Bygata øst Furuset

Arbeidet med å bygge en ny gate på Furuset, Bygata øst er i full gang. Den planlagtte ferdigstillelsen er 10. august, 2024. Gata skal forbinde Søren Bulls vei ved Trygve Lies plass i vest og Granstangen i øst.

Bygata øst
Bygata øst. Bilde: Oslo kommune

Hvorfor skal vi oppgradere?

Prosjektet er et av de første tiltakene som realiseres som følge av områdereguleringen på Furuset; «Områderegulering S4926, vedtatt i Kommunal- og moderniseringsdepartementet 03.10.2017 med reguleringsbestemmelser og reguleringskart». Etablering av Bygata øst vil være avgjørende for videre utvikling av området som kollektivknutepunkt, utbygging av boliger og forretningsarealer sentralt på Furuset.

Hva skal vi gjøre?

Gaten blir 320 meter lang, totalt 21 meter bred og skal forbinde Søren Bulls vei ved Trygve Lies plass i vest og Granstangen i øst.

Langs nordsiden av gata kommer det ny bebyggelse. Det bredeste fortauet på 4 meter blir lagt her og vil få sol mesteparten av dagen. Ved siden av fortauet, blir det etablert en tosidig sykkelvei med en bredde på 3,5 meter. Mellom sykkelveien og kjørebanen, blir det etablert et 3,5 meter bredt møbleringsfelt til trær og overvannshåndtering.

Kjørebanen blir 7 meter bred, og skal blant annet håndtere all busstrafikken som går rundt Trygve Lies plass i dag. Fortauet på sørsiden skal ikke bygges i denne omgang. Det gjøres på et senere tidspunkt ved utvikling av eiendommene på sørsiden av gata (Bakehuset m.fl.).

Tverrsnitt av Bygata øst

Ny bussholdeplass

Det skal bygges bussholdeplasser på hver side av gata i vest, mot det nye bydelshuset. Det vil sikre god tilgjengelighet mellom de nye holdeplassene og T-banen via det fremtidige torget på Trygve Lies plass. Busstrafikken blir flyttet til den nye gata når den er klar. Holdeplassene får høy standard med leskur og trinnfri innstigning til bussene.

Nye kommunale vann- og avløpsledninger

Området er i sterk i utvikling og det er behov for å bidra til en sikker vannforsyning og bedre avløpshåndtering. Derfor skal Vann- og avløpsetaten legge 275 meter med nye kommunale vann- og avløpsledninger i tillegg til å etablere seks nye kumsett. Det vil også legges nye ledninger ut av veien som fremtidige utbyggingsprosjekter kan koble seg til uten å grave opp veien på nytt.

Hvordan gjør vi det?

For å koble den nye gata til Granstangen, må terrenget i øst senkes. Derfor vil prosjektet utføre pigging og mindre sprengingsarbeid. Den nedlagte Scala private barnehage ligger delvis der den nye gata kommer, og skal rives. Det vil tilrettelegges adkomst for varelevering til industrien på sørsiden av gata i hele perioden.

Hva skjer når?

Byggeperiode 2022 – 2024.

Januar, 2023:

Oppstart av byggeprosjektet og etablering av anlegg

Arbeid med å legge til rette for gravearbeidene for nye kommunale vann og avløpsledninger. Det er rigges til med anleggsgjerder, felling og trær og klargjøring av området.

En midlertidig brakkerigg etableres på eiendommen til OBOS ved basketballbanen. Arbeidet starter opp i vest på grusplassen foran moskeen, der Celsio har hatt riggplass for arbeidet med å anlegge fjernvarmerør frem til nå. Det er her den fremtidige bussholdeplassen vil bli etablert. I øst starter arbeidet med flytting av trafostasjonen og kabelomlegginger.

Senvinter/vår 2023:

Gjennomføring av rivearbeidene av bygningen Søren Bullsvei 35, tidligere Scala barnehage. Deler av bygget skal demonteres og gjenbrukes i OBOS sitt prosjekt “The Urban Village”. Arbeidet er planlagt å vare i en måned og pågå i tidsrommet 07-19 på hverdager.

Anleggstrafikk og støy

Det vil generelt bli anleggstrafikk i hele området fremover. Anleggsmaskinene er imidlertid elektriske så støyplagen er redusert.

Hvem er ansvarlig?

  • Tiltakshaver: Bymiljøetaten
  • Vann og avløp: Vann- og avløpsetaten
  • Entreprenør: PA Entreprenører AS

Byggleder og nabokontakt: Håkan Djurmark 93 25 97 37

Les mer:

Nærinformasjon 16. februar, 2023

Kontakt oss

Bymiljøetaten

Overingeniør og prosjektleder
Sissel Vestervik Mordt

Vann- og avløpsetaten

Prosjektleder
Sutha Ratnavel

Tverrsnitt av bygata