Høyhus i Oslo - strategi for bærekraftige høyhus

Oslo kommune har laget en ny strategi for høyhus i Oslo. Hovedmålet er at alle nye høyhus skal være bærekraftige og bidra til at Oslo blir en bedre by.

Hvorfor har vi laget et forslag til ny høyhusstrategi?

Oslo fikk sin første høyhusstrategi i 2005. Den har vært utgangspunkt for kommunens saksbehandling, og byrådets og bystyrets vurdering av høyhus. Det har blitt bygget mange høyhus i Oslo de senere årene, flere av dem i områder der strategien ikke åpner for det.

I februar 2021 ba byrådet Plan- og bygningsetaten om å revidere gjeldende strategi. Den nye strategien, Høyhus i Oslo – strategi for bærekraftige høyhus er tilpasset dagens utvikling av Oslo, med ny kunnskap om byutvikling i Oslo og internasjonalt. Når den er vedtatt av bystyret vil den erstatte høyhusstrategien fra 2005.

Hva er hensikten med strategien?

Høyhus i Oslo – strategi for bærekraftige høyhus er ikke en juridisk bindende plan, men et styringsdokument som fastsetter kommunens mål og forventninger til bruk av høyhus. Strategien understøtter kommuneplanen og en rekke andre overordnede kommunale mål, føringer og ambisjoner, og skal sørge for en mer målrettet bruk av høyhus i Oslo.

Hovedmålet er at alle nye høyhus skal være bærekraftige og bidra til at Oslo blir en bedre by. For at hovedmålet skal nås, gir strategien konkrete føringer for plassering, bruk og utforming av nye høyhus. Det er ikke et mål i seg selv at det skal bygges mange høyhus, men brukt i de riktige tilfellene kan høyhus løse noen av kvalitetsutfordringene vi ser i dagens byutvikling.

Mål for nye høyhus

Hovedmålet er å sikre at alle nye høyhus blir bærekraftige, og at de bidrar til å gjøre Oslo til en bedre by. For å få til dette formuleres tre mål for nye høyhus:

 1. Høyhus skal underbygge Oslos byutviklingsstrategi.
 2. Høyhus skal være et virkemiddel for økt kvalitet i byutviklingen.
 3. Høyhus skal utformes og bygges på en forbilledlig måte.

Klima

Det er utfordringer knyttet til bygging av høyhus. Særlig i en by som Oslo, som har kalde vintre, lav vintersol og et karakteristisk og verdsatt bylandskap. Høyhus er i tillegg fremtredende i bybildet og påvirker mange. Høyhus er ikke et klimatiltak i seg selv. For at høyhus skal være en del av det grønne skiftet, må de ha svært høye klimaambisjoner og levere gode klimaløsninger. Strategiens mål og retningslinjer gir føringer for at kun høyhus som tilfører byen en tydelig merverdi skal bygges.

Føringer for plassering, planlegging og utforming av høyhus

Planlegging og bygging av høyhus skjer innenfor plan- og bygningslovens rammer, og skal følge de samme prosessene som andre plan- og byggesaker. Men det knytter seg noen særskilte problemstillinger til planlegging av høyhus. Strategien beskriver hvor kommunen mener at høyhus kan være aktuelle og gir videre føringer for planprosessen.

Strategien redegjør for kommunens forventninger til den som planlegger og foreslår høyhus, og gir en oversikt over hvilke opplysninger kommunen trenger i sin vurdering av høyhus. Samlet sett gir strategien alle de involverte forutsigbare rammer for planlegging og bygging av et høyhus, samtidig som den utgjør et godt vurderingsgrunnlag for kommunens saksbehandling.

Områder der høyhus kan være aktuelt

 • Storo
 • Økern
 • Helsfyr
 • Ensjø
 • Oslo S
 • Lysaker
 • Skøyen
 • Majorstuen
 • Nydalen
 • Forskningsparken
 • Bryn

Hvordan har prosessen foregått?

Det er avdeling for byutvikling i Plan- og bygningsetaten som har utarbeidet forslaget til ny strategi. Arbeidet startet opp våren 2021. I løpet av perioden fram til høring, samlet vi inn kunnskap og erfaringer om høyhusbygging. Dette ligger til grunn for strategien. Vi gjennomførte en spørreundersøkelse til beboere som bor i og rundt høyhus i Oslo.

Strategien var på høring 30. mai - 30. august 2022. Mange ga innspill til strategien, både privatpersoner, utbyggere, organisasjoner, bydeler, kommunale etater og statlige aktører. Vurderingene av innspillene har dannet grunnlag for revidering av strategien. Etter høringsperioden er strategien forenklet, samtidig er mål og retningslinjer tydeligere formidlet.

Plan- og bygningsetaten sendte sitt endelige forslag til ny strategi til byrådet 2. januar 2023.

Hva skjer videre?

Byrådet har som mål å fremme strategien for politisk behandling i bystyret innen utgangen av 2023. Når strategien er vedtatt av bystyret, vil den erstatte gjeldende strategi fra 2005.

Les mer om strategien

Høyhus i Oslo – strategi for bærekraftige høyhus

Vedlegg til strategien

Strategien følges av et faglig bakgrunnsdokument med utfyllende informasjon, vurderinger og kildehenvisninger. Bakgrunnsdokumentet redegjør for kommunens samlede kunnskaps- og erfaringsgrunnlag og ligger til grunn for strategien.

Saksinnsyn

Du finner alle dokumenter i saken i Plan- og bygningsetatens Saksinnsyn, saksnummer: 202017151

Kontakt oss

Prosjektledere i Plan- og bygningsetaten: Marita Holhjem
Mobilnummer: +47 48 26 95 14
E-post: marita.holhjem@pbe.oslo.kommune.no

Kundesenteret i Plan- og bygningsetaten
Telefonnummer: 23 49 10 00
E-post: postmottak@pbe.oslo.kommune.no
Besøksadresse: Vahls gate 1, 0187 Oslo