Skoleskyss for deltakere i voksenopplæringen

Voksne som får grunnskoleopplæring i Oslo VO, har i noen tilfeller rett til skoleskyss.

Hvem har rett til gratis skoleskyss?

  • Deltakere med nedsatt funksjonsevne eller midlertidig skade/sykdom
  • Deltakere som bor mer enn 4 km fra skolen. Avstanden måles fra inngangsdøren der du bor til inngangsdøren på skolen etter korteste vei. For å måle avstanden, kan du bruke Ruter eller Google Maps.

Hva kan du få?

Du kan få refusjon for reisekort med Ruter.

Har du nedsatt funksjonsevne eller midlertidig skade/sykdom og ikke kan bruke kollektivtransport, kan du ha rett til transport med drosje uavhengig av gangavstanden.

Slik søker du

Ta kontakt med VO-senteret ditt for å søke om gratis skoleskyss.

Søk drosjetransport

Send søknad til postmottak@ude.oslo.kommune.no. Merk søknaden med "skoleskyss søknad + skolens navn".

Du må dokumentere behovet for drosje med en legeattest eller lignende. Hvis dokumentasjonen inneholder personsensitive opplysninger, må du sende dette i posten eller overlevere det til ditt VO-senter.

Klage

Klagefristen er 3 uker etter at du har mottatt vedtaket. Klagehandlingen er beskrevet i vedtaket du mottar.

Kontakt

Ta kontakt VO-senteret ditt hvis du har spørsmål om skoleskyss.