Kunst på Fornebubanen - åpen prekvalifisering

Fornebubanen er den største T-baneutbyggingen i hovedstadsområdet på mange tiår. Oslo kommune og Viken fylkeskommune inviterer nå kunstnere til å delta i en åpen prekvalifisering om å utforme kunsten på Fornebubanens seks stasjoner. Fornebubanens kunst skal gå i dialog med stasjonenes karakteristiske arkitektur og med omkringliggende bymiljø.

Slik bygges Fornebubanen

Bakgrunn

Fornebubanen bygges som en ny underjordisk T-banetrase på 7,7 km med to nye stasjoner i Oslo kommune på Skøyen og Vækerø, og fire nye stasjoner i Bærum kommune, Viken fylkeskommune, på Lysaker, Fornebuporten, Flytårnet og Fornebu. Stasjonene er plassert ved sentrale knutepunkt, med overgang til tog på Skøyen og Lysaker. Fornebubanen kobler seg på eksisterende T-banenett på Majorstuen stasjon i Oslo, med Fornebu som endestasjon. Strekningen er dimensjonert for fire tog i kvarteret og tar ca. 12 minutter fra Majorstuen til Fornebu stasjon.

Fornebubanen bygges i samarbeid mellom Oslo kommune og Viken fylkeskommune. Målet er å utvikle et sikkert, miljøvennlig, effektivt og tilgjengelig transportsystem for en region i kraftig vekst, som legger til rette for en bærekraftig og fremtidsrettet byutvikling. De nye stasjonene og utbyggingen av banen er koblet til transformasjonen som er i gang langs traseen, særlig på Fornebu.

Utlysningens konsept

Fornebubanens T-banestasjoner er svært viktig for by- og nærmiljøene som utvikles langs T-banetraseen. Mange jobber langs strekningen i dag og fremtiden vil mange flere bo og ha arbeidsstedet sitt ved stasjonsområdene. Det overordnede konseptet for kunst på Fornebubanen tar hensyn til den lokale stedsutviklingen og som gjør kunsten tilgjengelig for flere.

Hver stasjon vil få sitt unike kunstprosjekt, utviklet spesielt for den aktuelle stasjonen og til det aktuelle lokalområdet. Det gjennomgående konseptet er at kunstprosjektet opptrer på minst to steder på hver stasjon:

1. På/utenfor stasjonsbygget der det kan oppleves for de som bor, arbeider eller oppholder seg der.

2. Inne i stasjonsbygget der det kan oppleves av de reisende.

Alternativt kan det være ett sammenhengende kunstprosjekt som binder disse områdene sammen, men som likevel er tilgjengelig på begge disse stedene.

Kunstprosjektene vil på denne måten kunne tjene som bindeledd mellom T-banestasjonene og det lokale bymiljøet. Dette kan manifesteres på flere ulike vis, alt etter hva som er mulig på den aktuelle stasjonen og hvordan selve kunstprosjektet arter seg. Ved noen stasjoner er det tilgjengelige uteområder, mens andre har fasader og utvendige konstruksjoner som kan benyttes til kunst.

Fornebubanens stasjoner

Fornebubanen består av seks stasjoner: Skøyen, Vækerø, Lysaker, Fornebuporten, Flytårnet og Fornebu. Alle stasjonene ble lyst ut som internasjonale arkitektkonkurranser. Stasjonene har til felles at de er unike, lokalt tilpasset, og utformet slik at du lett kjenner igjen hvilken stasjon du er på gjennom sin særegne arkitektoniske framtoning. Hver stasjon har sin arkitektoniske visjon som gir viktige føringer for kunstprosjektene.

Fornebu T-banestasjon

Fornebu T-banestasjon
Bilde: Zaha Hadid Architects og A-lab

Arkitekter: Zaha Hadid Architects (UK) og A-lab Arkitekter (NO)
Prosjektleder: Line Johanne Strætkvern Pedersen
Antatt passasjerer per dag (i 2030): 9 000
Antall oppganger til terreng: 2
Byggeperiode: 2022-2026 (Fornebu stasjon og base)

Fornebu stasjon er Fornebubanens endestasjon, og ligger i området Fornebu Sør som skal utvikles til et bymessig sentrumsområde. Stasjonen har to innganger, en integrert i et bygg på torget, og en frittliggende paviljong i allmenningen. Arkitekturen på stasjonen er inspirert av hvordan Norges landskap har blitt formet av trykk og strømmer av vand, vind og isbreer. Den landskapelige utformingen gir en tydelig arkitektonisk identitet til stedet, og er preget av buede hvelv, helt fra inngangspartiene på torget, i byrommet og nede i stasjonshallen.

