Strategi for høyhus i Oslo

Strategien skal bidra til at nye høyhus blir positive bidrag i byutviklingen.

Det er ikke et mål i seg selv at det skal bygges mange høyhus, men brukt i de riktige tilfellene kan høyhus løse noen av utfordringene vi ser i dagens byutvikling.

Oslos nye høyhusstrategi ble vedtatt av Oslo bystyre 27. september 2023. Den nye strategien er kommunens styringsdokument og inneholder mål og forventninger til hvor høyhus kan vurderes og hvordan de skal utformes. Strategien henger sammen med kommuneplanen og skal sørge for en mer målrettet bruk av høyhus i Oslo.

Mål for nye høyhus i Oslo

Mål 1: Høyhus skal underbygge Oslos byutviklingsstrategi
Mål 2: Høyhus skal være et virkemiddel for økt kvalitet i byutviklingen
Mål 3: Høyhus skal utformes og bygges på en forbilledlig måte

Områder

Strategien åpner for å vurdere nye høyhus i høydeintervallet 42-70 m i følgende områder:

 • Storo
 • Økern
 • Helsfyr
 • Ensjø
 • Lysaker
 • Skøyen
 • Majorstuen
 • Nydalen
 • Forskningsparken
 • Bryn
 • Sentrumsringen

Ved Oslo S-området kan nye høyhus i høydeintervallet 42-125 meter vurderes.

Planforhåndskonferanse og tidlige undersøkelser

Planlegging og bygging av høyhus skjer innenfor plan- og bygningslovens rammer, og skal følge de samme prosessene som andre plan- og byggesaksprosjekter. Men det knytter seg noen særskilte problemstillinger til planlegging av høyhus. Det kan derfor være lurt å be om en planforhåndskonferanse dersom du vurderer høyhus i et planinitiativ. I en planforhåndskonferanse vil kommunen gi en oversikt over hvilke opplysninger kommunen trenger i sin vurdering av høyhus og hvilke innledende undersøkelser forslagsstiller bør gjøre før innsendelse av et planinitiativ til kommunen».

Kontakt oss

Kundesenteret i Plan- og bygningsetaten
Telefonnummer: 23 49 10 00
E-post: postmottak@pbe.oslo.kommune.no
Besøksadresse: Vahls gate 1, 0187 Oslo