Åmot bro stengt for biler

Fredag 29. september stengte Bymiljøetaten Åmot bro i Sørkedalen for all trafikk. Gangforbindelse ble gjenåpnet torsdag 16. november.

Bakgrunnen for stengingen er at fundamentet til broen er ustabilt og at det er fare for utrasing.

Fredag 6. oktober ble den midlertidige kjørebroen heist av fundamentene og kjørt bort. Ved siden av kjørebroen ligger en gangbro som også har vært stengt siden september. Denne er nå sikret, og gjenåpnet torsdag 16. november.

Gangbro

Arbeidene som måtte gjøres for å kunne åpne gangbroen krevde søknad og dispensasjon fra statsforvalteren og Plan- og bygningsetaten før de kunne settes i gang. Nødvendige tillatelser kom på plass fredag 20. oktober og materiell og utstyr ble kjørt inn i uke 43. Anleggsarbeidene startet i uke 44 og var ferdige 16. november.

Matebusser

Det ble satt opp matebusser mellom Sørkedalen utfartsparkering og Wyllerveien i tidsrommet gangbroen var stengt. Dette tilbudet er avviklet nå som gangbroen er åpnet.

Ny, midlertidig kjørebro

Parallelt med å få åpnet gangbroen jobber Bymiljøetaten med å få på plass nye fundamenter og ny, midlertidig kjørebro. Her kom også nødvendige tillatelser på plass fra statsforvalteren og Plan- og bygningsetaten 20. oktober.

Vi har hittil jobbet mot å kunne åpne ny kjørebro innen utgangen av året, men arbeidene tar dessverre lengre tid enn planlagt. Dette skyldes hovedsakelig at fjerning av det gamle fundamentet (landkaret) har vært mer tidkrevende enn forutsatt, samt at vinteren kom noe tidligere i området enn vanlig. I tillegg til at betongarbeider generelt tar lengre tid i kulda, fører de lave temperaturene til at arbeidene som må gjøres nedi elva fryser til i de periodene vi ikke jobber. Nytt tidsestimat for åpning av kjørebroen er ila. januar 2024.

Omkjøring via Zinoberveien

Stengingen av Åmot bro fører til økt trafikk i Zinoberveien som er eneste omkjøringsmulighet. Fordi Zinoberveien er en flomutsatt, smal grusvei gjør Bymiljøetaten flere tiltak for å bedre situasjonen frem til ny kjørebro er på plass.

Natt til 27. oktoberI starter Bymiljøetaten arbeidene med å legge asfalt på grusdelene av Zinoberveien. Dette gjør vi for å redusere risikoen for at både nødetater og annen trafikk kjører seg fast ved kraftig regnvær og flom. Vi planlegger videre arbeid fom. natt til 29. oktober og frem til vi er ferdige. Arbeidene vil foregå på sen kveldstid/natt. Det må påregnes litt ventetid i perioder, men veien vil bli holdt åpen i hele anleggsperioden. Dersom trafikksituasjonen krever ytterligere skiltregulering av veien for å sikre fremkommelighet, for eksempel signalregulering, forkjørsretningsregulering e.l. vil dette utføres og vurderes etter nasjonale retningslinjer.

Plan for asfaltarbeidet er først å legge ut ett lag med knust asfalt som valses hardt, oppå her legges to lag med asfalt a 5 cm tykkelse. Tiltaket vil ikke gi bredere vei, men den blir noe høyere. Vi vil legge ut grus på siden slik at det ikke blir høy kant utenfor asfalten. Tiltaket er ment for å sikre økt tilgjengelighet til området ved eventuell våt veibane og liten flom. Ved å asfaltere veien vil den kunne benyttes selv om den ligger under vann. Kjøretøy vil også betydelig tidligere etter flom kunne benytte veien da det ikke lengre vil være fare for å kjøre seg fast.

For å bedre trafikksikkerheten er det satt opp reflekspinner langs Zinoberveien, og Bymiljøetaten har tidligere i høst skåret ned en del trær for å bedre sikten - og som et tiltak for å unngå at trær faller ned over veien.

For å opprettholde fremkommeligheten langs veien setter Bymiljøetaten opp ytterligere skilting av parkeringsforbud, og vurderer skilting for viltfare. Dette vil bli vurdert opp mot nasjonale skiltregler og komme på plass fortløpende.

Zinoberveien vil bli fulgt tett opp av både driftsavdeling og bybetjenter den nærmeste tiden sånn at vi raskt kan gjøre ytterligere tiltak dersom det er nødvendig.

Bymiljøetaten har anmodet Statens vegvesen om å oppskrive Zinoberveien til Bk10/50, med 19,5m tillatt lengde - altså økt tillatt vekt på kjøretøy. Statens vegvesen fatter vedtak 1. november.

Permanent bro

Bymiljøetaten har bedt om penger til å starte opp arbeidet med å etablere permanent bro i kommunens 2024-budsjett.

Det har vært jobbet med dette også i 2013 og 2016, men av forskjellige årsaker kom ikke arbeidene i gang. Siden 2016 har ikke broen vært prioritert fordi den har blitt fulgt opp med inspeksjoner og ettersyn og frem til nå vært ansett som trygg.

Gitt at det avsettes midler til å starte opp prosjektet med permanent bro, vil Bymiljøetaten så langt det er mulig gjenbruke arbeidene som ble gjort i 2013 og 2016, men endring i krav til laster og dimensjonering kan bety at de prosjekterte løsningene må endres.

Kontakt oss

Telefon: 2180 2180
E-post: postmottak@bym.oslo.kommune.no