Til innhold

Søk om spesialskole eller spesialgruppe

Søk om spesialskole eller spesialgruppe

Elever som har spesialundervisning, har samme rett til å gå på nærskolen som alle andre elever. Nærskolen er pliktig til å ivareta elevens rett til et likeverdig og forsvarlig opplæringstilbud. Men du kan søke om plass ved byomfattende spesialskoler/spesialgrupper om du ønsker det.

Se liste over byomfattende spesialskoler/spesialgrupper

Oslo kommune har et begrenset antall plasser i byomfattende spesialskoler/spesialgrupper for elever med omfattende behov for fysisk og spesialpedagogisk tilrettelegging. Foresatte avgjør om de ønsker å søke om skolebytte for eleven fra nærskolen til en spesialskole eller spesialgruppe. 

Spesialskolene og alle spesialgrupper ved ordinære skoler er tilrettelagt for elever med ulike funksjonshemminger og lærevansker.

Se liste over spesialgrupper og spesialskoler (kun grunnskole) i Oslo

Les mer om spesialundervisning i vgs på vilbli.no. 

 

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 1.desember. 

Følgende grupper har andre frister: 

 • 1. november hvis barnet allerede deltar i en spesialgruppe og må søke om skolebytte. Dette gjelder elever i spesialgrupper/spesialskoler som har plass et sted som kun har 1. til 7. trinn, og må søke ved overgang til 8. trinn
 • 18. desember hvis barnet skal starte på skolen

Forlengelse av plass for elever som går i spesialskole/spesialgruppe

Elever som har plass i spesialskole/spesialgruppe, skal ikke søke på nytt ved overgangen til mellomtrinnet (og ungdomstrinnet for 1-10 skoler). Det er spesialskolen, eller skolen med spesialgrupper, som registrerer om eleven skal fortsette.

Dette må søknaden inneholde

 • Utfylt søknadsskjema, sakkyndig vurdering fra PPT, vedtak om spesialundervisning, individuell opplæringsplan (IOP) og halvårsvurdering/årsvurdering (tilsvarende dokumenter fra barnehagen for skolestartere)
 • Underskrift av begge foresatte med foreldremyndighet. Barnevernet undertegner for barn som de har omsorgsansvaret for. 
 • Sakkyndig vurdering som dokumenterer at eleven har behov for spesialundervisning i form av at opplæringssituasjonen blir lagt særskilt til rette gjennom hele skoledagen.

Slik søker du

 • 1Last ned søknadsskjema

  Det er de foresatte som søker om skolebytte, men det er i praksis skolen som fyller ut opplysningene i søknadsskjemaet, legger frem relevante dokumenter til søknaden, og sender inn søknaden.

  Last ned søknadsskjema for å søke om plass ved spesialgruppe/spesialskole (PDF).

 • 2Få med barnets synspunkt i søknadsskjemaet

  Vi har plikt til å høre barnet i spørsmål som gjelder dem selv og vurdere barnets beste når vi tar avgjørelser som berører barnet, jf. Grunnlovens § 104, barneloven § 31-33 og barnekonvensjonen artikkel 12. Dette gjelder også avgjørelser om skolebytte.

  I søknadsskjemaet har vi en kolonne hvor det står "barnets synspunkter". Barn har ingen plikt til å uttale seg, men skal få muligheten. Også barn med ulike utfordringer skal få mulighet til å uttrykke seg. Skolen må legge til rette og ufarliggjøre situasjonen slik at samtalen ikke oppleves som en byrde for barnet. Barnet skal kunne uttale seg fritt om saken.

  Dersom barnet ikke ønsker å uttale seg eller ikke er i stand til det, skal dere oppgi dette i kolonnen "barnets synspunkter".

 • 3Legg ved relevant dokumentasjon
 • 4Skolen sender inn søknadsskjema med relevant dokumentasjon

  Skjemaet sender dere til Utdanningsadministrasjonen v/EFP, Pb 6127 Etterstad, 0602 Oslo.

Hva skjer videre?

Prioritering av søknader til ledige plasser

Det er flere søknader enn antall ledige plasser i spesialskolene og spesialgruppene. Vi må derfor prioritere søknadene selv om de oppfyller de generelle kravene til å bli vurdert for plass.  For å sikre god saksbehandling må alle relevante dokumenter ligge i søknaden, og alt må leveres innen søknadsfristen.

Når vi prioriterer hvem som får plass, er dette ut fra de skolene som er ført opp på søknaden. Plassene vil bli tildelt på de spesialskolene og i de spesialgruppene der det er ledig plasser på barne- eller ungdomstrinnet.

Sentrale kriterier utarbeidet av Utdanningsetaten:

 • Elever som allerede er tildelt plass i spesialskole/spesialgruppe, blir prioritert først i forbindelse med overgang til mellomtrinnet og ungdomstrinnet.

Barnets synspunkt er ett av flere momenter når vi vurderer barnets beste, men vil ikke nødvendigvis bli tillagt avgjørende vekt. Vi vil se det enkelte barns beste opp mot andre barns beste og tungtveiende samfunnsmessige hensyn.

Søknadene blir prioritert ut fra hvor mange av kriteriene de oppfyller.

 • Vedtaket om spesialundervisning er i samsvar med sakkyndig tilrådning fra PPT.
 • Sakkyndige vurdering fra PPT dokumenterer at eleven har behov for særskilt fysisk tilrettelegging som det ikke er rimelig å anta at nærskolen kan tilrettelegge for innen rimelig tid.
 • Sakkyndige vurdering fra PPT inneholder tilrådning om særskilt kompetanse som det er vanskelig for nærskolen å skaffe seg innen rimelig tid.
 • Elevens årsvurdering viser at eleven, til tross for nærskolens tilrettelegging, ikke har et tilfredsstillende utbytte av spesialundervisningen.

I ellers like tilfeller vil:

 • søknader som er sendt innen søknadsfristen, prioriteres foran søknader sendt etter fristen  
 • eldre søkere prioriteres foran yngre søkere.

Svar på søknad

Alle søknader vil være ferdig behandlet, og vi fatter vedtak innen cirka 20. april.

Mottakende skoler vil få tilsendt alle søknadspapirer fra Utdanningsadministrasjonen når vedtak om plass er fattet.