Flytårnet T-banestasjon

Flytårnet T-banestasjon.
Bilde: Mestres Wåge, Imago-Atelier de Arquitectura Engharia Lda og Josè Gigante – Arquitecto Ld

Arkitekter: Mestres Wåge Arquitectes AS (NO/ES), Imago-Atelier de Arquitectura Engharia Lda (ES) og Josè Gigante – Arquitecto Lda (ES)
Prosjektleder: Svein Erik Bakke
Antatt passasjermengde per dag (2030): 12 000
Antall oppganger til terreng: 3
Byggeperiode: 2023-2026

Flytårnet stasjon ligger øst langs Snarøyveien og nord for Martin Linges vei i gatetraseen. I nærheten av stasjonen ligger flere kontorbygg, og en utpreget kulturvirksomhet i området rundt det gamle flytårnet, som ivaretas som et landemerke på Fornebu og som sammen med eksisterende bebyggelse beriker og forsterker kulturmiljøet på en måte som styrker stedsidentiteten. Stasjonsdesignet legger vekt på prinsippet om å «se og bli sett» med en lyssjakt med overlys ned på perrongen fra bakkeplan. Arkitekturen er også inspirert av fly, hvor taket på stasjonsbygget har referanser til flyvinger.

Fornebuporten T-banestasjon

Fornebuporten T-banestasjon.
Bilde: Zaha Hadid Architects og A-lab

Arkitekter: Zaha Hadid Architects (UK) og A-Lab (NO)
Prosjektleder: Svein Erik Bakke
Antatt passasjermengde per dag (2030): 8 000
Antall oppganger til terreng: 2
Byggeperiode: 2023-2026

Fornebuporten T-banestasjon er den første stasjonen på Fornebu, og har to innganger; Paviljong Aker og Paviljong Park. Arkitekturen har et tydelig visuelt konsept som preger den indre delen av stasjonen, hvor vegger og tak er kledd i paneler med LED-lys, som endrer form fra firkantet i Paviljong Aker, og transformeres gradvis til sirkel i Paviljong Park. Paviljong Aker ligger i et nedsenket atriumsområde på det eksisterende torget foran Aker Solutions, ikke langt unna Telenor Arena. Paviljong Park ligger på motsatt side, i overgangen til et større boligområde. Paviljong park er en frittliggende stasjonsbygning formet som en sirkel som omsluttes av et grøntområde.

Lysaker T-banestasjon

Lysaker T-banestasjon.
Bilde: Asplan Viak, Longva Arkitekter og Arup.

Arkitekt: Asplan Viak (NO), Longva Arkitekter (NO) og Arup (DK)
Prosjektleder: Sindre Higraff Sande
Antatt passasjermengde per dag (2030): 24 000
Antall oppganger til terreng: 1
Byggeperiode: 2024-2026

Lysaker T-banestasjon blir en del av et større regionalt knutepunkt med mulighet for overgang til tog, buss og båt. Adkomsten blir gjennom et frittstående bygg ved Lysakerelven og det som skal etableres som et grøntområde, nord for E18 og Lysaker stasjon i Bærum kommune. I løpet av 2022 vil det avklares en mulig sekundæratkomst fra Oslosiden. T-banestasjonens vestibyle har en karakteristisk himling av tre med overlys som slippes ned i de store mesaninnivåene ned mot perrongen, og preges av lyse og oversiktlige rom i materialer som betong, tre, glass i kombinasjon med en karakteristisk rustrød farge på enkelte flater.

Vækerø T-banestasjon

Vækerø T-banestasjon.
Bilde: Gottlieb Paludan Architects og L2 Arkitekter.

Arkitekt: Gottlieb Paludan Architects (DK) og L2 Arkitekter (NO)
Prosjektleder: Sindre Higraff Sande
Antatt passasjermengde per dag (2030): 4000
Antall oppganger til terreng: 2
Byggeperiode: 2024-2026

Vækerø T-banestasjon er en liten stasjon som har inngang i Vækerøveien mot vest og i Vennersborgveien mot øst, nord for E18. Den er utformet som én lang, sammenhengende forbindelse mellom de to inngangene. Samtidig forholder inngangene seg til to forskjellige sammenhenger oppe på terrenget, men tar begge hensyn til den lokale skalaen. Hele stasjonen er bundet sammen av en skulpturell himling av gyllent metall. Området rundt er preget av småhusbebyggelse, nærhet til fjorden og E18.

Skøyen T-banestasjon

Skøyen T-banestasjon.
Bilde: Gottlieb Paludan Architects og L2 Arkitekter.

