Revisjon av småhusplanen

Hva skal vi gjøre?

Vi skal revidere gjeldende reguleringsplan for småhusområder i Oslos ytre by (S-4220), også kalt «småhusplanen». Når revidert småhusplan er vedtatt av bystyret, vil den gi nye juridisk bindende føringer og rammer for byggesaksbehandling i områdene der planen gjelder.

Hvorfor skal vi revidere småhusplanen?

Småhusområdene er en viktig del av Oslos varierte boligstruktur. Oslo kommune ønsker å ta vare på historiske og grønne kvaliteter i disse områdene. Samtidig viser grøntregnskapet for Oslo i perioden 2013-2017 at det har blitt mindre vegetasjon særlig i ytre by, mye som et resultat av fortetting i småhusområder.

Den reviderte planen skal bidra til å skjerme småhusområdene for ytterligere fortetting, og sørge for et sterkere vern av de grønne verdiene når det bygges innenfor småhusplanen. Videre skal småhusområdenes karakter og kvaliteter bevares, det skal legges til rette for mer klimavennlige utbygginger, og vi skal forsøke å forenkle planen for å kunne gjøre kommende byggesaker enklere og billigere å gjennomføre.

Småhusplanen styrer hvordan det kan bygges og fortettes på eiendommer som er omfattet av planen. Den legger også begrensninger for hvor mye det er lov å bygge på eiendommene.

Hvilke områder er med i småhusplanen?

Småhusplanen omfatter rundt 28 000 eiendommer i bydelene Alna, Bjerke, Frogner, Gamle Oslo, Grorud, Grünerløkka, Nordre Aker, Nordstrand, Stovner, Søndre Nordstrand, Ullern, Vestre Aker og Østensjø. Planavgrensningen i revidert plan vil i hovedsak være den samme som for eksisterende plan. Det vil si at det ikke vil bli vesentlige endringer når det gjelder hvilke eiendommer som blir omfattet av den reviderte småhusplanen.

Hva skjer når?

I tidsrommet 4. april til og med 30. mai 2022 er et forslag til revisjon av småhusplanen på høring og til offentlig ettersyn.
Etter høringen vil vi bearbeide planforslaget før vi sender det til politisk behandling i løpet av fjerde kvartal 2022.
Oppstart av arbeidet med revidert småhusplan ble varslet 7. juni 2021. Frist for innspill og bemerkninger til oppstarten var mandag 16. august 2021.

Åpne møter om forslaget

Etter påske vil vi arrangere åpne orienteringsmøter om forslaget til revidert småhusplan. Følg med på denne siden eller Plan- og bygningsetatens (PBE) kalender for annonsering av tid og sted for møtene.

Si din mening

Vi ønsker å høre fra deg og hva du mener om det forslaget som nå er på høring. Fristen for innspill må vi ha innen 30. mai 2022. Vi oppfordrer deg til å gi oss ditt innspill på «Si din mening». Vi vil ta med oss alle innspill i det videre arbeidet.

Planer og dokumenter

Følg saken

Du kan følge alt som skjer i denne saken i saksinnsyn

Er min eiendom i småhusplanområdet?

Lurer du på om eiendommen din ligger innenfor småhusplanen, og er omfattet av det revisjonsarbeider vi skal gjøre?