Slik bygger vi Oslo

Tilrettelegging for syklende og gående i Hans Nielsen Hauges gate

Hva planlegger vi å gjøre?

Forsalget innbærer å etablere sykkelfelt på begge sider av veien mellom Storoveien og Nordkappgata. I tillegg skal det etableres trafikkøy ved gangfelt og kantstein skal resettes.

Når gjennomføres tiltakene?

Bymiljøetaten planlegger å gjennomføre tiltakene våren 2020. Det er sendt ut nærinfo til beboere som bor i nærheten av gata med mulighet for å uttale seg.

Hvorfor gjør vi dette?

Å legge bedre til rette for gående, syklende og kollektivreisende er nødvendig for å løse utfordringene Oslo står overfor med hensyn til befolkningsvekst, transportbehov, luftkvalitet og arealbruk. Et sammenhengende sykkelveinett er en forutsetning for å få flere til å velge sykkelen.

Sykkelfelt i Hans Nielsen Hauges gate vil bedre fremkommeligheten og trafikksikkerheten for syklende. Sykkelfelt vil redusere omfanget av sykling på fortauet, og dermed bedre forholdene for gående. 

Den aktuelle strekningen er en del av Plan for sykkelveinettet, og er en del av en viktig rute mellom Sinsen i øst og Gaustad i vest, via Sagene og Ullevål. Sykkelfelt i Hans Nielsen Hauges gate vil kobles til eksisterende sykkelanlegg langs Ring 3, samt mot fremtidige sykkelfelt i retning Sandakerveien.

Organisasjon

Bymiljøetaten

Telefon
23 48 20 30

E-post