Søk om spesialskole eller spesialgruppe

Elever som har spesialundervisning, har samme rett til å gå på nærskolen som alle andre elever. Nærskolen er pliktig til å ivareta elevens rett til et forsvarlig opplæringstilbud.

Hvem kan søke om plass ved spesialskole/spesialgrupper?

Du kan søke om plass ved spesialskoler/spesialgrupper om du ønsker det i stedet for plass ved nærskolen. For å kunne søke om plass i spesialskole/gruppe må eleven ha bostedsadresse i Oslo kommune.

Du trenger ikke ha bostedsadresse i Oslo for å søke på Vetland skole, som er en spesialskole for elever med rett til opplæring på og i tegnspråk.

Liste over spesialskoler/spesialgrupper

Oslo kommune har et begrenset antall plasser i spesialskoler/spesialgrupper for elever med omfattende behov for fysisk og spesialpedagogisk tilrettelegging. Det er foreldrene eller andre som har omsorgen for eleven som bestemmer om de ønsker å søke om skolebytte for eleven fra nærskolen til en spesialskole eller spesialgruppe.

Spesialskolene og alle spesialgrupper ved ordinære skoler er tilrettelagt for elever med ulike funksjonshemminger og lærevansker.

Se liste over spesialgrupper og spesialskoler (kun grunnskole) i Oslo

Les mer om spesialundervisning i vgs på vilbli.no.

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 1. desember.

Følgende grupper har andre frister:

 • 1. november hvis barnet allerede går i en spesialgruppe og må søke om skolebytte. Dette gjelder elever i spesialgrupper/spesialskoler som har plass et sted som kun har 1. til 7. trinn, og må søke ved overgang til 8. trinn (eller lavere trinn på Svarttjern og Elverhøy skole). Det gjelder også elever som ønsker å bytte spesialgruppe eller spesialskole av andre grunner.
 • 15. desember hvis barnet skal starte på skolen

Dette må søknaden inneholde

 • Utfylt søknadsskjema
 • Sakkyndig vurdering fra PPT som anbefaler spesialundervisning i alle fag og timer
 • Vedtak om spesialundervisning
 • Individuell opplæringsplan (IOP) og årsrapport (spesialpedagogisk plan og siste årsvurdering fra barnehagen for skolestartere)
 • Underskrift av begge foreldrene med foreldreansvar. Barnevernet undertegner for barn som de har omsorgsansvaret for.

Slik søker du

 1. Fyll ut søknadsskjema

  Søknadsskjemaet gjelder for plass ved spesialgruppe/spesialskole og tegnspråkopplæring ved Vetland skole. Skjemaet brukes også for elever fra privatskoler eller andre ikke-kommunale skoler.

  Søknadsskjema (logg inn med ID-porten)

  Dersom du ikke kan logge inn i ID-porten kan du sende en e-post til spesinntak@osloskolen.no og be om å få tilsendt søknadsskjema som PDF.

 2. Få med barnets synspunkt i søknadsskjemaet

  Vi har plikt til å høre barnet i spørsmål som gjelder dem selv og vurdere barnets beste når vi tar avgjørelser som berører barnet. Dette gjelder også avgjørelser om skolebytte.

  I søknadsskjemaet har vi en kolonne hvor det står "barnets synspunkter". Barn har ingen plikt til å uttale seg, men skal få muligheten. Også barn med ulike utfordringer skal få mulighet til å uttrykke seg. Skolen må legge til rette og ufarliggjøre situasjonen slik at samtalen ikke oppleves som en byrde for barnet. Barnet skal kunne uttale seg fritt om saken.

  Dersom barnet ikke ønsker å uttale seg eller ikke er i stand til det, skal dere oppgi dette i kolonnen "barnets synspunkter".

 3. Skolen eller foreldrene legger ved relevant dokumentasjon

Hva skjer videre?

Generelle krav

• eleven har bostedsadresse i Oslo
• eleven har en sakkyndig vurdering fra PPT som anbefaler spesialundervisning i alle fag og i alle timer
• eleven har behov for stor grad av fysisk tilrettelegging, særskilt organisering og/eller spesialkompetanse hos undervisningspersonale.

Prioritering av søknader

Det er langt flere søknader enn antall ledige plasser i spesialskolene og spesialgruppene. Vi må derfor prioritere søknadene selv om de oppfyller de generelle kravene til å bli vurdert for plass.
Vi vurderer søknadene på bakgrunn av saksdokumentene som er vedlagt søknaden.

Vi tar inn elever i prioritert rekkefølge:

 1. Elever som allerede er tildelt plass i spesialskole eller spesialgruppe, prioriteres når de må bytte skole i forbindelse med overgang til mellomtrinn og ungdomstrinn.
 2. Elever med størst behov for fysisk tilrettelegging, særskilt organisering, spesialkompetanse hos undervisningspersonale og/eller tilrettelegging for faglig og sosial deltakelse.
 3. I søknader som ellers er tilnærmet like, prioriterer vi eldre søkere foran yngre søkere.

Elevens egne meninger og det som er best for eleven må være et grunnleggende hensyn i søkeprosessen. Eleven har rett til informasjon, til å bli hørt og til å ytre meningene sine fritt. Vi vil se det enkelte barns beste opp mot andre barns beste.

Tildeling av spesialgruppe og -skole

Vi vurderer først hvilke elever som skal få plass i spesialgruppe og spesialskole på bakgrunn av gjeldende kriterier.

Dersom eleven får plass, vurderer vi hvilken spesialgruppe/spesialskole eleven skal få plass på.

Ved vurderingen av hvilken skole eleven skal få plass på, vil vi blant annet legge vekt på hvilke elever som kan ha best utbytte av spesialgruppas forutsetninger, sammensetning av elevgruppa, foresattes ønsker og reisevei til skolen. Dere kan få plass på en annen skole enn den dere ønsket.

Svar på søknad

Alle søknader skal være ferdigbehandlet og det skal være fattet vedtak senest i løpet av juni. Svar på søknad sendes til foresatte. Dersom dere ikke får plass i spesialskole/spesialgruppe er det nærskolen som har ansvar for å tilrettelegge for eleven.

Dere kan klage på vedtaket.