Søk om spesialskole eller spesialgruppe

Søk om spesialskole eller spesialgruppe

Elever som har spesialundervisning, har samme rett til å gå på nærskolen som alle andre elever. Nærskolen er pliktig til å ivareta elevens rett til et likeverdig og forsvarlig opplæringstilbud. Men du kan søke om plass ved byomfattende spesialskoler/spesialgrupper om du ønsker det.

Se liste over byomfattende spesialskoler/spesialgrupper

Oslo kommune har et begrenset antall plasser i byomfattende spesialskoler/spesialgrupper for elever med omfattende behov for fysisk og spesialpedagogisk tilrettelegging. Foresatte avgjør om de ønsker å søke om skolebytte for eleven fra nærskolen til en spesialskole eller spesialgruppe. 

Spesialskolene og alle spesialgrupper ved ordinære skoler er tilrettelagt for elever med ulike funksjonshemminger og lærevansker.

Se liste over spesialgrupper og spesialskoler (kun grunnskole) i Oslo

Les mer om spesialundervisning i vgs på vilbli.no. 

 

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 1. desember. 

Følgende grupper har andre frister: 

 • 1. november hvis barnet allerede går i en spesialgruppe og må søke om skolebytte. Dette gjelder elever i spesialgrupper/spesialskoler som har plass et sted som kun har 1. til 7. trinn, og må søke ved overgang til 8. trinn (eller lavere trinn på Svarttjern og Elverhøy skole)
 • 15. desember hvis barnet skal starte på skolen

Dette må søknaden inneholde

 • Utfylt søknadsskjema, sakkyndig vurdering fra PPT, vedtak om spesialundervisning, individuell opplæringsplan (IOP) og årsvurdering (tilsvarende dokumenter fra barnehagen for skolestartere)
 • Underskrift av begge foresatte med foreldremyndighet. Barnevernet undertegner for barn som de har omsorgsansvaret for. 
 • Sakkyndig vurdering som anbefaler spesialundervisning i alle fag og alle timer 

Slik søker du

 1. 1Skolen fyller ut søknadsskjema

  Det er foresatte som søker om skolebytte. For elever som går på offentlig skole sender nærskolen inn elektronisk søknad på vegne av foresatte. Nærskolen skal benytte det elektroniske søknadsskjemaet som ligger på utdanningsetatens intranett (Tavla).

  Dersom dere som foreldre ønsker å sende inn søknaden uten hjelp fra skolen bruker dere skjemaet i lenken under, og sender søknaden i post til adressen som står under. Dette gjelder også for friskoler eller andre ikke-kommunale skoler.

  Last ned søknadsskjema for plass ved spesialgruppe/spesialskole (PDF 0,1MB).

  Last ned søknadsskjema for tegnespråkopplæring ved Vetland skole (PDF 0,2MB).

 2. 2Få med barnets synspunkt i søknadsskjemaet

  Vi har plikt til å høre barnet i spørsmål som gjelder dem selv og vurdere barnets beste når vi tar avgjørelser som berører barnet, jf. Grunnlovens § 104, barneloven § 31-33 og barnekonvensjonen artikkel 12. Dette gjelder også avgjørelser om skolebytte.

  I søknadsskjemaet har vi en kolonne hvor det står "barnets synspunkter". Barn har ingen plikt til å uttale seg, men skal få muligheten. Også barn med ulike utfordringer skal få mulighet til å uttrykke seg. Skolen må legge til rette og ufarliggjøre situasjonen slik at samtalen ikke oppleves som en byrde for barnet. Barnet skal kunne uttale seg fritt om saken.

  Dersom barnet ikke ønsker å uttale seg eller ikke er i stand til det, skal dere oppgi dette i kolonnen "barnets synspunkter".

 3. 3Skolen legger ved relevant dokumentasjon
 4. 4Skolen sender inn søknadsskjema med relevant dokumentasjon

  Søknaden med vedlegg sendes til Oslo kommune, Utdanningsadministrasjonen v/EER, Pb 6127 Etterstad, 0602 Oslo.

Hva skjer videre?

Prioritering av søknader til ledige plasser

Det er langt flere søknader enn antall ledige plasser i spesialskolene og spesialgruppene. Vi må derfor prioritere søknadene selv om de oppfyller de generelle kravene til å bli vurdert for plass.  Det generelle kravet er at den sakkyndige vurderingen anbefaler spesialundervisning i alle fag og alle timer.

Når vi prioriterer hvem som får plass, er dette primært ut fra de skolene som er ført opp på søknaden. Plassene vil bli tildelt på de spesialskolene og i de spesialgruppene der det er ledig plasser på barne- eller ungdomstrinnet.

Kriterier for prioritering av søknader til ledige plasser

Søknadene vurderes på bakgrunn av de saksdokumenter som er vedlagt søknaden.

Førsteprioritet til plass:

 • Elever som allerede er tildelt plass i spesialskole eller spesialgruppe, prioriteres i forbindelse med overgang til mellomtrinn og ungdomstrinn

Utdanningsetaten har utarbeidet følgende kriterier for prioritering av søknadene til resterende ledige plasser:  

 • Elevens skole har fattet et vedtak om innhold, omfang, organisering og kompetanse i spesialundervisningen som er i samsvar med sakkyndig tilrådning fra PPT
 • Elevens årsrapport viser at eleven ikke har et forsvarlig utbytte av spesialundervisningen, selv om skolen har tilrettelagt opplæringen i samsvar med sakkyndig tilråding fra PPT
 • Elevens sakkyndige vurdering fra PPT inneholder en tilrådning om særskilt kompetanse som inntaksorganet vurderer det krevende for nærskolen å skaffe seg innen rimelig tid
 • Elevens sakkyndige vurdering og eventuelt annen sakkyndig dokumentasjon viser at eleven har et stort behov for fysisk tilrettelegging på skolen. Inntaksorganet prioriterer de med størst behov for særskilt fysisk tilrettelegging
 • Søknader som i størst grad oppfyller kriteriene, vil bli prioritert foran andre til ledige plasser. I ellers like tilfeller vil eldre søkere prioriteres foran yngre søkere

Barnets synspunkt er ett av flere momenter når vi vurderer barnets beste, men vil ikke nødvendigvis bli tillagt avgjørende vekt. Vi vil se det enkelte barns beste opp mot andre barns beste og tungtveiende samfunnsmessige hensyn.

Svar på søknad

Alle søknader skal være ferdigbehandlet og det skal være fattet vedtak innen ca. 20. april. Svar på søknad sendes til foresatte. Dersom dere ikke får plass i spesialskole/spesialgruppe er det nærskolen som har ansvar for å tilrettelegge for eleven.