Revisjon av småhusplanen

Hva skal vi gjøre?

Vi skal revidere gjeldende reguleringsplan for småhusområder i Oslos ytre by (S-4220), også kalt «småhusplanen». Når revidert småhusplan er vedtatt av bystyret, vil den gi nye juridisk bindende føringer og rammer for byggesaksbehandling i områdene der planen gjelder.

Gi ditt innspill

Du kan gi innspill til oss som forslagsstiller. Fristen for innspill er 16. august.

Les mer om varslet oppstart av revisjonen og gi ditt innspill her

Hvorfor skal vi revidere småhusplanen?

Småhusområdene er en viktig del av Oslos varierte boligstruktur. Oslo kommune ønsker å ta vare på historiske og grønne kvaliteter i disse områdene. Samtidig viser grøntregnskapet for Oslo i perioden 2013-2017 at det har blitt mindre vegetasjon særlig i ytre by, mye som et resultat av fortetting i småhusområder.

Den reviderte planen skal bidra til å skjerme småhusområdene for ytterligere fortetting, og sørge for et sterkere vern av de grønne verdiene når det bygges innenfor småhusplanen. Videre skal småhusområdenes karakter og kvaliteter bevares, det skal legges til rette for mer klimavennlige utbygginger, og vi skal forsøke å forenkle planen for å kunne gjøre kommende byggesaker enklere og billigere å gjennomføre.

Småhusplanen styrer hvordan det kan bygges og fortettes på eiendommer som er omfattet av planen. Den legger også begrensninger for hvor mye det er lov å bygge på eiendommene.

Hvilke områder er med i småhusplanen?

Småhusplanen omfatter rundt 28 000 eiendommer i bydelene Alna, Bjerke, Frogner, Gamle Oslo, Grorud, Grünerløkka, Nordre Aker, Nordstrand, Stovner, Søndre Nordstrand, Ullern, Vestre Aker og Østensjø. Planavgrensningen i revidert plan vil i hovedsak være den samme som for eksisterende plan. Det vil si at det ikke vil bli vesentlige endringer når det gjelder hvilke eiendommer som blir omfattet av den reviderte småhusplanen.

Hva skjer når?

Vi varsler oppstart av arbeid med revidert småhusplan mandag 7. juni 2021. Frist for innspill og bemerkninger til varslingen er mandag 16. august 2021. Etter sommeren 2021 vil vi gjennomføre et medvirkningsopplegg, der et utvalg vil få anledning til å delta, og dermed bidra ytterligere til kunnskapsgrunnlaget som vil ligge til grunn for et forslag til revidert småhusplan. 
Plan- og bygningsetaten skal utarbeide forslaget i løpet av 2021, og det er planlagt en høring av planforslaget i starten av 2022. I forbindelse med høringen vil du bli informert om de konkrete endringene vi foreslår, og du får mulighet til å gi dine innspill til dem.
Etter høringen vil vi bearbeide planforslaget før vi sender det til politisk behandling i bystyret høsten 2022.