Hans Nielsen Hauges gate - tilrettelegging for syklende og gående

Bymiljøetaten ønsker å bedre forholdene for gående og syklende i Hans Nielsen Hauges gate.

Hva planlegger vi å gjøre?

Vi planlegger å etablere sykkelfelt på begge sider av veien mellom Sandakerveien og Nordkappgata.

  Når gjennomføres tiltakene?

  Bymiljøetaten planlegger å gjennomføre tiltakene i 2023. Endelig tidspunkt vil avhenge av gjennomføringen av tilstøtende prosjekter i nærområdet samt behov for dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan.

  Det ble etablert sykkelfelt fra Nordkappgata til Ring 3 sommeren 2020.

  Hvorfor gjør vi dette?

  Å legge bedre til rette for gående, syklende og kollektivreisende er nødvendig for å løse utfordringene Oslo står overfor med hensyn til befolkningsvekst, transportbehov, luftkvalitet og arealbruk. Et sammenhengende sykkelveinett er en forutsetning for å få flere til å velge sykkelen.

  Sykkelfelt i Hans Nielsen Hauges gate vil bedre fremkommeligheten og trafikksikkerheten for syklende. Sykkelfelt vil redusere omfanget av sykling på fortauet, og dermed bedre forholdene for gående. 

  Den aktuelle strekningen inngår i Plan for sykkelveinettet og er en del av en viktig rute mellom Sinsen i øst og Gaustad i vest, via Sagene og Ullevål. Sykkelfelt i Hans Nielsen Hauges gate vil kobles til eksisterende sykkelanlegg i Treschows gate, samt mot fremtidige sykkelfelt i retning Sandakerveien.