Fremkommelighetstiltak for kollektivtrafikken

Kraftfulle fremkommelighetstiltak (KFT) er et samarbeidsprosjekt mellom Ruter og Bymiljøetaten i Oslo kommune. Hensikten med KFT er å identifisere utfordringer for kollektivtrafikken og gjennomføre tiltak som gir kortere reisetid og økt forutsigbarhet for buss og trikk i Oslo.

Hva gjør vi?

KFT består i hovedsak av mindre tiltak som ikke krever omregulering eller bygging i stort omfang. Tiltakene skal kunne utføres forholdsvis raskt, med mulighet for tilbakestilling dersom de viser seg å ikke fungere etter hensikten. Eksempler på tilpasninger:

 • Tilpasning av lyskryss, skilt og veioppmerking
 • Ruteomlegging og holdeplassendringer
 • Endring av parkering og varelevering
 • Etablering av kollektivfelt

Siden 2013 har KFT gjennomført mer enn 80 separate enkelttiltak i Oslo. Disse spenner fra enkle tilpasninger med skilt og oppmerking, til utvidelse av veibane og etablering av kollektivfelt.

Hva skjer i 2024?

I år tar vi fatt på tiltak som hovedsakelig berører ytre by. Totalt dreier det seg om åtte tiltak fordelt på fem kategorier:

 • Fjerning av parkeringsplasser og endring av varelevering
 • Holdeplassendringer
 • Signalreguleringer
 • Forkjørsregulering
 • Etablering av kollektivfelt

Fjerning av parkeringsplasser og endring av varelevering

Flere steder kan parkering og varelevering komme i konflikt med trikk og buss. Det kan være at det ikke er tilstrekkelig med plass for kollektivtrafikken å kjøre gjennom grunnet parkering av biler eller varelevering, eller at biler parkerer så nærme kryss og gangfelt slik at sikten blir redusert.

Resultatet av dette kan være at to busser ikke kan møtes grunnet plassmangel, eller at trikk og buss må senke hastigheten eller stoppe som kan skape store forsinkelser. For å motvirke dette vil vi gjøre endringer for parkering og varelevering på følgende steder:

 • Frennings vei: Fjerne parkeringsplasser på nordsiden
  Status: planlagt sommeren 2024

Holdeplassendringer

Endeholdeplasser er en viktig del av holdeplass-strukturen, og er vesentlig for at bussene kan kjøre så ofte som mulig.

 • Etterstadsletta – Helsfyr holdeplass: Holdeplassen forlenges for å tilrettelegge for økt frekvens på linje 37, slik at bussen kan gå oftere og frakte flere mennesker.
  Status: Planlagt gjennomført våren 2024

En rekke holdeplasser har kort avstand til neste holdeplass og dermed vil holdeplass sammenslåing bidra til å spare tid for bussene. Andre holdeplasser ligger ugunstig til, slik at bussen bruker lengre kjøretid for å stoppe på holdeplassen. Her blir det sett på mulighetene for å flytte holdeplassene.

 • Grorud stasjon: Sammenslåing av holdeplasser grunnet kort avstand mellom Bekkenstenveien og Stjerneblokkveien. Ny holdeplass blir etablert i Grorudveien sør for Grorudveien x Stanseveien.
  Status: planlagt gjennomført sommeren 2024

Signalreguleringer

Grunnet kø og forsinkelser for kollektivtransporten blir det vurdert å signalregulere ulike kryss for å minske forsinkelser.

 • Stanseveien x Grorudveien: Mange svingebevegelser i krysset hindrer bussens fremkommelighet. Det foreslås å signalregulere krysset.
  Status: planlagt gjennomført sommeren 2024

Forkjørsregulering

Ved å forkjørsregulere veier som fremstår som hovedveier vil det kunne gi bussen bedre punktlighet og fremkommelighet.

 • Carl Kjelsens vei: Forkjørsregulere Carl Kjelsens vei fra Sognsveien til Maridalsveien.
  Status: planlagt gjennomført våren 2024
 • Grorudveien: Foreslås å forkjørsregulere Grorudveien mellom Bekkenstenveien og Rasmusbakken.
  Status: planlagt gjennomført sommeren 2024

Etablering av kollektivfelt

Kollektivfelt gir bussen mulighet til å unngå kø og forsinkelser. Det vurderes å etablere kollektivfelt på følgende strekninger:

 • Ullevålsveien: Foreslås å etablere kollektivfelt inn mot krysset Kirkeveien x Sognsveien.
  Status: Tiltaket spilles inn til arbeid med KVU og reguleringsplan for kollektivløsninger på Ring 2
 • Tveita: Foreslås kollektivfelt inn mot Stordamveien og/eller filterfelt fra Ytre Ringvei til høyre opp mot Tvetenveien.
  Status: planlagt gjennomført 2024

Hvorfor gjør vi dette?

Å legge bedre til rette for gående, syklende og kollektivreisende er nødvendig for å løse utfordringene knyttet til befolkningsvekst, transportbehov, luftkvalitet og arealbruk i Oslo. Et velfungerende og forutsigbart kollektivsystem er for mange en forutsetning for å kunne reise effektivt og miljøvennlig.

Dokumenter og lenker

Tiltakspakke 7 prosjektkatalog
Tidstyven Tidemand - ti år med Kraftfulle fremkommelighetstiltak (lenke til YouTube - film produsert av Ruter)

Kontakt oss

Bymiljøetaten

Telefon