Oppsal – planarbeid

Hva skal vi gjøre?

Plan- og bygningsetaten er i gang med et større planarbeid for Oppsal. Hensikten med denne planen er å få til et godt byområde med en blanding av boliger, næring, grøntområder, møteplasser og gode løsninger for myke trafikanter. Planarbeidet skal resultere i en områderegulering med konsekvensutredning. Til slutt skal planen vedtas av bystyret.

Hva skjer når?

 • 2019: Varsel om oppstart av planarbeid.
 • Høst 2019: Lage planprogram.
 • 2019: varsel om oppstart av områderegulering og høring av planprogram.
 • Høst 2020: Planprogrammet blir fastsatt.
 • Høst 2021: Høring av forslag til områderegulering med konsekvensutredning.
 • Vinter 2021/2022: Plan- og bygningsetatens forslag til områderegulering sendes til Rådhuset for politisk behandling.

Hvilke områder er med i planen?

Planområdet strekker seg fra Skøyenåsveien i nord til Oppsalveien i sør, og Haakon Tveters vei i øst til Oppsal terrasse i vest.

Hvorfor lager vi områderegulering for Oppsal?

I kommuneplanen for Oslo 2015 var ikke Oppsal definert som et område med krav til felles planlegging. Felles planlegging betyr at kommunen har ansvar for å lage en helhetlig plan for utviklingen av området. På Oppsal har flere private grunneiere i lengre tid vært interessert i å utvikle sine eiendommer, og enkelte har de siste par årene utviklet egne detaljreguleringsplaner for sine tomter.

I mars 2018 ble Plan- og bygningsetaten bedt om å utarbeide en områderegulering, og nå er de private reguleringsplanarbeidene satt på vent mens kommunen lager områdereguleringen. Grunneierne kan først få lov til å fremme sine egne detaljreguleringsplaner for politisk behandling når Bystyret har vedtatt kommunens områdereguleringsplan.

Medvirkning i planprosessen

Vi vektlegger medvirkning i planprosessen for Oppsal. Vi vil holde åpne møter, åpne kontordager, og i deler av prosessen skal vi også holde verksteder i forbindelse med planarbeidet. Verksteder vil involvere representanter fra lokalmiljøet inkludert barn og unge, organisasjoner og grunneiere.

Du kan formelt si din mening om planarbeidet i flere omganger. Det er ved:

 • Varsel om oppstart av planarbeid vinteren 2019. Fristen for å sende oss ditt innspill var 25. februar 2019.
 • Varsel om oppstart av områderegulering og høring av planprogram 20. januar 2020. Fristen for å sende oss ditt bidrag var 2. mars 2020.
 • Høring av forslaget til områderegulering i tredje kvartal 2021.

Du kan også engasjere deg gjennom å ta kontakt med politikere som skal behandle planen.

Kommende medvirkningsaktiviteter:

 • medvirkning med eldre beboere i nærområdet, såkalt Eldretråkk, planlegges. På grunn av Covid-19 (korona) har medvirkningsaktiviteten blitt satt på vent inntil videre, men vi vil forsøke å gjennomføre et Eldretråkk høsten 2020
 • beboerne i nærheten av planområdet mottok en spørreundersøkelse våren 2020, og vi analyserer nå svarene
 • Plan- og bygningsetaten arbeider med et forslag til plankonsept som vil bli presentert i samspillgruppen i slutten av 2020/begynnelsen av 2021 for å få ytterligere innspill fra lokale beboere, foreninger og grunneiere. Når forslaget til områderegulering kommer på offentlig ettersyn i 2021, trenger vi igjen dine meninger om planforslaget. De som bor i området vil få brev om høringen (varslingsbrev) i tillegg til at høringen vil bli annonsert i Aftenposten og lagt på «Si din mening». Skriftlige innspill til kommunen kan også gis, og man kan delta på åpne møter

Innspill om planforslaget

Vi satser på å bli ferdig med et forslag til plankonsept som vi vil presentere i samspillgruppen i begynnelsen av 2021 for å få ytterligere innspill. Når forslaget til områderegulering kommer på offentlig ettersyn i 2021, trenger vi igjen dine meninger om planforslaget.

Disse medvirkningsaktivitetene har vi gjennomført:

 • Åpent møte i januar 2019 og februar 2020.
 • Åpent kontor i februar 2019 og februar 2020.
 • Opprettet samspillsgruppe med lokale beboere, foreninger og grunneiere.
 • Holdt første verksted med samspillsgruppen og kommunal arbeidsgruppe april 2019.
 • Ungdomsverksted med ungdommer fra Skøyenåsen skole og Oppsal skole oktober 2019.
 • Barnetråkk med elever fra Oppsal skole november 2019.

Hvem er ansvarlig?

Det er Oslo kommune ved Plan- og bygningsetaten som har ansvar for planarbeidet.

Kontakt oss

Plan- og bygningsetaten

Kundesenteret
Telefon

Plan- og bygningsetaten

Prosjektleder
Marie-Agnès Leroy
Mobil

Dokumenter og lenker

Du kan abonnere på saken i saksinnsyn. Da får du e-post om alle nye dokumenter som legges ut.