Nye boligkvaliteter

Prosjektet Nye boligkvaliteter har jobbet for større mangfold av boliger i Oslo. Byrådet ønsker flere boliger med blant annet kollektive boformer, selvbygging og byøkologiske prosjekter.

Hva er Nye boligkvaliteter?

Nye boligkvaliteter var et prosjekt i Plan- og bygningsetaten fra 01.11.18 til 01.11.21, hvor hovedmålet var å jobbe for mer mangfold og variasjon i boligbyggingen i Oslo, og flere sosiale, rimelige og inkluderende boliger. Prosjektet skulle skape oppmerksomhet rundt deleløsninger, byøkologiske boliger og hvordan beboere kan bli knyttet tettere til prosessen om utformingen og utviklingen av sine fremtidige boliger. Prosjektet ble utført av prosjektleder i avdeling for områdeutvikling i Plan- og bygningsetaten.

Kunnskapsformidling og inspirasjon ved hjelp av temahefter

Vi har utgitt tre temahefter som handler om sosiale boformer, selvbygging/byggfellesskaper og byøkologiske boliger. I temaheftene definerer og avklarer vi begreper, og har med gode eksempler fra inn- og utland. Eksempelprosjektene skal både inspirere, ta opp relevante problemstillinger og vise gode boligkvaliteter. Det første om sosiale boformer – boliger med deling og nabofellesskap ble lansert på frokostmøte i januar 2021. Et temahefte om selvbygging og byggfellesskap ble utgitt høsten 2021, og et temahefte om byøkologiske boliger kom i starten av 2022.

Oppfølging av konkrete prosjekter

Vi har jobbet kontinuerlig med å følge opp prosjekter i Plan- og bygningsetatens portefølje som bidrar til boligmangfoldet. Dette er både kommunens egne prosjekter og private initiativ. Sammen med Eiendom- og byfornyelsesetaten har vi utredet og kartlagt kommunens handlingsrom for alternative boformer.

Hva ville vi oppnå?

Vi ønsket å løfte temaet hvor beboere er deltagende i både boform og boligproduksjon. Vi ser at det er et stort behov for å ha en felles plattform og et felles språk, som gir samme utgangspunkt for dialog om disse temaene. Dette kan forhindre misforståelser og skape felles forståelse mellom befolkning, utviklere, fagpersoner og kommune. Temaheftene vil både gi en definisjon av vanlige uttrykk og konsepter. Forhåpentligvis vil vi også inspirere andre til å ta initiativ til prosjekter med sosiale boformer, eller med en høyere grad av involvering av fremtidige beboere i prosessen. Heftene vil også inneholde konkrete tips til deg som ønsker å bo eller bygge boliger med deleløsninger, eller delta i utviklingen av din fremtidige bolig.

Dokumenter og lenker

Temahefter

Temahefte om byøkologiske boliger og områder-web (PDF)

Temahefte om byøkologiske boliger og områder- print (PDF)

Temahefte Sosiale boformer (PDF, 8MB)

Temahefte Sosiale boformer (print, PDF 50MB)

Temahefte om selvbygging (PDF 21MB)

Temahefte om selvbygging (print, PDF 76MB)

Opptak av frokostmøter

Opptak av informasjonsmøte om sosiale boformer (Vimeo)

Opptak av informasjonsmøte selvbygging (Dropbox)

Underlagsdokumenter

Hvordan bor vi i fremtiden? (ByplanOslo)

Oppstartsnotat Nye boligkvaliteter (PDF, 0,2MB)