Arkitekter: Gottlieb Paludan Architects (DK) og L2 Arkitekter (NO)
Prosjektleder: Tore Lie Falkenberg
Antatt passasjermengde per dag (2030): 16 000
Antall oppganger til terreng: 2
Plattformens dybde under terreng: 45 m
Byggeperiode: 2024-2026

Skøyen T-banestasjon er den første stasjonen på Fornebubanen i Oslo kommune. Stasjonen har to innganger, hvor stasjonens hovedinngang er integrert i 1.etg. av et fremtidig bygg, som inngang B med 6 heiser. Inngang A er plassert i det sydvestlige hjørnet av Hoff torg og har tre heiser. Skøyen stasjon bygges ca. 50 m under bakken, og vil kun ha adkomst via heis. Heisene vil ha store glassflater som vender ut mot en åpen sjakt, som gir mulighet til å se ut i heissjakta under heisturen, helt fra bakkeplan og nedover.

Prekvalifisering og konkurranse

Fornebubanen inviterte våren 2023 til en åpen prekvalifisering for oppdag om kunst til Fornebubanen. Det kom inn i overkant av 500 bidrag! På bakgrunn av prekvalifiseringen vil kunstutvalget invitere et utvalg av kunstnerne til konkurranser, høsten 2023, hvor det skal leveres konkrete forslag på kunst. Det vil være en konkurranse per stasjon, og velges en kunstner/kunstnergruppe per stasjon. Kunstnerne som inviteres med i konkurransen vil bli honorert for bidraget.

Økonomi

Det er avsatt en foreløpig sum på 22 millioner kroner til kunst på Fornebubanen totalt, inklusiv administrasjon, 5% kunstavgift, kommunikasjon og formidling.

Fremdriftsplan

Prosjektet gjennomføres i perioden 2022-27.


Sentrale milepæler i prosjektet

 • Frist prekvalifisering: 30. april 2023
 • Prekvalifiseringen juryeres september - oktober 2023
 • Konkurranseperiode: oktober 2023 – april 2024
 • Befaring og presentasjon av konkurransegrunnlaget: oktober - november 2023
 • Konkurransen juryeres: 15. april - 15. mai 2024
 • Kontraktsinngåelse: juni 2024
 • Offentliggjøring av konkurransebidrag: August - september 2024
 • Gjennomføring: 2025 - 2027

Kunstutvalg

Kunst på Fornebubanen gjennomføres av et overordnet kunstutvalg som har ansvar for gjennomføring av hele Kunst på Fornebubanen-prosjektet. Det vil i tillegg etableres kunstutvalg per stasjon der det overordnede kunstutvalget også deltar, samt arkitekt og prosjektleder fra Fornebubanen. Medlemmene av det overordnede kunstutvalget er:

 • Leif Ingholm – prosjektleder Fornebubanen
 • Knut Wisthus Johansen – utviklingssjef Sporveien AS
 • Synnøve Øyen – spesialrådgiver Viken fylkeskommune v/seksjon kulturutvikling
 • Line Helen Danielsen – spesialrådgiver Viken fylkeskommune v/seksjon kulturutvikling
 • Mari Fredriksen Sundet – kunstfaglig prosjektleder Oslo kommune v/Oslo kommunes kunstsamling
 • Per Gunnar Eeg-Tverrbakk – kunstfaglig prosjektleder Oslo kommune v/Oslo kommunes kunstsamling

Viken fylkeskommune v/seksjon kulturutvikling og Oslo kommune v/Oslo kommunes kunstsamling har den kunstfaglig ledelsen for kunstutvalgets arbeid.

Jury

Konkurransene skal vurderes av en jury som består av den enkelte stasjons kunstutvalg, samt styrkes med et eksternt jurymedlem for fagfellevurdering. Dette jurymedlemmet skal være en uavhengig part med kunstfaglig kompetanse og oppnevnes på nasjonalt nivå av Norske Billedkunstnere (NBK).

Eierskap

For å ivareta byggherrerollen er Fornebubanen (FOB) etablert som en midlertidig etat i Oslo kommune på vegne av Oslo kommune og Viken fylkeskommune. Utviklingen av Fornebu inngår også i Bærum kommunes planer og ansvarsområde. Fornebubanens eierskap følger fylkesgrensene, og Sporveien AS har drifts- og vedlikeholdsansvar. Kunsten på stasjonene vil inngå i Oslo kommunes kunstsamling og Viken fylkekommunes kunstsamling.

Kontaktinfo

postmottak@fob.oslo.kommune.no