig enda. Oslo kommune avventer per desember 2023 på at planen skal bli endelig avgjort av Kommunal- og distriktsdepartementet.

Eiendommer som ligger innenfor småhusplanen og som samtidig omfattes av områdereguleringen for Smestad, må inntil videre forholde seg til begge planprosessene. Hvis områdereguleringen blir vedtatt, vil den komme til å erstatte småhusplanen innenfor hele planområdet.

Arbeidet med områdereguleringen fortsetter som planlagt, basert på de gjeldende politiske føringene om fortetting i hele planområdet.

Medvirkning i planprosessen

I planprosessen vil det bli lagt stor vekt på medvirkning. I en planprosess etter plan- og bygningsloven, varsler man vanligvis oppstart av planarbeid samtidig som planprogrammet legges ut til offentlig ettersyn.

Plan- og bygningsetaten valgte å varsle at vi satte i gang arbeidet med planprogrammet, selv om loven ikke påla oss det. Dette gjorde vi for å legge til rette for mer medvirkning også i de forberedende fasene av planarbeidet.

Det er gjennomført eller planlagt andre medvirkningstiltak, som spørreundersøkelse, møter med ungdomsråd og eldreråd, informasjonsmøter og møter om spesielle tema som for eksempel kulturminnevern. Videre skal vi ha «åpen kontordag» før arbeidet med planforslaget blir ferdigstilt. Da vil vi vise frem planskissene, og du kan stille spørsmål og gi oss innspill og tilbakemeldinger.

Samspillsgruppe er etablert

For å styrke den lokale medvirkningen er det etablert en samspillsgruppe som representerer lokale interessenter i planområdet. Dette gjelder både private boligeiere, næringseiere og bydelsrepresentanter. Gruppen består hovedsakelig av grunneiere og beboere innenfor utviklingsområdet.

Sammensetningen av gruppen representerer et bredt spekter av interesser. Samspillsgruppa består av Smestad-grendens vel, representanter fra bydelene Vestre Aker og Ullern, aksjonsgruppa «Bevar Smestad» og Plan- og bygningsetaten. Plan- og bygningsetaten leder møtene og det blir ført referat fra møtene.

Hvem er ansvarlig?

Plan- og bygningsetaten leder arbeider med områdereguleringen.

Kontakt oss i Plan- og bygningsetaten

Prosjektleder og seniorarkitekt
Kirsten Østensjø Kørte
Mobil
Kundesenteret
Telefon

Følg saken i saksinnsyn

Dokumenter og lenker

Planprogram

Fastsatt planprogram for Smestad 20.12.2021 (PDF)

Kulturhistorisk analyse

Smestad fortettingsområde – kulturhistorisk stedsanalyse (PDF 45MB)

Mulighetsstudier for Smestad

Trafikkanalyser for Smestad

Stedsanalyse for Smestad

Stedsanalyse for Smestad (PDF 31MB)

Sammendrag av uttalelser

Sammendrag av uttalelser ved arbeidsoppstart (PDF)