Myntgata 2 – midlertidig bruk

Oslobygg har overtatt forvaltningen av Myntgata 2. Det blir per i dag ikke inngått leieavtaler med nye leietakere. Gårdsrommet er oppgradert for å gjøre området enda mer attraktivt som et offentlig tilgjengelig område, som vi ønsker at folk i alle aldre skal bruke aktivt.

Midlertidige utleie av lokaler

Myntgata 2 forvaltes av Oslobygg KF. Oslobygg har fått i oppdrag å utrede om Myntgata 2 skal benyttes til skoleformål eller om man skal finne andre løsninger for skoleformålet. I påvente av utredningen, inngås det per i dag ikke leieavtaler med nye leietakere. Utredningen er forventet ferdig i løpet av våren 2024.

Aktiviteter og arrangementer i gårdsrommet

På eiendommen er det et stort frodig gårdsrom, på rundt 5500 m², som er åpent for alle. Det består av et grøntområde med løvtrær og busker, som er omkranset av asfaltert/brosteinbelagt areal. Gårdsrommet er en del av programmet til Bilfritt byliv hvor Oslo kommune ønsker å aktivisere områder i byen til økt byliv. Gårdsrommet kan derfor benyttes til ulike arrangementer som bidrar til dette.

Send forespørsler om bruk av gårdsrommet til ulike arrangement til Eiendoms- og byfornyelsesetaten: postmottak@eby.oslo.kommune.no

Gårdsrommet

Gårdsrommet i Myntgata 2 er oppgradert for å gjøre området enda mer attraktivt som et offentlig tilgjengelig område, som vi ønsker at folk i alle aldre skal bruke aktivt.

Bymiljøetaten har satt opp et langt huskestativ og flere treningsapparater for alle aldersgrupper. Noe av asfalten er erstattet med grus, og gårdsrommet har fått enda flere sitteplasser og bord.

Program for Bilfritt Byliv er initiativtaker og Bymiljøetaten har stått for selve byggingen.

  • Prosjekterende: Landskaperiet AS
  • Entreprenør: CH prosjekt AS og Skaaret landskap AS

Litt om Myntgata 2

Oslo kommune kjøpte Myntgata 2 av Forsvarsbygg i juni 2017, og i august samme år overtok kommunen ved Eiendoms- og byfornyelsesetaten eiendommen. Fra 1.1.2024 ble eiendommen overført til Oslobygg.

Eiendommen er på nesten 13 mål og består av fem bygninger som omkranser et stort gårdsrom. Hele eiendommen, inkludert gårdsrommet, er i kommuneplanen regulert til bevaring med nasjonale kulturminneinteresser.

Bygningene var opprinnelig staller og kaserner for militære avdelinger tilknyttet Akershus festning. Alle bygningene, bortsett fra «Tyskerbrakka», er oppført i siste halvdel av 1800-tallet og ble betydelig ombygd på 1950-tallet. Det er knyttet store verneinteresser til kvartalet. «Tyskerbrakka» ble oppført i 1949, og er den eneste bygningen som ikke er fredet.

Oslo kommune har lagt planer om å bygge ny videregående skole og flerbrukshall i Myntgata2-kvartalet i Oslo sentrum. Planforslaget lå ute til offentlig ettersyn sommeren 2022. Oslobygg KF fikk i desember 2023 i oppdrag å gjøre en vurdering av kostnadsreduserende tiltak, samt utrede om Myntgata 2 skal benyttes til skoleformål eller om man skal finne andre løsninger for skoleformålet. Utredningen er forventet ferdig i løpet av våren 2024.

Kontakt oss

Oslobygg KF

Eiendomsforvalter
Elin Fagerli