Hans Nielsen Hauges gate - tilrettelegging for syklende og gående

Bymiljøetaten planlegger å bedre forholdene for gående og syklende i Hans Nielsen Hauges gate.

Hva har vi gjort?

Det ble etablert sykkelfelt fra Nordkappgata til Ring 3 sommeren 2020.

Hva skjer nå?

Bymiljøetaten jobber med å utarbeide forslag til ny reguleringsplan på strekningen mellom Sandakerveien og Nordkappgata, samt Carl Jeppesens gate. Denne forventes vedtatt i bystyre i slutten av 2024. Tidspunkt for gjennomføring vil tidligst være 2025.

Hva skjer videre?

Det er sendt ut varsel om planoppstart. Varslingsmaterialet er å finne i sakssystemet til Plan- og bygningsetaten:

Informasjonsmøte

I forbindelse med varsel om planoppstart ble det avholdt åpent digitalt informasjonsmøte tirsdag 7. februar kl. 18:00-19:00. Opptak av møtet kan ses her:

Hvorfor gjør vi dette?

Å legge bedre til rette for gående, syklende og kollektivreisende er nødvendig for å løse utfordringene Oslo står overfor med hensyn til befolkningsvekst, transportbehov, luftkvalitet og arealbruk. Et sammenhengende sykkelveinett er en forutsetning for å få flere til å velge sykkelen.

Sykkelfelt i Hans Nielsen Hauges gate vil bedre fremkommeligheten og trafikksikkerheten for syklende. Sykkelfelt vil redusere omfanget av sykling på fortauet, og dermed bedre forholdene for gående.

Den aktuelle strekningen inngår i Plan for sykkelveinettet og er en del av en viktig rute mellom Sinsen i øst og Gaustad i vest, via Sagene og Ullevål. Sykkelfelt i Hans Nielsen Hauges gate vil kobles til eksisterende sykkelanlegg i Treschows gate, samt mot fremtidige sykkelfelt i retning Sandakerveien.