Hans Nielsen Hauges gate - tilrettelegging for syklende og gående

Bymiljøetaten planlegger å bedre forholdene for gående og syklende i Hans Nielsen Hauges gate.

Hva har vi gjort?

Det ble etablert sykkelfelt fra Nordkappgata til Ring 3 sommeren 2020.

Hva skjer nå?

Det er utarbeidet forslag til ny reguleringsplan på strekningen mellom Sandakerveien og Nordkappgata, samt Carl Jeppesens gate. Etter offentlig ettersyn vil innkomne bemerkninger bli referert og kommentert, og eventuelle endringer vil bli innarbeidet. Saken er planlagt oversendt fra Plan- og bygningsetaten til Rådhuset for politisk behandling andre tertial 2024. Tidspunkt for gjennomføring vil tidligst være 2026.

Hva skjer videre?

Planforslaget har ligget ute til offentlig ettersyn i perioden 18.12.2023 til 5.2.2024.

Alle saksdokumentene er å finne i sakssystemet til Plan- og bygningsetaten: 202214970 – Hans Nielsen Hauges gate

Informasjonsmøte

I forbindelse med varsel om planoppstart ble det avholdt åpent digitalt informasjonsmøte tirsdag 7. februar kl. 18:00-19:00. Opptak av møtet kan ses her:

Hvorfor gjør vi dette?

Et sammenhengende sykkelveinett er en forutsetning for å få flere til å velge sykkelen. Den aktuelle strekningen inngår i Plan for sykkelveinettet og er en del av en viktig rute mellom Sinsen i øst og Gaustad i vest, via Sagene og Ullevål. Sykkelfelt i Hans Nielsen Hauges gate vil kobles til eksisterende sykkelanlegg i Treschows gate, samt mot fremtidige sykkelfelt i retning Sandakerveien.

Sykkelfelt i Hans Nielsen Hauges gate vil bedre fremkommeligheten og trafikksikkerheten for syklende. Sykkelfelt vil redusere omfanget av sykling på fortauet, og dermed bedre forholdene for gående.