Smestad – områderegulering

Hva skal vi gjøre?

Plan- og bygningsetaten skal lage et forslag til en områderegulering for Smestad. Når forslaget er klart, blir det lagt ut til offentlig ettersyn. Da kan du si din mening om forslaget.
Arbeidet med områderegulering Smestad ble satt på vent i april 2020 på grunn av pandemien og manglende vedtak av planprogrammet. Høsten 2022 vil det blant annet gjennomføres medvirkning om plangrepet.

Planen skal

 • gi rammer for at Smestad-området kan utvikles til å bli bedre utnyttet og mer bymessig.
 • sikre at utviklingen kan skje på en måte som ivaretar og utvikler eksisterende kvaliteter samtidig som utnyttelsesgraden økes.
 • bidra til at nye verdier tilføres området, for eksempel ombygging av veier til bygater, nye parker og byrom, flere handels- og servicetilbud, et bredere boligtilbud og sosial infrastruktur.
 • bidra til at området suppleres med boligtyper som mangler i dag, slik at flere som bor i eneboliger kan få mulighet til å flytte til leiligheter i samme område.
 • være kollektivbasert, smart og grønn. Veksten i transport skal tas av kollektivtrafikk, sykkel og gange. Byområdene i Oslo skal være organisert slik at det er enkelt å gjøre helse- og miljøvennlige valg, for eksempel ved at vi har tilbud som dekker hverdagslivets behov innenfor rimelig gang- og sykkelavstand.
 • sikre at viktige kulturminner, blant annet ved Smestadaksen, reguleres til bevaring.

Hva skjer når?

Fremdrift (med forbehold om endringer)

 • Oppstart planprogram: mars 2017
 • Parallelloppdrag/områdestudier gjennomført: oktober 2017 til februar 2018
 • Planprogram på høring: august 2018
 • Planprogram fastsatt : desember 2021
 • Arbeid med forslag til områderegulering med konsekvensutredning: november 2018 til andre halvår 2023, inkl. to års pause.
 • Områderegulering på høring og offentlig ettersyn: Første halvår 2024
 • Områderegulering planlagt sendt til politisk behandling: innen utgangen av 2024

Hvilke områder er med i planen?

Se hvilke områder som er med i planen i dette bildet (PDF 3,5MB). Grensene er trukket på grunnlag av overordnede analyser og vil kunne bli justert som følge av mer detaljert kunnskap om området.

Planområdet hører til bydelene Ullern og Vestre Aker, med Sørkedalsveien som grense mellom bydelene.

Hvorfor lager vi plan for Smestad?

Smestad er vedtatt som utviklingsområde både i Kommuneplan (KP) 2015 og vedtatt byutviklingsstrategi fra 2019. Bakgrunnen for at Smestad er vedtatt er nærheten til indre by, svært godt kollektivtilbud samt potensiale for utvikling.

Arbeidet med områderegulering for Smestad tar utgangspunkt i et politisk godkjent planprogram, der målet er å tilrettelegge for såkalt bymessig utvikling. Det inkluderer mål om tettere utbygging, kulturminnevern og vurdering av ny kryssløsning og bedre tilrettelegging for gående og syklende.

For å sikre en god og bærekraftig byutvikling av Oslo på lang sikt, er det viktig med helhetlige og robuste planer, hvor utbyggingen er fordelt både øst og vest i byen.

Revisjon av småhusplanen (Reguleringsplan for småhusområder i Oslos ytre by)

Småhusplanen gjelder for store, ulike områder utenfor bykjernen. Alle grunneiere som er berørt av planen har fått varsel om at den er under revisjon, også grunneiere på Smestad.

Revisjonen av småhusplanen har blant annet som mål å begrense den fortettingen som aksepteres i småhusområdene i dag, og å sørge for at vi i større grad bevarer trær og vegetasjon når det bygges. Revisjonsarbeidet tar ikke hensyn til at det i enkelte områder foregår et eget, særskilt planarbeid, slik som for eksempel på Smestad. Revisjonen vil kun endre reguleringsbestemmelsene i småhusplanen, ikke plankartet. Det vil si at arbeidet med områdereguleringen for Smestad fortsetter som planlagt, basert på de gjeldende politiske føringene om fortetting i hele planområdet.

Hvis områdereguleringen for Smestad vedtas, vil den komme til å erstatte småhusplanen innenfor hele planområdet. Dette avgjøres først når bystyret behandler saken, tidligst i 2024. Inntil videre er det eksisterende småhusplan som gjelder. Er revisjonen av småhusplanen ferdigstilt før arbeidet med områdereguleringen for Smestad, og den vedtas, vil den reviderte småhusplanen gjelde for eiendommen frem til et eventuelt vedtak om områderegulering for Smestad. Eiendommer som ligger innenfor småhusplanen og som samtidig omfattes av områdereguleringen for Smestad, må inntil videre forholde seg til begge planprosessene.

Medvirkning i planprosessen

I planprosessen for Smestad vil det bli lagt stor vekt på medvirkning. I en planprosess etter plan- og bygningsloven, varsler man vanligvis igangsetting av planarbeid samtidig som planprogrammet legges ut til offentlig ettersyn.

Plan- og bygningsetaten har i planarbeidet for Smestad valgt også å varsle igangsetting av arbeidet med planprogrammet, selv om loven ikke krever det. Dette har vi gjort for å gi økt grad av medvirkning også i de forberedende fasene av planarbeidet.

Det er gjennomført eller planlagt andre medvirkningstiltak, som spørreundersøkelse, møter med ungdomsråd og eldreråd, informasjonsmøter og temamøter om spesielle tema som for eksempel kulturminnevern. Videre skal vi ha «åpen kontordag» før arbeidet med planforslag blir ferdigstilt. Da vil vi vise frem planskissene, og du kan stille spørsmål og gi oss innspill og tilbakemeldinger.

Samspillsgruppe er etablert

For å styrke den lokale medvirkningen er det etablert en samspillsgruppe som representerer lokale interessenter i planområdet. Dette gjelder både private boligeiere, næringseiere og bydelsrepresentanter. Gruppen består hovedsakelig av grunneiere og beboere innenfor utviklingsområdet.

Sammensetningen av gruppen representerer et bredt spekter av interesser. Samspillsgruppa består av Smestad-grendens vel, representanter fra bydelene, aksjonsgruppa «Bevar Smestad» og Plan- og bygningsetaten. Plan- og bygningsetaten leder og referatfører møtene.

Hvem er ansvarlig?

Plan- og bygningsetaten leder arbeider med områdereguleringen.

Kontakt oss i Plan- og bygningsetaten

Prosjektleder og seniorarkitekt
Gyda Strømmen
Mobil

Kundesenteret

Telefon

Dokumenter og lenker

De viktigste plandokumentene blir gjort tilgjengelig på denne nettsiden. Dersom du ønsker tilgang på øvrige dokumenter i saken kan du gå inn på saksnumrene under i Saksinnsyn. Du kan også abonnere på saker/områder her.

Planprogram

Kulturhistorisk analyse

På oppdrag fra Plan- og bygningsetaten har Byantikvaren gjennomført registreringer av bebyggelsen i området, og utarbeidet en rapport som gir en oversikt og beskrivelse av bebyggelsen og den historiske utviklingen av området.

Mulighetsstudier for Smestad

Trafikkanalyser for Smestad

Stedsanalyse for Smestad

Sammendrag av uttalelser

Åpne møter