Huken – fra steinbrudd til grønnstruktur

Oslo kommune har omregulert for etterbruk av Huken asfalt- og pukkverk.

Hva skal vi gjøre?

Omreguleringen ble vedtatt av bystyret i 2019, og stadfestet av Klima –og miljødepartementet sommeren 2020.

Reguleringen for Huken legger til rette for aktivitetsanlegg, bekkeåpning, vannspeil/dam, stier, skiløyper og forbindelser til markaområdene utenfor bruddkanten.

Det er Bymiljøetaten som forvalter Huken, mens Eiendoms- og byfornyelsesetaten har ansvaret for å drifte rensedammen i sørbruddet.

Plan- og bygningsetaten valgte å ha to høringer av planforslaget til reguleringsplan siden det ble åpnet for noe bebyggelse i nordbruddet som ikke inngikk i den første planen. Dette gir mulighet for mindre bebyggelse som toalett, lager, varmestue og lignende som kan betjene friområdet. Planens hovedformål er å tilbakeføre området som grøntområde og tilrettelegge for aktiviteter i friområdene.

Området har tidligere vært regulert til steinbrudd og industri med tilhørende anlegg, og Åsland pukkverk AS drev Huken for boet til Oslo Vei AS frem til sommeren 2018. Det har vært drevet pukk- og asfaltverk på området siden tidlig 1950-tallet.

Hva skjer når?

2023

Mulighetsstudie for gjenåpning av Aurevannsbekken ble ferdig i februar 2023. Fullstendig rapport med vedlegg finner du under.

I kommunens budsjett for 2023 er det satt av 3 millioner kroner til å jobbe videre med gjenåpning av Aurevannsbekken. Dette innebærer detaljprosjektering og innhenting av tillatelser fra aktuelle myndigheter. Lokale interesseorganisasjoner vil fortsatt medvirke til dette arbeidet.

2021-2022

Bymiljøetaten er som forvalter ansvarlig for å følge opp reguleringsplanen for Huken.

I kommunens budsjett for 2021 ble det satt av 6 millioner kroner til å utrede åpning av Aurevannsbekken og videre tiltak i Huken.

Forberedelser til anskaffelse av utreder ble påbegynt i 2021, og oppdraget startet våren 2022. Bymiljøetaten leder arbeidet i samarbeid med Vann –og avløpsetaten og Eiendoms –og byfornyelsesetaten. Det er i tillegg opprettet en referansegruppe bestående av bydel Grorud og lokale interesseorganisasjoner. Utredningen skal være ferdig på nyåret 2023, og første delleveranse er gjennomført. Den besto av grunnundersøkelser for å kartlegge eventuell forurensning i grunnen i det området hvor bekken skal gå. Resultatene viser liten grad av forurensning, noe som vil lette arbeidet med å gjenåpne bekken. Fullstendig rapport kan du finne ved å klikke på lenken under.

Rapport - miljøgeologisk grunnundersøkelse i sørbruddet - Huken

I tillegg til utredning av bekkeåpning blir det også laget en plan for overvannshåndtering, tiltaksplan mot fremmede arter og en ornitologisk vurdering for hekkende fugl. De tre sistnevnte planene vil gjelde hele Huken, og ligge til grunn for senere prosjekter i planområdet.

Skiløyper og turveier

I reguleringsplanen er det satt av plass til å bygge kjøreveier, turveier og skiløyper. Turveiene og skiløypene skal legge til rette for aktivitet både internt i Huken, og skape forbindelser til de omkringliggende markaområdene og Lillomarka Arena.

Bymiljøetaten startet i 2021 planleggingen av skiløype 1 og turvei 1, som skal ligge helt øst i nordbruddet. Skiløypa skal kobles til det eksisterende løypenettet i Lillomarka Arena. Turveien skal kobles til veien/stien som i dag ligger på høyden rundt nordbruddet.

Byggetillatelser for skiløypa og turveien ble gitt sommeren 2022. Nå gjenstår endelig detaljprosjektering og finansiering før arbeidet kan starte.

Mindre arbeider som pågår

Det er kjørt inn en del masser i sørbruddet som skal kunne brukes til å bygge og utbedre skiløyper, turveier og nytt bekkeløp. I tillegg er det behov for masser til gjenstående fjellsikring i nordbruddet. Bymiljøetaten vil ikke kjøre inn mer masser enn det som er nødvendig til tiltakene i Huken.

Bymiljøetaten vil fjerne gamle piggtrådgjerder som en gang skulle holde publikum ute av pukkverket. Disse gjerdene er i dag hindringer mellom Huken og den omkringliggende skogen, i tillegg til at piggtråden utgjør en fare for dyr og mennesker.

2018-2020

Etter at driften på Huken ble avviklet sommeren 2018, i henhold til forliksavtale mellom Oslo vei AS, dets konkursbo og Oslo kommune, ble det utført sikringsarbeid i bruddet.

Oslo kommune og Boet søkte og fikk tillatelse fra Statsforvalteren i Oslo og Viken til å benytte returasfalten i Huken til terrengsikring. Det sparte lokalmiljøet for kjøring av over 15.000 lastebil-lass inn og ut av bruddet.

Asfalten er kapslet inn som en celle ved hjelp av fiberduk, membran og ulike typer masser som blant annet leder sigevannet til en egen rensedam. Fra rensedammen strømmer vannet gjennom et naturlig filter over til neste dam, før det til slutt ender opp nedenfor asfaltcellen i Aurevannsbekken. Aurevannsbekken går i dag i rør under det gamle pukkverket.

En gang i året tar Eiendoms- og byfornyelsesetaten prøver av Aurevannsbekken iht. vilkår i tillatelsen fra Statsforvalteren. Det er så langt ikke påvist store forskjeller i vannkvaliteten overfor og nedenfor asfaltcellen. Det er noe forhøyet kobberkonsentrasjon nedenfor asfaltcellen, men dette kan komme fra berggrunnen i det gamle pukkverket som inneholder en del kobber.

Rapport miljøovervåkning 2021

Det pågikk noe etterarbeid i 2019, blant annet tilsåing av topplaget, sikre skrenter og stup med gjerder og hindre steinsprang, samt etterfylling av skråninger.

Juni 2019 ble porten på Huken åpnet for befolkningen av byråd Hanna E. Marcussen og representanter fra Eiendoms- og byfornyelsesetaten og Bydel Grorud.

I forbindelse med oppfølging av sikringsarbeidene i Huken pågikk det våren 2020 arbeid med å utbedre setningsskader i sikringsskråning ved rensedammen i sørbruddet og ved asfaltcella i nordbruddet, samt påfyll av masser i terrenget mellom fjellveggen og Lillomarka arena.

Etterarbeidet er i henhold til avtale mellom Oslo kommune og Oslo vei AS’ konkursbo og ble utført av boets entreprenør, Åsland pukkverk AS.

Informasjonsmøter

Det er i forbindelse med planarbeidet blitt holdt informasjonsmøter i april 2017 og august 2018.

Presentasjoner fra møtet 30. august 2018

Presentasjoner fra møtet 27. april 2017

Kontakt oss

Bymiljøetaten

seksjonssjef
Trond Enkerud
Mobil

Lenker