Huken – fra steinbrudd til grønnstruktur

Hva skal vi gjøre?

Oslo kommune har omregulert for etterbruk av Huken asfalt- og pukkverk. Omreguleringen ble behandlet av bystyret i desember 2019 og vedtatt. Siden Huken ligger innenfor markagrensen måtte også planen bli stadfestet av Klima- og miljødepartementet, og i juni 2020 stadfestet departementet Oslo kommunes vedtak om regulering av Huken, med vilkår om at det sikres en buffersone mellom turgåere og rulleskibrukere.

Reguleringen for Huken legger nå til rette for aktiviteter, som klatrevegg, bekkeåpning, vannspeil/dam, stier og forbindelser til markaområdene utenfor bruddkanten.

Det er Bymiljøetaten som forvalter Huken, mens Eiendoms- og byfornyelsesetaten har ansvaret for å drifte rensedammen.

Arbeidet med reguleringsplanen har overlappet sikringsarbeidet i Huken, og var til offentlig høring høsten 2018. Planforslaget ble utarbeidet av Asplan Viak på oppdrag fra Eiendoms- og byfornyelsesetaten.

Plan- og bygningsetaten valgte å ha to høringer av planforslaget siden det ble åpnet for noe bebyggelse i nordbruddet som ikke inngikk i planen i den første høringen.  Dette gir mulighet for mindre bebyggelse som toalett, lager, varmestue og lignende som kan betjene friområdet. Planens hovedformål er å tilbakeføre området som grøntområde og tilrettelegge for aktiviteter i friområdene. Frist for den siste høringen var februar 2019. Plan- og bygningsetaten oversendte planen til politisk behandling i mars 2019, og planforslaget ble behandlet av Oslo bystyre i desember 2019.

Se Saksinnsyn hos Plan- og bygningsetaten, saksnummer 201603034.

Området har tidligere vært regulert til steinbrudd og industri med tilhørende anlegg, og Åsland pukkverk AS drev Huken for boet til Oslo vei AS frem til sommeren 2018. Det har vært drevet pukk- og asfaltverk på området siden tidlig 1950-tallet.

Hva skjer når?

Etter at driften på Huken ble avviklet sommeren 2018, i henhold til forliksavtale mellom Oslo vei AS, dets konkursbo og Oslo kommune, ble det utført sikringsarbeid i bruddet.

Oslo kommune og Boet søkte og fikk tillatelse fra Statsforvalteren i Oslo og Viken til å benytte returasfalten i Huken til terrengsikring. Det sparte miljøet for kjøring av over 15.000 lastebil-lass inn og ut av bruddet.

Det pågikk noe etterarbeid i 2019, blant annet tilsåing av topplaget, sikre skrenter og stup med gjerder og hindre steinsprang, samt etterfylling av skråninger. 

Juni 2019 ble porten på Huken åpnet for befolkningen av byråd Hanna E. Marcussen og representanter fra Eiendoms- og byfornyelsesetaten og Bydel Grorud.

I forbindelse med oppfølging av sikringsarbeidene i Huken pågikk det våren 2020 arbeid med å utbedre setningsskader i sikringsskråning ved rensedammen i sørbruddet og ved asfaltcella i nordbruddet, samt påfyll av masser i terrenget mellom fjellveggen og Lillomarka arena. Etterarbeidet er i henhold til avtale mellom Oslo kommune og Oslo vei AS’ konkursbo og ble utført av boets entreprenør, Åsland pukkverk AS.

​Informasjonsmøter

Det er i forbindelse med planarbeidet blitt holdt informasjonsmøter i april 2017 og august 2018.

Presentasjoner fra møtet 30. august 2018

Presentasjoner fra møtet 27. april 2017

Hvor ligger Huken?

Huken ligger innenfor markagrensen ved Ammerud i Bydel Grorud.

Hvorfor laget vi plan for Huken?

Eiendoms- og byfornyelsesetaten fikk oppdraget med å omregulere Huken fra steinbrudd og industri til ny bruk.

Huken var avsatt til fremtidig grønnstruktur i kommuneplanens arealdel, som ble vedtatt 23. september 2015. Kommuneplanen er kommunens overordnede styringsverktøy for bruk og vern av arealer i kommunen.

Hensikten med planarbeidet var å tilbakeføre området til Marka og tilrettelegge for gode natur-, kultur og idrettsopplevelser. Hovedformålet i planen er grønnstruktur i samsvar med kommuneplanens arealdel og markaloven.

Kontakt oss

Bymiljøetaten

seksjonssjef

Trond Enkerud

Mobilnummer
97 62 91 48

E-post