Holtet stasjonsområde

Vi lager ny plan for Holtet. Vi skal forbedre trafikksituasjonen, legge til rette for utearealer og etablering av boliger, kontor, forretninger, seniorsenter, treningslokaler og bevertning.

Hva skal vi på Holtet?

Reguleringsplanforslag for Holtet omfatter sentrum av Holtet.

Hovedformålet med planen er å skape et mer levende og attraktivt stasjonsområde, ved å forbedre trafikksituasjonen i stasjonskrysset og tilrettelegge for etablering av park/utearealer.

Fremkommelighet og trafikksikkerhet for gående og syklende er prioritert. Planen legger også til rette for boliger, kontor, forretninger, treningslokaler og bevertning.

Hovedfakta om planforslaget

 • Dagens avkjørsel til Kongsveien 91 (bygg med sushi) fra Kongsveien foreslås stengt. Både inn og utkjøring foreslås lagt til Holtveien. Dette vil gi et mer oversiktlig trafikkbilde, spesielt for skolebarn, gående og syklende.
 • For et mer oversiktlig kryss og tryggere skolevei, foreslås det stenging av Marienlundveien mellom Skoleveien og Kongsveien. Dette vil åpne for å kunne utvide Marienlundparken til nesten dobbel størrelse, og vil skape en større buffer rundt Bekkelaget skole.
 • Det er lagt inn fortau i Holtveien etter ønske fra beboerne, for å gi skolebarn økt trafikksikkerhet og redusere muligheten for gateparkering.
 • Det totale regulerte grøntarealet innenfor planområdet, inkludert gangstier, ballplasser og lignende, vil øke betraktelig.
 • Et mindre parkareal opprettes (mellom juletretomta og sushi-bygget). Intensjonen er å bevare en del av dagens holt med trær i parken.
 • Det etableres turvei, med grønn buffer som skal tjene som skolevei – og kobles sammen med trikkestien.
 • I Holtveien 2 («juletretomta») vil det være mulig å bygge et leilighetsbygg, med varierte høyder – fra 3 til 5 etasjer. Det kreves høy arkitektonisk kvalitet og grønt tak. En mindre del av bygget kan benyttes til annet formål, for eksempel forretning, seniorsenter, treningslokaler, kontor og bevertning. Uteoppholdsarealene skal ha sitteplasser, lekeapparater eller annet som stimulerer til aktivitet, bevegelse og uteopphold.
 • Det reguleres også to offentlige torg, som utformes slik at fotgjengerforbindelser sikres og at man får en sammenheng på tvers av veien og trikketraséen.

Etter offentlig ettersyn i 2018 er planen revidert og det er foretatt noen endringer i planen, blant annet disse:

 • Det tilrettelegges bedre for myke trafikanter med bredere sykkelfelt i Kongsveien mens kjørebanen er smalere, gangtrase for fotgjengere til trikkeholdeholdeplassen er tydeliggjort og sykkelparkeringsplassene i Marienlundparken skal være overdekket.
 • Formålet på den lille parken på sydsiden av Kongsveien har endret formål til torg etter ønske fra Bymiljøetaten, uten at det endrer bruken av arealet.
 • Planområdet er redusert idet Kongsveien 90 og deler av Kongsveien 92 er tatt ut av planen.

I tillegg er rekkefølgebestemmelsene justert og trær som er i god stand er sikret i planen. Det er også lagt inn krav om å etablere flere nye trær innenfor planområdet.

Oversiktbilde av Holtet stasjonsområde
Bilde: EBY/Asplan Viak

Hva skjer når?

Endringene i planen for Holtet stasjonsområde var ute på nytt offentlig ettersyn i perioden 30. mars til 1. juni 2020. Merknadene som kom inn i forbindelse med ny høring ble behandlet og vårt endelige reguleringsplanforslag ble sendt inn til Plan- og bygningsetaten 18.02.2022. Etter behandling i Plan- og bygningsetaten sendte de planen videre i mars 2022 til politisk behandling i Rådhuset. Det er Oslo bystyre som vedtar reguleringsplanen.

Informasjonsmøter

Eiendoms- og byfornyelsesetaten holdt et åpent informasjonsmøte 23. august 2018, hvor planforslaget ble presentert. Planforslaget er endret siden dette. Slik planen nå ser ut fremgår i saksinnsyn.

Bakgrunn for forslaget

I 2003 fremmet Eiendoms- og byfornyelsesetaten forslag til regulering for Holtet stasjonsområde til politisk behandling. Planen ble returnert, da bystyret ønsket å inkludere et større område eid av Oslo Sporveier og regulere dette til boligformål. Etaten jobbet med mulighetsstudier, men Oslo Sporveier besluttet å ikke regulere de aktuelle områdene til boligformål da trengte for arealene til sin virksomhet. Sporveien regulerer nå denne tomten til dagens bruk.

Derfor fikk Eiendoms- og byfornyelsesetaten i oppdrag å fremme en ny regulering, og planarbeidet ble varslet på nytt i 2007. En ny planskisse var ute til forhåndshøring til berørte og naboer vinteren 2009/2010.

På bakgrunn av dette laget Eiendoms- og byfornyelsesetaten en bearbeidet reguleringsplan. Samtidig har Byantikvaren fremmet et alternativt planforslag, men dette alternativet utgår i videre prosess da Kongsveien 91 og deler av 92 er tatt ut av planen etter offentlig høring.

Se alle dokumenter i Plan- og bygningsetatens saksinnsyn.

Sporveiens arbeid på Holtet

Holtveien 2 har vært leid ut til Sporveien som riggareal i forbindelse med bygging av ny base for trikken på Holtet. Dette arbeidet er ferdigstilt våren 2020 og leieforholdet er avsluttet

Les mer om Sporveiens arbeider på Holtet.

Hvorfor lager vi en plan for Holtet?

Eiendoms- og byfornyelsesetaten utvikler arealer for bygging av boliger, næring og offentlige formål i tråd med politiske føringer i overordnede planer.

Oslos befolkning vokser, og det er behov for flere boliger. Kommunen løser dette ved å blant annet omdisponere kommunal eiendom til bolig, næring og andre formål som kommer innbyggerne til gode.

Å legge til rette for en større konsentrasjon av boliger nær stasjonene gir en bedre utnyttelse av arealpotensialet bedre, i tillegg til å øke kundegrunnlaget til kollektivtransporten. Dette er i henhold til Oslo kommunes overordnede planer og strategier.

Kommuneplanen av 2008 viser Holtet under «Stasjonære områder – konsentrert fortetting». I Fortettingsstrategi for småhusområder (1995) ligger Holtet stasjonsområde innenfor kategori 1: «steder egnet for bymessig fortetting». Dette ble videreført i Kommuneplan Oslo mot 2030. Holtet er i kommuneplanens strategikart definert som prioritert stasjonsnært område med senterfunksjon, hvor høyere arealutnyttelse skal vurderes.

Kontakt oss

Eiendoms- og byfornyelsesetaten

Kommunikasjonssjef
Lena Nesset
Mobil

Eiendoms- og byfornyelsesetaten

Postboks 491 Sentrum
0105 Oslo
Telefon