Til innhold
Slik bygger vi Oslo

Oppsal – planarbeid

Hva skal vi gjøre?

Plan- og bygningsetaten er i gang med et større planarbeid for Oppsal. Hensikten med denne planen er å få til et godt byområde med en blanding av boliger, næring, grøntområder, møteplasser og gode løsninger for myke trafikanter.  Planarbeidet skal resultere i en områderegulering med konsekvensutredning. Til slutt skal planen vedtas av bystyret.  

Hva skjer når?

 • 14. januar 2019–25. februar 2019: Varsel om oppstart av planarbeid. 
 • Høst 2019: Lage planprogram.
 • 20. januar: varsel om oppstart av områderegulering og høring av planprogram. Planprogrammet blir lagt ut til offentlig ettersyn (høring). Høringsfristen er 2. mars. Planprogrammet blir fastsatt våren 2020
 • Første kvartal 2021: Høring av forslag til områderegulering med konsekvensutredning.
 • Fjerde kvartal 2021: Plan- og bygningsetatens forslag til områderegulering sendes til Rådhuset for politisk behandling.

Hvilke områder er med i planen?

Planområdet strekker seg fra Skøyenåsveien i nord til Oppsalveien i sør, og Haakon Tveters vei i øst til Oppsal terrasse i vest.

Hvorfor lager vi områderegulering for Oppsal?

I kommuneplanen for Oslo 2015 var ikke Oppsal definert som et område med krav til felles planlegging. Felles planlegging betyr at kommunen har ansvar for å lage en helhetlig plan for utviklingen av området. På Oppsal har flere private grunneiere i lengre tid vært interessert i å utvikle sine eiendommer, og enkelte har de siste par årene utviklet egne detaljreguleringsplaner for sine tomter.

I mars 2018 ble Plan- og bygningsetaten bedt om å utarbeide en områderegulering, og nå er de private reguleringsplanarbeidene satt på vent mens kommunen lager områdereguleringen. Grunneierne kan først få lov til å fremme sine egne detaljreguleringsplaner for politisk behandling når Bystyret har vedtatt kommunens områdereguleringsplan.

Medvirkning i planprosessen

Vi vektlegger medvirkning i planprosessen for Oppsal. Vi vil holde åpne informasjonsmøter, åpne kontordager, og i deler av prosessen skal vi også holde verksteder i forbindelse med planarbeidet. Verksteder vil involvere representanter fra lokalmiljøet inkludert barn og unge, organisasjoner og grunneiere.

Ettersom vi jobber oss frem mot et planforslag, vil planen bli mer og mer detaljert. Det er i startfasen du har størst mulighet til å påvirke innholdet i planarbeidet, og det er derfor viktig at du forteller oss hva du mener er bra ved området, eller hva du synes mangler i forbindelse med varsel om oppstart av områdereguleringen og høring av planprogrammet.

Du kan formelt si din mening om planarbeidet i flere omganger. Det er ved:

 • varsel om oppstart av planarbeid vinteren 2019. Fristen for å sende oss ditt innspill var 25. februar 2019. 
 • varsel om oppstart av områderegulering og høring av planprogram 20. januar 2020. Fristen for å sende oss ditt bidrag er 2.mars 2020. Send det på e-post til postmottak@pbe.oslo.kommune.no.
 • høring av forslaget til områderegulering 2020 i 2021.

Du kan også engasjere deg gjennom å ta kontakt med politikere som skal behandle planen.

Kommende medvirkningsaktiviteter:

 • Vi planlegger Eldretråkk med eldre beboere i området og en spørreundersøkelse rettet mot alle beboerne i nærmiljøet.
 • Åpent møte 6. februar  
 • Åpne kontordager 10. og 12. februar

Plan- og bygningsetaten setter pris på å få innspill fra deg

Ved varsel om oppstart av områderegulering og høring av planprogram trenger vi din hjelp for å få kunnskap om området, samt dine ønsker, behov, meninger og innspill til planprogrammet.

Når forslaget til områderegulering kommer på offentlig ettersyn i 2021 trenger.  Vi  trenger også dine meninger om planforslaget.

Disse medvirkningsaktivitetene har vi gjennomført:

 • Informasjonsmøte januar 2019
 • Åpent kontor februar 2019
 • Opprettet samspillsgruppe med lokale beboere, foreninger og grunneiere
 • Holdt første verksted med samspillsgruppen og kommunal arbeidsgruppe april 2019
 • Ungdomsverksted med ungdommer fra Skøyenåsen skole og Oppsal skole oktober 2019
 • Barnetråkk med elever fra Oppsal skole november 2019.

Hvem er ansvarlig?

Det er Oslo kommune ved Plan- og bygningsetaten som har ansvar for planarbeidet.

Kontakt oss

Plan- og bygningsetaten

Kundesenteret

Telefon
23 49 10 00

E-post

Besøksadresse
Vahls gate 1

Postnummer
0187

Poststed
Oslo

Plan- og bygningsetaten

Prosjektleder

Marianne Rooth

Mobilnummer
481 95 692

E-post