Oppgradering av Lørenveien

Bymiljøetaten skal bygge om Lørenveien mellom Lørenvangen og Økernveien.

Hva skal vi gjøre?

Det skal tilrettelegges bedre for myke trafikanter med breiere fortau og opphøyde sykkelfelt i begge retninger. Lørenveien er en del av den grønne ringen som skal binde sammen eksisterende og nye nabolag og grøntområder rundt Økern. For å få plass til vegetasjon og møteplasser vil et kjørefelt bli fjernet og Lørenveien gjøres enveiskjørt fra øst mot vest. Grunnlag for oppgraderingen er en ny reguleringsplan som ble vedtatt av bystyret 8. september 2021.

Les mer om GRØNN RING her:

Hvor skjer det?

Prosjektet omfatter krysset Lørenvangen og Lørenveien og strekker seg til rundkjøringen ved Økernveien, i øst. Rundkjøringen vil bli minimalt påvirket, men kjørefeltet ut fra Lørenveien vil bli fjernet.

Hvordan gjør vi det?

Lørenveien opparbeides med tosidig fortau og tosidig opphøyd sykkelfelt på 2,2 meter samt sammenhengende grønnstruktur på begge sider av gata. Vegetasjonsfeltet på sørsiden av gata vil inneholde beplantning i form av trær, samt belysning. Møbleringssonen på nordsiden av gata blir 4,5 meter bred, i tillegg til 3 meter fortau/ferdselsareal mot byggene. Møbleringssonen skal ha beplantning, overvannshåndteringstiltak og skal legge til rette for opphold og sitteplasser.

Hva skjer når?

Arbeidene startet i august med prøvetaking av grunn. Det vil i løpet av høsten 2022 bli arbeider med å grave ledningsgrøft for overvann. Det vil også bli gravet for vann, avløp og fjernvarmetilkobling til Løren flerbrukshall ved Lørenveien 64.

Prosjektet forventes ferdig høsten 2023.

Fremkommelighet og trafikksikkerhet i anleggsperioden

Gaten vil i hele anleggsperioden være åpen for gående og syklende. Det vil også være mulig å ta seg med bil til de eksisterende garasjeanleggene. Nødetatene vil ha mulighet å komme seg frem men gaten kan komme at bli midlertidig stengt for gjennomfartstrafikk.

For å sikre en trygg anleggsgjennomføring vil det være nødvendig å redusere hastigheten for kjøretøy på strekningen som påvirkes av anleggsarbeidet. Vi oppfordrer alle trafikanter til å være oppmerksomme og vise hensyn når man ferdes i området i anleggsperioden.

Mange opplever at det er økt trafikk i Lørenvangen nå siden Lørenveien ble enveiskjørt og at Peter Møllers vei i tillegg er midlertidig stengt ved Dag Hammarskjölds vei. Peter Møllers vei forventes åpnes igjen i slutten av oktober 2022 og vil forbedre situasjonen i Lørenvangen. Det er også gjort justeringer på lyssignalene i krysset med Dag Hammarskjölds vei slik at noen flere biler kan kjøre ved hver grønn periode.

For å forbedre trafikksikkerheten i Lørenvangen har det blitt bygget nytt fotgjengerfelt og fartsdump ved Vekslerveien. Det er også innført parkering forbud på østsiden av Lørenvangen for å bedre på siktforhold ved krysset.

Støy i anleggsperioden

Arbeidene vil generelt ikke være spesielt støyende, men noe støy må påregnes. Arbeid vil pågå mellom kl. 07.00 og 19.00, mandag til torsdag. Fredager ved behov. Vi beklager eventuell støy og andre ulemper arbeidet medfører.

Hvem er ansvarlig?

Bymiljøetaten er byggherre og Vaktmesterkompaniet AS er utførende entreprenør.
Ombyggingen er finansiert gjennom utbyggingsavtaler mellom Oslo kommune og private utbyggere i området.

Kontakt

Syver Bang, nabokontakt Vakmesterkompaniet
Mobilnummer 92 63 33 50
E-post syver.bang@vk.no

Alexandra Mattsson Asp, prosjektleder Bymiljøetaten
E-post postmottak@bym.oslo.kommune.no