Tilbud i små språkfag

Små språkfag

Elever på Vg1 studieforberedende utdanningsprogram har tilbud om undervisning i små språkfag; mandarin (kinesisk), italiensk, japansk, russisk, latin og tegnspråk, som fremmedspråk nivå I eller II. Undervisningen foregår etter vanlig skoletid, to dager i uka.

Her finner du mer informasjon om tilbud i små språkfag.

Opplæring for hørselshemmede – tegnspråkopplæring

Vurdering og vedtak

For å få opplæring i og på tegnspråk, må eleven ha et vedtak. Både i grunnskole og videregående skole er det PPT som vurderer elevens behov for tegnspråkopplæring. Skolen fatter vedtak om opplæringen ut fra dette.

Egne læreplaner for hørselshemmede

Elever som får opplæring i og på tegnspråk, har en egen fag- og timefordeling med egne læreplaner i tegnspråk og noen andre fag. Les mer om dette på Utdanningsdirektoratets sider. Elevene får fritak for sidemål i norskfaget.

Rettigheter og opplæring i grunnskolen - Vetland

I Oslo kan elever i grunnskolen få opplæring i tegnspråk på Vetland skole og ressurssenter for hørselshemmede.

Vetland holder kurs, veileder foresatte og skoler og gir opplæring for barn og unge med hørselshemning. Utadrettet tjeneste har audioteknikere og audiopedagoger med bred kompetanse innenfor fagfeltet.

Rettigheter og opplæring videregående skole - Nydalen

Ved overgangen fra grunnskolen til videregående skole kan hørselshemmede elever søke om inntak med fortrinn. Søknadsfrist er 1. februar. Skolen må hjelpe eleven med å levere søknadsskjema med nødvendig vedlegg til Utdanningsetaten.

Elever i videregående skole som har tegnspråk som førstespråk eller behov for slik opplæring, kan velge opplæringen i et tegnspråklig miljø. Elever på videregående skole kan i Oslo få opplæring i og på tegnspråk på Nydalen videregående skole som er knutepunktskole for hørselshemmede og mottar elever fra hele landet. Skolen samarbeider med Kuben, Elvebakken og Etterstad videregående skoler om å gi tilbud i utdanningsprogram eller programområder skolen ikke selv har. Tilbudet er begrenset til de utdanningsprogrammene og programområdene Nydalen og samarbeidsskolene har. Opplæringstilbudet i programfag utenom studiespesialisering gis ved bruk av døvetolk. Opplæringen i fellesfag skjer på Nydalen i et tegnspråklig miljø.

Elever i videregående har også rett til å velge å gå i ordinær videregående skole og få opplæringstilbudet ved bruk av døvetolk. De følger da vanlig fag- og timefordeling.

Mer informasjon