Gjerdrums vei bru/Ring 3, rehabilitering av bru, vannledning og kummer

Statens vegvesen og Vann- og avløpsetaten skal utbedre både riksveibrua og den kommunale vannledningen som ligger i brufundamentet. Arbeidene gjør at ett kjørefelt på Ring 3, Øst for Tåsen-tunnelen, blir stengt i hver retning. Det vil medføre kødannelser.

Hva skal vi gjøre?

Gjerdrums vei bru på Ring 3 må fornyes og oppgraderes. Det skal gjøres endringer i brukonstruksjonen slik at bruas levetid forlenges.

Prosjektet er et samarbeid mellom Statens vegvesen og Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune siden det skal gjøres utbedringstiltak både på riksveibrua og den kommunale vannledningen.

Den tilknyttede kummen på østsiden skal utbedres og kummen på vestsiden blir helt ny.

Konsekvenser av arbeidene

Arbeidene gjør at vi må stenge ett felt i hver retning på Ring 3 i anleggsperioden 15. april –31. mai 2024. Dette har svært stor innvirkning på trafikkavvikling i Oslo, og det vil oppstå kødannelser. Bister oppfordres til å velge alternative ruter.

Ringvei-bussene (rute 23 og 24) samt flybussen vil bli berørt av forsinkelser, og reisende oppfordres til å velge andre framkomstmidler (T-bane, lokaltog, sykkel) i denne perioden.

Vann- og avløpsarbeidene medfører også at undergangen i Gjerdrums vei, under brua, stenges helt for biltrafikk i anleggsperioden. Her starter arbeidene opp 8. april. Gang- og sykkelfeltet under brua opprettholdes.

Statens Vegvesen vil sørge for at skilt med advarsel om kø og forslag til alternative kjøreveier vil bli satt opp ved påkjørsels- og innfartsveier.

Innsnevring Ring 3
Bilde: Statens Vegvesen

Hvor skjer det?

Gjerdrums vei bru ligger i nærheten av Nydalsbrua og øst for Tåsentunnelen i bydel Nordre Aker.

Vedlikeholdet krever at Ring 3 innsnevres på strekningen fra jernbanebrua ved Nydalen stasjon og til Nydalsbrua, dvs ved ut/innkjøringen øst for Tåsentunellen.

Gjerdrums vei ligger i Nydalen og går fra Sandakerveien til Maridalsveien.

Hvorfor gjør vi det?

Gjerdrums vei bru ble bygd i 1950 og trenger nødvendig vedlikehold.

Det er kritisk at arbeidet blir ferdig til oppsatt tid. Det er fordi arbeidet med det nye Regjeringskvartaler starter sommeren 2024, og vil medføre at deler av Ring 1 stenger i tre år. I den perioden er det helt avgjørende for trafikkavviklingen i øvrige deler av Oslo at vedlikehold på Ring 3 er unnagjort.

Hva skjer når?

  • Arbeidene er planlagt å vare i 6 uker fra 8. april til 31. mai 2024.

  • Gjerdrums vei stenges for biltrafikk fra 8. april til 31. mai 2024. Anleggsområdet vil bli gjerdet inn. Gang- og sykkelfelt under brua opprettholdes. Omkjøringsveier vil bli skiltet.

  • Ring 3 innsnevres med ett felt i hver retning fra 15. april til 31. mai 2024.

  • Ring 3 vil bli nattestengt to netter, 14. og 15 april, fra kl. 22 til kl. 05.30 ved oppstart og avslutning.

  • Arbeidene planlegges slik at de mest støyende arbeidene utføres på dagtid.

Hvem er ansvarlig?

Prosjektet gjennomføres av Oslo kommune ved Vann- og avløpsetaten i samarbeid med Statens Vegvesen.

I forbindelse med ombygging og oppgradering av Hammersborgtunnelen og Vaterlandtunnelen, må andre hovedveier gjøres klare for å kunne håndtere den ekstra belastningen den stengingen vil medføre. Det er derfor kritisk å få gjennomført oppgradering av Gjerdrumsvei bru før arbeidene med Ring 1 starter.

Annen informasjon

Vann- og avløpsetaten

Kundesenter

Telefon