Bygata øst Furuset

Arbeidet med å bygge en ny gate på Furuset, Bygata øst pågår for fullt. Gata skal forbinde Søren Bulls vei ved Trygve Lies plass i vest og Granstangen i øst. Prosjektet er planlagt ferdigstilt i september 2024.

Hvorfor skal vi oppgradere?

Prosjektet er et av de første tiltakene som realiseres som følge av områdereguleringen på Furuset; «Områderegulering S4926, vedtatt i Kommunal- og moderniseringsdepartementet 03.10.2017 med reguleringsbestemmelser og reguleringskart». Etablering av Bygata øst vil være avgjørende for videre utvikling av området som kollektivknutepunkt, utbygging av boliger og forretningsarealer sentralt på Furuset.

Hva skal vi gjøre?

Gaten blir 320 meter lang, totalt 21 meter bred og skal forbinde Søren Bulls vei ved Trygve Lies plass i vest og Granstangen i øst.

Langs nordsiden av gata kommer det ny bebyggelse. Det bredeste fortauet på 4 meter blir lagt her og vil få sol mesteparten av dagen. Ved siden av fortauet, blir det etablert en tosidig sykkelvei med en bredde på 3,5 meter. Mellom sykkelveien og kjørebanen, blir det etablert et 3,5 meter bredt møbleringsfelt til trær og overvannshåndtering.

Kjørebanen blir 7 meter bred, og skal blant annet håndtere all busstrafikken som går rundt Trygve Lies plass i dag. Fortauet på sørsiden skal ikke bygges i denne omgang. Det gjøres på et senere tidspunkt ved utvikling av eiendommene på sørsiden av gata (Bakehuset m.fl.).

Tverrsnitt av Bygata øst

Ny bussholdeplass

Det skal bygges bussholdeplasser på hver side av gata i vest, mot det nye bydelshuset. Det vil sikre god tilgjengelighet mellom de nye holdeplassene og T-banen via det fremtidige torget på Trygve Lies plass. Busstrafikken blir flyttet til den nye gata når den er klar. Holdeplassene får høy standard med leskur og trinnfri innstigning til bussene.

Nye kommunale vann- og avløpsledninger

Området er i sterk i utvikling og det er behov for å bidra til en sikker vannforsyning og bedre avløpshåndtering. Derfor skal Vann- og avløpsetaten legge 275 meter med nye kommunale vann- og avløpsledninger i tillegg til å etablere seks nye kumsett. Det vil også legges nye ledninger ut av veien som fremtidige utbyggingsprosjekter kan koble seg til uten å grave opp veien på nytt.

Hvordan gjør vi det?

For å koble den nye gata til Granstangen, må terrenget i øst senkes. Arbeidet med sprenging her er i hovedsak ferdig. Den nedlagte Scala private barnehage lå delvis der den nye gata kommer og er nå revet. Det vil tilrettelegges adkomst for varelevering til industrien på sørsiden av gata i hele perioden.

Hva skjer når?

Byggeperiode 2022 – 2024.

Høsten, 2023:

Brakkeriggen er etablert på eiendommen til OBOS ved basketballbanen.

Det pågår arbeider i hver ende av den nye gata. I vest, mellom moskeen og Bydelshuset, skal den nye bussholdeplassen bygges opp. Grunnarbeidene her har pågått i hele vår og sommer, og vil fortsette her utover mot vinteren 2023/2024.

I østenden av prosjektet mot Granstangen, skal det i høst legges fjernvarme. Det skal også arbeides med å bygge nye kommunale vann- og avløpsledninger og det nye gateanlegget skal bygges opp.

Vinteren 2023/2024:

Vil det pågå grunnarbeider for å etablere regnbed og Vann- og avløpsgrøft på det midterste partiet av den nye gata langs Bakehuset. Varelevering skal ivaretas i byggeperioden.

Anleggstrafikk og støy

Det vil generelt bli anleggstrafikk i hele området fremover. Anleggsmaskinene er imidlertid elektriske så støyplagen er redusert.

Hvem er ansvarlige?

  • Tiltakshaver: Bymiljøetaten
  • Vann og avløp: Vann- og avløpsetaten
  • Entreprenør: PA Entreprenører AS

Anleggsleder og nabokontakt: Håkan Djurmark 93 25 97 37

Les mer:

Nærinformasjon 16. februar, 2023

Hvem er ansvarlig?

Bymiljøetaten

Overingeniør og prosjektleder
Sissel Vestervik Mordt

Vann- og avløpsetaten

Prosjektleder
Sutha Ratnavel

Tverrsnitt av bygata

Bygata øst video