Til innhold
Slik bygger vi Oslo

Holtet stasjonsområde

Stengte tilbud for å hindre koronasmitte

De fleste av kommunens tjenester, tilbud og arrangement er nå stengt eller avlyst inntil videre. Det gjøres for å hindre spredning av viruset og holde befolkningen trygg.

Fakta om Holtet

  • Holtet er i kommuneplanens strategikart (2015) definert som prioritert stasjonsnært område med senterfunksjon, hvor høyere arealutnyttelse skal vurderes.

Vi lager ny plan for Holtet. Vi skal forbedre trafikksituasjonen, legge til rette for utearealer og etablering av boliger, kontor og forretninger.

Hva skal vi på Holtet?

Reguleringsplanforslag for Holtet omfatter sentrum av Holtet.

Hovedformålet med planen er å skape et mer levende og attraktivt stasjonsområde, ved å forbedre trafikksituasjonen i stasjonskrysset og tilrettelegge for etablering av park/utearealer.

Fremkommelighet og trafikksikkerhet for gående og syklende er prioritert. Planen legger også til rette for boliger, kontor og forretninger.

Hovedfakta om planforslaget

  • Dagens avkjørsel til Kongsveien 91 (bygg med sushi) fra Kongsveien foreslås stengt. Både inn og utkjøring foreslås lagt til Holtveien. Dette vil gi et mer oversiktlig trafikkbilde, spesielt for skolebarn, gående og syklende.
  • For et mer oversiktlig kryss og tryggere skolevei, foreslås det stenging av Marienlundveien mellom Skoleveien og Kongsveien. Dette vil åpne for å kunne utvide Marienlundparken til nesten dobbel størrelse, og vil skape en større buffer rundt Bekkelaget skole.
  • Det er lagt inn fortau i Holtveien etter ønske fra beboerne, for å gi skolebarn økt trafikksikkerhet og redusere muligheten for gateparkering.
  • Det totale regulerte grøntarealet innenfor planen vil øke fra 1400 kvadratmeter i dag til 3250 kvadratmeter, inkludert gangstier, ballplasser og lignende.
  • Et mindre parkareal opprettes (mellom juletretomta og sushi-bygget). Intensjonen er å bevare en del av dagens holt med trær i parken.
  • Det etableres turvei, med grønn buffer som skal tjene som skolevei – og kobles sammen med trikkestien.
  • I Holtveien 2 («juletretomta») vil det være mulig å bygge et leilighetsbygg, med varierte høyder – fra 3 til 5 etasjer. Det kreves høy arkitektonisk kvalitet og at minst 40 prosent av takearealet er grønt. En mindre del av bygget (maksimum 25 prosent) kan benyttes til annet formål, for eksempel forretning, seniorsenter, treningslokaler, kontor og bevertning. Uteoppholdsarealene skal ha sitteplasser, lekeapparater eller annet som stimulerer til aktivitet, bevegelse og uteopphold.
  • Det reguleres også to offentlige torg, som utformes slik at forgjengerforbindelser sikres og at man får en sammenheng på tvers av veien og trikketraséen.

Byantikvarens alternativ

Byantikvaren fremmer et alternativt forslag, hvor Kongsveien 90 er tatt ut av planen. Hensikten er å bevare gjeldende boligregulering, til forskjell fra Eiendoms- og byfornyelsesetatens alternativ, hvor eiendommen reguleres til forretning.

Se hele planen og si din mening på Plan- og bygningsetatens innsynsside.

Oversiktbilde av Holtet stasjonsområde

Hva skjer når?

Planene er sendt på høring. Høringsfrist er 2. november 2018.

Innspill til planforslagene sendes til Plan- og bygningsetaten.

Informasjonsmøter

Eiendoms- og byfornyelsesetaten holdt et åpent informasjonsmøte 23. august 2018, hvor planforslaget ble presentert. 

Bakgrunn for forslaget

I 2003 fremmet Eiendoms- og byfornyelsesetaten forslag til regulering for Holtet stasjonsområde til politisk behandling. Planen ble returnert, da bystyret ønsket å inkludere et større område eid av Oslo Sporveier og regulere dette til boligformål. Etaten jobbet med mulighetsstudier, men Oslo Sporveier besluttet å ikke regulere de aktuelle områdene til boligformål da trengte for arealene til sin virksomhet.

Derfor fikk Eiendoms- og byfornyelsesetaten i oppdrag å fremme en ny regulering, og planarbeidet ble varslet på nytt i 2007. En ny planskisse var ute til forhåndshøring til berørte og naboer vinteren 2009/2010.

På bakgrunn av dette laget Eiendoms- og byfornyelsesetaten en bearbeidet reguleringsplan. Samtidig har Byantikvaren fremmet et alternativt planforslag.

Se alle dokumenter i Plan- og bygningsetatens saksinnsyn.

Sporveiens arbeid på Holtet

Holtveien 2 («juletretomta») er Oslo kommunes utviklingstomt sentralt på Holtet. Området er for tiden leid ut til Sporveien som riggareal i forbindelse med bygging av ny base for trikken på Holtet. Sporveien leier arealene frem til 31.12.2020.

Les mer om Sporveiens arbeider på Holtet

Naboinformasjon

Sporveiens aktiviteter på Holtet – status mars 2018.

Hvorfor lager vi en plan for Holtet?

Eiendoms- og byfornyelsesetaten utvikler arealer for bygging av boliger, næring og offentlige formål i tråd med politiske føringer i overordnede planer.

Oslos befolkning vokser, og det er behov for flere boliger. Kommunen løser dette ved å blant annet omdisponere kommunal eiendom til bolig, næring og andre formål som kommer innbyggerne til gode.

Å legge til rette for en større konsentrasjon av boliger nær stasjonene gir en bedre utnyttelse av arealpotensialet bedre, i tillegg til å øke kundegrunnlaget til kollektivtransporten. Dette er i henhold til Oslo kommunes overordnede planer og strategier.

Kommuneplanen av 2008 viser Holtet under «Stasjonære områder – konsentrert fortetting». I Fortettingsstrategi for småhusområder (1995) ligger Holtet stasjonsområde innenfor kategori 1: «steder egnet for bymessig fortetting». Dette ble videreført i Kommuneplan Oslo mot 2030. Holtet er i kommuneplanens strategikart definert som prioritert stasjonsnært område med senterfunksjon, hvor høyere arealutnyttelse skal vurderes.

Kontakt oss

Eiendoms- og byfornyelsesetaten

Kommunikasjonssjef

Lena Nesset

Mobilnummer
452 78 413

E-post

Eiendoms- og byfornyelsesetaten

Postboks 491 Sentrum

0105 Oslo

Telefon
21 80 21 80

E-post