Fremkommelighetstiltak for kollektivtrafikken

Kraftfulle fremkommelighetstiltak (KFT) er et samarbeidsprosjekt mellom Ruter og Bymiljøetaten i Oslo kommune. Hensikten med KFT er å identifisere utfordringer for kollektivtrafikken og gjennomføre tiltak som gir kortere reisetid og økt forutsigbarhet for buss og trikk i Oslo.

Hva gjør vi?

KFT består i hovedsak av mindre tiltak som ikke krever omregulering eller bygging i stort omfang. Tiltakene skal kunne utføres forholdsvis raskt, med mulighet for tilbakestilling dersom de viser seg å ikke fungere etter hensikten. Eksempler på tilpasninger:

 • Tilpasning av lyskryss, skilt og veioppmerking 

 • Ruteomlegging og holdeplassendringer

 • Endring av parkering og varelevering

 • Etablering av kollektivfelt

Siden 2013 har KFT gjennomført mer enn 80 separate enkelttiltak i Oslo. Disse spenner fra enkle tilpasninger med skilt og oppmerking, til utvidelse av veibane og etablering av kollektivfelt.

Hva skjer i 2022?

I år tar vi fatt på oppgraderinger og endringer spesielt rettet mot trikken. Totalt dreier det seg om 11 enkelttiltak fordelt på tre kategorier:

 • Fjerning av parkeringsplasser og endring av varelevering
 • Synliggjøring av trikkens trasé gjennom kryss
 • Holdeplassendringer

Fjerning av parkeringsplasser og endring av varelevering

Flere steder kan parkering og varelevering komme i konflikt med trikken. Det kan være at det ikke er tilstrekkelig plass mellom trikkesporene og plasser for parkering eller varelevering, eller at biler parkerer så nærme kryss og gangfelt slik at sikten blir redusert. Resultatet blir at trikken må senke hastigheten eller stoppe, som potensielt kan skape store forsinkelser. For å motvirke dette vil vi gjøre endringer for parkering og varelevering på følgende steder:

 • Skovveien 6: fjerning av parkeringsplasser
 • Drammensveien 44: fjerning av parkeringsplasser
 • Drammensveien 104: fjerning av parkeringsplasser
 • Trondheimsveien 33 og 35: fjerning av parkeringsplasser
 • Sofienberg holdeplass: fjerning av parkeringsplass
 • Vogts gate: parkeringsforbud mellom Torshovgata og Biermanns gate (vintertiltak)
 • Cort Adelers gate: endret varelevering

Synliggjøring av trikkens trasé gjennom kryss

I flere kryss og rundkjøringer hindrer trafikken trikken i å komme frem. For å øke bevisstheten hos kjørende, vil vi prøve ut løsninger med oppmerking av trikkens trasé gjennom krysset. Stedene vi planlegger ekstra oppmerking:

 • Frederiks gate X Kristian Augusts gate
 • Aker brygge
 • Thune-Skøyen
 • Storo

Holdeplassendring

Ved Solli plass er holdeplassene utformet slik at buss og trikk ofte kommer i veien og blokkerer for hverandre. For å minske dette problemet ser vi på løsninger for å flytte bussholdeplassen bort fra trikkens holdeplass. Endelig løsning er ikke valgt, og det må gjøres nærmere undersøkelser for å sikre at ny løsning ikke kommer i konflikt med øvrige trafikantgrupper.

Hvorfor gjør vi dette?

Å legge bedre til rette for gående, syklende og kollektivreisende er nødvendig for å løse utfordringene knyttet til befolkningsvekst, transportbehov, luftkvalitet og arealbruk i Oslo. Et velfungerende og forutsigbart kollektivsystem er for mange en forutsetning for å kunne reise effektivt og miljøvennlig.

Dokumenter og lenker

Oversiktskart over tiltak.

Kontakt oss

Bymiljøetaten

Telefon
2180 2180

E-post