Oppgradering av Lørenveien

Bymiljøetaten oppgraderer Lørenveien mellom Lørenvangen og Økernveien.

Hva skal vi gjøre?

Det skal tilrettelegges bedre for myke trafikanter med bredere fortau og opphøyde sykkelfelt i begge retninger. Lørenveien er en del av Den grønne ringen som skal binde sammen eksisterende og nye nabolag og grøntområder i hjertet av Hovinbyen. For å få plass til vegetasjon og møteplasser vil et kjørefelt bli fjernet og Lørenveien gjøres enveiskjørt fra øst mot vest. Grunnlag for oppgraderingen er en ny reguleringsplan som ble vedtatt av bystyret 8. september 2021.

Les mer om Den grønne ringen:

Hvor skjer det?

Prosjektet omfatter krysset Lørenvangen og Lørenveien og strekker seg til rundkjøringen ved Økernveien, i øst. Rundkjøringen vil bli minimalt påvirket, men kjørefeltet ut fra Lørenveien vil bli fjernet.

Her kan du se byggesaken hos Plan- og bygningsetaten.

Hvordan gjør vi det?

Lørenveien opparbeides med tosidig fortau og tosidig opphøyd sykkelfelt på 2,2 meter, samt sammenhengende grønnstruktur på begge sider av gaten. Vegetasjonsfeltet på sørsiden av gaten vil inneholde beplantning i form av trær og belysning. Møbleringssonen på nordsiden av gaten blir 4,5 meter bred, i tillegg til 3 meter fortau/ferdselsareal mot byggene. Møbleringssonen skal ha beplantning, overvannshåndteringstiltak, og skal legge til rette for opphold og sitteplasser.

Hva skjer når?

Vi har hatt flere utfordringer i prosjektet de siste månedene som gjør at vi er nødt til å justere på planlagt fremdrift. Vi er veldig lei oss for det og beklager at prosjektet ikke kan ferdigstilles i sin helhet nå i høst.

Grunnen til forsinkelsene er blant annet at kabelanleggene i gaten ikke var i tråd med kartgrunnlaget og at de ikke hadde den kvaliteten som vi forventet. Dette har medført at noen av de prosjekterte løsningene ikke kunne gjennomføres. Dermed har vi sammen med vår entreprenør måttet bruke ressurser på å finne frem til alternative løsninger. Dette er vi nå i mål med slik at vi kan fortsette med arbeid som er mer synlig i gaten, det vil si sette kantstein for fortau og sykkelfelt, bygge rengbed og sett belysningsfundamenter på nordre fortau.

I tillegg arbeides det med å få ferdigstilt vann- og avløpstilkoblingen til den planlagte flerbrukshallen i Lørenveien 66.

På sørsiden av Lørenveien har vi midlertidig lagt om IKT-kabler i rør slik at vi kan få gravd endelig kabelgrøft. Deretter vil det bli satt kantstein også på sørsiden.

Vi har som mål at mesteparten av arbeidet skal være ferdigstilt i løpet av 2023. Imdlertid er deler av prosjektet avhengig av vær og riktig temperatur. Derfor er det høyst sannsynlig at det vil gjenstå noe beplanting til våren 2024. Topplag av asfalt i kjørebane kan ikke legges dersom det er snø, så dette arbeidet vil også mest sannsynlig utsettes til våren 2024.

Så langt i prosjektet har vi:

 • satt ned hastigheten til 30 km/t og gjort veien enveisregulert (slik som ferdig gatebilde blir)
 • innført stans forbudt i gaten siden det har vært knyttet problemer til biler som forhindrer gravearbeid, og som også skaper utrygge og farlige situasjoner for øvrige brukere av området
 • forbedret trafikksikkerheten i Lørenvangen med nytt fotgjengerfelt og fartsdump ved Vekslerveien, samt parkeringsforbud på østsiden av Lørenvangen for å bedre på siktforhold ved krysset
 • gjort justeringer på lyssignalene i krysset ved Dag Hammarskjølds vei slik at noen flere biler kan kjøre ved hver grønn periode
 • gjennomført 15 miljøprøver
 • sikret og utbedret eksisterende kabelkryssinger
 • montert fire overvannskummer
 • montert 11 infiltrasjonssandfang
 • gravd om lag 306 meter overvannsgrøft og lagt drensledning for gaten
 • forberedt fjernvarmeanlegg til flerbrukshallen i Lørenveien 64
 • forberedt for videre arbeider i gatestrekket ved fjerning av asfalt og overskuddsmasser
 • forberedt for trekking av strømkabler i nordre fortau med støpt betongkanal og grøft
 • gravd ut for og støpt betongkanal (ca. 360 meter) for strømkabler fra Lørenveien 49 - 68

 • satt kantstein og tilbakestilt parkeringsplassene ved Lørenveien 68

Prosjektet forventes ferdig i løpet av våren 2024.

Fremkommelighet og trafikksikkerhet i anleggsperioden

Gaten er åpen for trafikk mot vest, men syklister og kjørende må finne alternativ rute mot øst. Det vil være mulig å kjøre bil til de eksisterende garasjeanleggene. Nødetatene skal ha mulighet for å komme seg frem, men gaten kan bli midlertidig stengt for gjennomfartstrafikk i perioder.

Vi oppfordrer alle trafikanter, også syklister, til å være oppmerksomme og vise hensyn når man ferdes i området i anleggsperioden.

Beklageligvis kan ikke Bymiljøetaten gjøre noe med de bilistene og syklistene som velger å kjøre mot kjøreretningen eller bryter fartsgrensen. Vi har varslet politiet om at vi ønsker kontroll i området.

Hull i gaten

Prosjektet startet med å fjerne deler av asfalten i gaten. Ved mye trafikk, og grunnet tidligere veioppbygning vil det fort bli hull/søkk i veibanen. Veiens tilstand, og alle hull/søkk, vurderes ukentlig, og entreprenøren tilstreber å etterfylle hull som oppstår i veibanen så fort som mulig. Hvis du oppdager hull/søkk i veien setter Bymiljøetaten pris på at du melder dette inn via mail til postmottak@bym.oslo.kommune.no

Krysset ved Lørenveien/Lørenvangen

Vi har løpende kommunikasjon med utbygger i Lørenveien 51 om trafikksikkerheten ved krysset Lørenveien og Lørenvangen. Det er i denne forbindelse gjort enkelte endringer med tanke på siktforholdene ved fotgjengerfeltet ved baker Hansen. Dette for å trygge myke trafikanter og kjøretøy som bruker området.

Anbefalte sykkelveier under anleggsperioden

Alternative sykkelruter i området
Blå pil viser anbefalt rute vestover, og grønn pil viser anbefalt rute østover.

Støy i anleggsperioden

Arbeidene vil generelt ikke være spesielt støyende, men noe støy må påregnes. Arbeid vil pågå mellom kl. 07.00 og 19.00, mandag til torsdag. Fredager ved behov. Vi beklager eventuell støy og andre ulemper arbeidet medfører.

Hvem er ansvarlig?

Bymiljøetaten er tiltakshaver og Vaktmesterkompaniet AS er utførende entreprenør.
Ombyggingen er finansiert gjennom utbyggingsavtaler mellom Oslo kommune og private utbyggere i området.

.

Kontakt oss

Nabokontakt Vaktmesterkompaniet
Syver Bang
Mobil
Prosjektleder Bymiljøetaten
Alexandra Mattsson Asp