Revisjon av småhusplanen

Hva skal vi med revidert småhusplan?

Småhusplanen styrer hvordan det kan bygges og fortettes på eiendommer som er omfattet av planen. Den legger også begrensninger for hvor mye det er lov å bygge på eiendommene. Når en revidert småhusplan er vedtatt av bystyret, vil den gi nye juridisk bindende føringer og rammer for byggesaksbehandling i områdene der planen gjelder.

Hvorfor skal småhusplanen revideres?

I februar 2021 fikk Plan- og bygningsetaten en bestilling fra byrådsavdeling for byutvikling om å revidere reguleringsplan for småhusområder i Oslos ytre by – S-4220 (småhusplanen). Småhusområdene er en viktig del av Oslos varierte boligstruktur. Oslo kommune ønsker å ta vare på historiske og grønne kvaliteter i disse områdene. Samtidig viser grøntregnskapet for Oslo i perioden 2013-2017 at det har blitt mindre vegetasjon særlig i ytre by, mye som et resultat av fortetting i småhusområder.

Den reviderte planen skal bidra til å skjerme småhusområdene for ytterligere fortetting, og sørge for et sterkere vern av de grønne verdiene når det bygges innenfor småhusplanen. Videre skal småhusområdenes karakter og kvaliteter bevares, det skal legges til rette for mer klimavennlige utbygginger, og vi skal forsøke å forenkle planen for å kunne gjøre kommende byggesaker enklere og billigere å gjennomføre.

Hvilke områder er med i småhusplanen?

Småhusplanen omfatter rundt 28 000 eiendommer i bydelene Alna, Bjerke, Frogner, Gamle Oslo, Grorud, Grünerløkka, Nordre Aker, Nordstrand, Stovner, Søndre Nordstrand, Ullern, Vestre Aker og Østensjø. Planavgrensningen i revidert plan er i hovedsak den samme som for eksisterende plan. Det vil si at det ikke vil bli vesentlige endringer når det gjelder hvilke eiendommer som blir omfattet av den reviderte småhusplanen.

Hvordan har prosessen foregått?

Oppstart av arbeidet med revidert småhusplan ble varslet 7. juni 2021. Frist for innspill og bemerkninger til oppstarten var mandag 16. august 2021. Det kom inn 344 uttalelser.

Høsten 2021 ble 4000 tilfeldige personer fra fem områder i byen invitert til å delta i et borgerpanel for Oslo kommune. Av de som ble invitert, ønsket 275 personer å delta. Blant disse ble det gjort et representativt utvalg av deltakere basert på alder, kjønn, boligtype, bosted og utdanningsnivå. Borgerpanelet besto av 21 deltakere. Deres oppgave var å sette seg inn i temaer som berører småhusplanen, diskutere viktige problemstillinger og komme med felles anbefalinger med utgangspunkt i spørsmålet: «Hvordan kan fremtidig utbygging i småhusområdene gjøres på en måte som styrker og bevarer områdets kvaliteter?». Panelet møttes gjennom fem samlinger høsten 2021 og vinter 2022.

I tidsrommet 4. april til og med 30. mai 2022 var et forslag til revisjon av småhusplanen på høring og til offentlig ettersyn. Det ble avholdt to åpne fysiske møter og et digitalt møte i forbindelse med høringen, de fant sted henholdsvis 9., 11. og 12. mai 2022. Det kom inn 885 innspill og merknader. Etter høringen er planforslaget bearbeidet. Vurderingene av innspillene har ført til at forslaget som er sendt til politisk behandling, er noe endret og bearbeidet.

Plan- og bygningsetaten sendte sitt endelige forslag til revisjon av småhusplanen til byrådet 4. januar 2023.

Hva skjer videre?

Saken ligger nå til politisk behandling i byrådsavdeling for byutvikling. Byrådet tar sikte på at en revidert småhusplan skal vedtas i inneværende bystyreperiode. Når strategien er vedtatt av bystyret, vil den erstatte gjeldende småhusplan.

Planer og dokumenter

Følg saken

Du kan følge alt som skjer i denne saken i saksinnsyn

Er min eiendom i småhusplanområdet?

Lurer du på om eiendommen din ligger innenfor småhusplanen, og er omfattet av det revisjonsarbeider vi skal gjøre?