Smestad – områderegulering

Kort om områderegulering Smestad

 • Skal gi rammer for at Smestad-området kan utvikles til å bli bedre utnyttet og mer bymessig
 • Arbeidet starter høsten 2017, med foreløpig planlagt oversendelse til politisk behandling i 2020
 • Smestad er et av flere områder i byen som er pekt ut som utviklingsområde

Hva skal vi gjøre?

Plan- og bygningsetaten skal lage et forslag til en områderegulering for Smestad. Når forslaget er klart, blir det lagt ut til offentlig ettersyn. Da kan du si din mening om forslaget.

Planen skal

 • gi rammer for at Smestad-området kan utvikles til å bli bedre utnyttet og mer bymessig.
 • sikre at utviklingen kan skje på en måte som ivaretar og utvikler eksisterende kvaliteter samtidig som utnyttelsesgraden økes.
 • bidra til at nye verdier tilføres området, for eksempel ombygging av veier til bygater, nye parker og byrom, flere handels- og servicetilbud, et bredere boligtilbud og sosial infrastruktur.
 • bidra til at området suppleres med boligtyper som mangler i dag, slik at flere som bor i eneboliger kan få mulighet til å flytte til leiligheter i samme område.
 • være kollektivbasert, smart og grønn. Veksten i transport skal tas av kollektivtrafikk, sykkel og gange. Byområdene i Oslo skal være organisert slik at det er enkelt å gjøre helse- og miljøvennlige valg, for eksempel ved at vi har tilbud som dekker hverdagslivets behov innenfor rimelig gang- og sykkelavstand. 

Hva skjer når?

Fremdrift (med forbehold om endringer)

 • Oppstart planprogram: mars 2017.
 • Parallelloppdrag/områdestudier gjennomført: oktober 2017 til februar 2018. 
 • Planprogram på høring: august 2018.
 • Planprogram fastsettes: desember 2020.
 • Arbeid med forslag til områderegulering med konsekvensutredning: november 2018 til september 2021.
 • Områderegulering på høring og offentlig ettersyn: høsten 2021.
 • Områderegulering planlegger vi å sende til politisk behandling: våren 2022.

Hvilke områder er med i planen?

Se hvilke områder som er med i planen i dette bildet (PDF 3,5MB). Grensene er trukket på grunnlag av overordnede analyser og vil kunne bli justert som følge av mer detaljert kunnskap om området.

Planområdet hører til bydelene Ullern og Vestre Aker, med Sørkedalsveien som grense mellom bydelene. 

Hvorfor lager vi plan for Smestad?

Oslo skal møte en fremtid med befolkningsvekst. Selv om veksten det siste året har vært svakere enn forventet, regner vi med at den vil ta seg opp igjen. Det er derfor viktig å lage robuste planer som sikrer en god og bærekraftig utvikling av Oslo på lang sikt.

Smestad er omtalt både i Kommuneplan (KP) 2015 og i høringsutkastet til Kommuneplan 2017. Det er et av flere områder i byen som er pekt ut som utviklingsområde. Bakgrunnen er nærheten til indre by, svært godt kollektivtilbud samt potensiale for utvikling.

Medvirkning i planprosessen

I planprosessen for Smestad vil det bli lagt stor vekt på medvirkning. I en planprosess etter plan- og bygningsloven, varsler man vanligvis igangsetting av planarbeid samtidig som planprogrammet legges ut til offentlig ettersyn.

Plan- og bygningsetaten har i planarbeidet for Smestad valgt også å varsle igangsetting av arbeidet med planprogrammet, selv om loven ikke krever det. Dette har vi gjort for å gi økt grad av medvirkning også i de forberedende fasene av planarbeidet.

Det er gjennomført eller planlagt andre medvirkningstiltak, som spørreundersøkelse, møter med ungdomsråd og eldreråd, informasjonsmøter og temamøter om spesielle tema som for eksempel kulturminnevern. Videre skal vi ha «åpen kontordag» før arbeidet med plangrep blir ferdigstilt. Da vil vi vise frem planskissene, og du kan stille spørsmål og gi oss innspill og tilbakemeldinger.

Samspillsgruppe er etablert

For å styrke den lokale medvirkningen er det etablert en samspillsgruppe som representerer lokale interessenter i planområdet. Dette gjelder både private boligeiere, næringseiere og bydelsrepresentanter. Gruppen består hovedsakelig av grunneiere og beboere innenfor utviklingsområdet. 

Sammensetningen av gruppen representerer et bredt spekter av interesser. Samspillsgruppa består av Smestad-grendens vel, representanter fra bydelene, aksjonsgruppa «Bevar Smestad» og Plan- og bygningsetaten. Plan- og bygningsetaten leder og referatfører møtene. 

Hvem er ansvarlig?

Plan- og bygningsetaten leder arbeider med områdereguleringen.

Kontakt oss i Plan- og bygningsetaten

Prosjektleder og seniorarkitekt

Gyda Strømmen

Mobilnummer
90 12 85 14

E-post

Senior kommunikasjonsrådgiver

Kathrine Blindheim

E-post

Kundesenteret

Telefon
23 49 10 00

E-post

Besøksadresse
Vahls gate 1

Postnummer
0187

Poststed
Oslo