Oppgradering av Lørenveien

Bymiljøetaten oppgraderer Lørenveien mellom Lørenvangen og Økernveien.

Hva skal vi gjøre?

Det skal tilrettelegges bedre for myke trafikanter, med bredere fortau og opphøyde sykkelfelt i begge retninger. Lørenveien er en del av Den grønne ringen som skal binde sammen eksisterende og nye nabolag og grøntområder i hjertet av Hovinbyen. For å få plass til vegetasjon og møteplasser vil ett kjørefelt bli fjernet og Lørenveien gjøres enveiskjørt fra øst mot vest. Grunnlag for oppgraderingen er en ny reguleringsplan som ble vedtatt av bystyret 8. september 2021.

Illustrasjonen viser hvordan gata er ment utformet
Illustrasjonen viser hvordan gata er ment utformet når prosjektet er fullført.

Les mer om Den grønne ringen:

Hvor skjer det?

Prosjektet omfatter krysset Lørenvangen og Lørenveien og strekker seg til rundkjøringen ved Økernveien, i øst. Rundkjøringen vil bli minimalt påvirket, men kjørefeltet ut fra Lørenveien vil bli fjernet.

Her kan du se byggesaken hos Plan- og bygningsetaten.

Hvordan gjør vi det?

Lørenveien opparbeides med tosidig fortau og tosidig opphøyd sykkelfelt på 2,2 meter, samt sammenhengende grønnstruktur på begge sider av gaten. Vegetasjonsfeltet på sørsiden av gaten vil inneholde beplantning i form av trær og belysning. Møbleringssonen på nordsiden av gaten blir 4,5 meter bred, i tillegg til 3 meter fortau/ferdselsareal mot byggene. Møbleringssonen skal ha beplantning, overvannshåndteringstiltak, og skal legge til rette for opphold og sitteplasser.

Gatesnitt
Illustrasjonen viser hvordan gata bygges opp, med infrastruktur i grunnen og hvordan gatebredden fordeles mellom de ulike brukerne.

Hva skjer når?

Vi har hatt tekniske utfordringer det siste året som medført at tidspunktet for ferdigstillelse er forskjøvet. Vi beklager ulempen dette medfører og har full forståelse for at alle berørte er lei anleggsaktiviteten.

Vi er i gang med overflatearbeider. Det er bygget regnbed i store deler av anlegget. Det er i tillegg satt granitt i fortauet øverst i det sørlige fortau og det er asfaltert ned til Lørenveien 57. Der det skal asfalteres skal det først settes fire rader med smågatestein inn mot fasadene.

Kommende uke vil det sørlige fortauet avrettes i hele strekningen og det settes smågatestein og asfalteres. Det skal også settes kanstein som skiller sykkelvei og veibane. Avslutningsvis skal det asfalteres tre lag asfalt i kjørefelt og to lag i sykkelvei.

Østsiden av Lørenvangen er fullført
Hjørnet ved Lørenveien 50 er ferdig asfaltert.


Fortauet er asfaltert til garasjenedkjøring
Fortauet er asfaltert på sørsiden av gata til Lørenveien 57/innkjøring til garasje, samt at det er lagt smågatestein mot fasaden.

Etter byggemøtet 7. mai informerte entreprenør at de ikke vil klare å være ferdig i løpet av mai, men at de forventer å være ferdig til fellesferien. Det innebærer at de trenger juni og første uka i juli på å bli ferdige. Så snart vi mottar en mer detaljert fremdriftsplan skal vi videreformidle informasjonen.

Kommende periode blir det behov for å frakte inn store mengder jord, planter og andre materialer. Det er ikke mulig å tippe dette rett på plass, så massene må graves av bilene med maskin. Det må følgelig beregnes stopp i trafikken under lossing og at bilister beklageligvis må regne med noe ventetid. Vi ber om forståelse for dette.

Regnbedet er ferdig til Lørenveien 65
Det er satt kantstein på begge sider av regnbed til nedsiden av Lørenveien 65. Nå skal fortauet avrettes klart for smågatestein og asfaltering asfaltering.

Trafikkøy mot Økernveien
Nederst mot Økernveien bygges en trafikkøy.

Så langt i prosjektet har vi:

• satt ned hastigheten til 30 km/t og gjort veien enveisregulert, lik ferdig gatebilde. Unntaket gjelder de vel 100 meterne fra rundkjøringen i Økernveien til det tidligere Würt-bygget, hvor det fremdeles er toveistrafikk.
• innført stans forbudt. Det har vært knyttet problemer til biler som forhindrer gravearbeid, og som også skaper utrygge og farlige situasjoner for øvrige brukere av området.
• forbedret trafikksikkerheten i Lørenvangen med nytt fotgjengerfelt og fartsdump ved Vekslerveien, samt parkeringsforbud på østsiden av Lørenvangen for å bedre på siktforhold ved krysset
• gjort justeringer på lyssignalene i krysset ved Dag Hammarskjølds vei slik at noen flere biler kan kjøre ved hver grønn periode
• gjennomført 15 miljøprøver
• sikret og utbedret eksisterende kabelkryssinger
• montert fire overvannskummer
• montert 12 infiltrasjonssandfang
• gravd om lag 306 meter overvannsgrøft og lagt drensledning for gaten
• forberedt fjernvarmeanlegg til flerbrukshallen i Lørenveien 66
• klargjort for videre arbeid i gatestrekket ved fjerning av asfalt og overskuddsmasser
• forberedt for trekking av strømkabler i nordre fortau med støpt betongkanal og grøft
• gravd ut for og støpt betongkanal (ca. 360 meter) for strømkabler fra Lørenveien 49 - 68
• satt kantstein og tilbakestilt parkeringsplassene ved Lørenveien 68
• ferdigstilt vann- og avløpstilkoblingen til flerbrukshallen i Lørenveien 66
• på sørsiden av Lørenveien har vi midlertidig lagt om IKT-kabler i rør
• på nordsiden er det satt opp belysning (lysstyrke og -retning vi justeres når alle belysning er satt opp)
• det er satt 825 kvm granittheller på nordsiden. Arbeidet er fullført
• det er satt 800 meter kantstein
• det er montert 289 m kortenstål ved regnbedd og plantefelt
• det er satt 1119 jordkassetter i plantekasser. Dette er fullført
• gravd ut for og lagt 8542 m trekkerør for IKT, høyspent og belysningskabler
• Det er plantet ca 3500 stauder til, ca 30 trær og ca 200 busker

