Griniveien – Nye vann- og avløpsledninger og ny gang- og sykkelveg

Vann- og avløpsetaten og Statens vegvesen samarbeider om et prosjekt i Griniveien hvor det skal etableres nye vann- og avløpsledninger og ny gang- og sykkelveg.

Hva skal vi gjøre?

Vann- og avløpsetaten etablerer først nye vann- og avløpsledninger før Statens vegvesen etablerer ny gang- og sykkelveg.

Det eksisterende ledningsnettet i Griniveien er fra 1960 og må fornyes. Det har vært mye lekkasjer i området og fare for forurensing av drikkevannet.

Vann – og avløpsetaten skal også undersøke tilstandene på private stikkledningene til beboerne i Grinveien. Dette gjøres med hjelp av tv-kjøring. Dersom vi oppdager at de private stikkledningene ikke holder god nok kvalitet må beboerne selv påkoste rehabilitering av disse.

Les mer om ansvaret for dine private stikkledninger her

I forbindelse med prosjektet skal Statens vegvesen på vegne av Bymiljøetaten i Oslo ruste opp og etablere sammenhengende gang- og sykkelveg langs Griniveien fra Røakrysset til Bærum grense. Den skal så koples sammen med gang- og sykkelvegløsningen som er bygd på Bærumssiden.

Les mer om prosjektet på Statens vegvesens nettsider.

Statens vegvesen og Vann- og avløpsetaten gjør disse arbeidene samtidig for å unngå flere graveperioder.

Hvor skjer det?

Vi legger nye kommunale vann- og avløpsledninger på en strekning i Griniveien, mellom Røakrysset og Ekraveien, ca. 450 meter.

Hvordan gjør vi det?

Når vi skal legge ned de nye vannledningene må vi grave, sprenge, pigge grøfter og groper. Grøftene og gropene skal sikres med stålplater. Når vannledningene er lagt og arbeidet er ferdig, vil området settes tilbake i samme stand som før gravingen startet.

Grøften som skal graves blir ca. 3 meter bred og 3-4 meter dyp.

Bygging av nye kummer er et tidkrevende og omfattende arbeid som medfører at vi må grave opp et stort område rundt eksisterende kummer.

Hva skjer når?

Selve byggeperioden vil ta to år og skal etter planen gjennomføres i 2023 og 2024.

Trafikkavvikling

Underveis i prosjektet vil det bli begrenset framkommelighet. Trafikkavviklingen vil sannsynligvis bli snevret inn til et felt med lysregulering.

Hvem er ansvarlig?

Statens vegvesen og Vann- og avløpsetaten er byggherre. Entreprenør er ennå ikke kontrahert.

Kontakt oss

Vann- og avløpsetaten kundeseksjon