Åmot bro åpen

Åmot bro i Sørkedalen åpner for biltrafikk 10. april etter å ha vært stengt siden 29. september i fjor.

Bakgrunnen for stengingen var at fundamentet til broen var ustabilt, og at det var fare for utrasing.

Gangforbindelsen ble gjenåpnet 16. november.

Gangbro

Arbeidene som måtte gjøres for å kunne åpne gangbroen krevde søknad og dispensasjon fra statsforvalteren og Plan- og bygningsetaten før de kunne settes i gang. Nødvendige tillatelser kom på plass fredag 20. oktober og materiell og utstyr ble kjørt inn i uke 43. Anleggsarbeidene startet i uke 44 og var ferdige 16. november.

Matebusser

Det ble satt opp matebusser mellom Sørkedalen utfartsparkering og Wyllerveien i tidsrommet gangbroen var stengt. Dette tilbudet er avviklet nå som gangbroen er åpnet.

Ny, midlertidig kjørebro

Parallelt med å få åpnet gangbroen har Bymiljøetaten jobbet med å få på plass nye fundamenter og ny, midlertidig kjørebro. Her kom også nødvendige tillatelser på plass fra statsforvalteren og Plan- og bygningsetaten 20. oktober.

Opprinnelig plan var at arbeidene skulle være ferdige innen utgangen av 2023, men den tidlige vinteren, med temperaturer langt under normalen for området, ga oss utfordringer med stål- og betongarbeidene. Broen åpnet 10. april.

Omkjøring via Zinoberveien

Stengingen av Åmot bro førte til økt trafikk i Zinoberveien som er eneste omkjøringsmulighet. Fordi Zinoberveien er en flomutsatt, smal grusvei gjorde Bymiljøetaten flere tiltak for å bedre situasjonen frem til ny kjørebro var på plass.

I oktober 2023 ble grusdelene av Zinoberveien asfaltert. Dette gjorde vi for å redusere risikoen for at både nødetater og annen trafikk kjører seg fast ved kraftig regnvær og flom.

For å bedre trafikksikkerheten ble det satt opp reflekspinner langs Zinoberveien, og Bymiljøetaten skar høsten 2023 ned en del trær for å bedre sikten - og som et tiltak for å unngå at trær faller ned over veien.

For å opprettholde fremkommeligheten langs veien har Bymiljøetaten satt opp ytterligere skilting av parkeringsforbud.

1. november 2023 fattet Statens vegvesen vedtak om å oppskrive Zinoberveien til Bk10/50, med 19,5 m tillatt lengde - altså økt tillatt vekt på kjøretøy.

Permanent bro

Bymiljøetaten har fått penger til å starte opp arbeidet med å etablere permanent bro i kommunens 2024-budsjett.

Det har vært jobbet med dette også i 2013 og 2016, men av forskjellige årsaker kom ikke arbeidene i gang. Siden 2016 har ikke broen vært prioritert fordi den har blitt fulgt opp med inspeksjoner og ettersyn og frem til nå vært ansett som trygg.

Så langt det er mulig vil vi gjenbruke arbeidene som ble gjort i 2013 og 2016 i forprosjektet vi nå jobber med, men endring i krav til laster og dimensjonering kan bety at de prosjekterte løsningene må endres.

Kontakt oss

Telefon: 2180 2180
E-post: postmottak@bym.oslo.kommune.no