Fremkommelighet og trafikksikkerhet i anleggsperioden

Gaten er åpen for trafikk mot vest, men syklister og kjørende må finne alternativ rute mot øst. Det vil være mulig å kjøre bil til de eksisterende garasjeanleggene. Nødetatene skal ha mulighet for å komme seg frem, men gaten kan bli midlertidig stengt for gjennomfartstrafikk i perioder.

For å redusere trafikkmengden i Lørenveien er det besluttet å sette opp skiltet "Forbudt for alle kjøretøy" i rundkjøring mot Økernveien. Det vil komme underskilt som unntar anleggstrafikk, samt kjøring til eiendommene.

Vi oppfordrer alle trafikanter, også syklister, til å være oppmerksomme og vise hensyn når man ferdes i området i anleggsperioden.

Bymiljøetaten har ikke mandat til å stoppe og/eller bøtelegge bilister og syklister som velger å kjøre mot kjøreretningen eller bryter fartsgrensen. Vi har varslet politiet om at vi ønsker kontroll i området. Bymiljøetaten tar trafikksikkerheten alvorlig, og vi vurderer kontinuerlig behov for tiltak som sikrer trafikksikkerheten.

Hull i gaten

Kjørebanen er ennå ikke asfaltert. Ved mye trafikk, og grunnet tidligere veioppbygning vil det fort bli hull/søkk i veibanen. Veiens tilstand, og alle hull/søkk, vurderes daglig, og entreprenøren tilstreber å etterfylle hull som oppstår i veibanen så fort som mulig. Hvis du oppdager hull/søkk i veien setter Bymiljøetaten pris på at du melder dette inn på e-post til postmottak@bym.oslo.kommune.no.

Vi har fått klager på at veien har medført skader på biler. At det kan konstateres skade som helt eller delvis skyldes veiens tilstand, betyr ikke at veimyndigheten automatisk blir erstatningsansvarlig. Hvis du mener at veiens tilstand er årsak til skade på din bil må du sende Bymiljøetaten dokumentasjon som viser årsakssammenheng. Dokumentasjonen sendes på e-post til postmottak@bym.oslo.kommune.no.

Krysset ved Lørenveien/Lørenvangen

Fotgjengerfeltet mellom Joker og Baker Hansen vil i løpet av byggetiden få justert plassering avhengig av hvilken type arbeid som utføres her. Det er i tillegg byggevirksomhet i Lørenveien 51 som også har medført at situasjonen i krysset kan oppleves uklar og usikker. Vi har løpende kommunikasjon med utbygger og vår entreprenør i Lørenveien 51 om trafikksikkerheten her.

Anbefalte sykkelveier under anleggsperioden

Vi oppfordrer syklister til å velge alternativ rute i østlig retning. Å sykle mot biltrafikken i kjørefeltet er ikke lov. Syklister på fortauet må vise hensyn til fotgjengere som går der og tilpasse hastighten. Vær også ekstra oppmerksom dersom du sykler tett på garasjeporter - bilistene som skal kjøre ut har dårlig sikt.

Støy i anleggsperioden

Arbeidene vil generelt ikke være sterkt støyende, men generell anleggsstøy støy må påregnes. Arbeid vil i hovedsak pågå mellom kl. 07.00 og 19.00. Entreprenør har fått invilget generell dispensasjon fra støyforskriftene frem til kl 23:00 for å kunne intensivere arbeidet for å ferdigstille prosjektet før fellesferien. Vi beklager støy og andre ulemper arbeidene medfører.

Vi har fått klager fra enkelte beboere om at det forekommer støyende arbeider på tider utover dette. Det skal ikke forekomme og vi beklager dette. Det er flere byggeprosjekter i nærheten av vårt prosjekt i Lørenveien som kan ha bidratt til denne støyen.

Hvem er ansvarlig?

Bymiljøetaten er tiltakshaver og Vaktmesterkompaniet AS er utførende entreprenør.
Ombyggingen er finansiert gjennom utbyggingsavtaler mellom Oslo kommune og private utbyggere i området.

.

Kontakt oss

Nabokontakt Vaktmesterkompaniet
Syver Bang
Mobil
Prosjektleder Bymiljøetaten
Alexandra Mattsson Asp