Mandat for mobbeombudet i Oslo kommune

Bystyret vedtok mandat for mobbeombudet i møte den 7. september 2016, sak 227

1. Mobbeombudet er bystyrets ombud for barnehagebarn og elever i Oslo.

2. Mobbeombudet skal arbeide for barnehagebarn og elevers rett til et trygt og godt psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel, og læring - og gir dem muligheten til å oppleve sosial tilhørighet. Ombudet skal arbeide mot alle former for mobbing, krenkelser, trakassering og diskriminering av barnehagebarn og elever i Oslo.

3. Mobbeombudets virksomhet skal omfatte offentlige og private barnehager, offentlige
grunnskoler og videregående skoler, samt grunnskoler og videregående skoler godkjent etter
friskoleloven. Ombudets virksomhet skal ikke omfatte skoler etter voksenopplæringsloven eller fagskoleloven, men inkludere elever i alderen 16-19 år som tar grunnskoleopplæring etter
opplæringsloven kap. 4 A ved en videregående skole. Ombudets virksomhet skal heller ikke
omfatte lærlingene. Deres rettigheter til et godt psykososialt miljø skal følges opp av Elev- og lærlingombudet og bedriftenes verneombud.

4. Mobbeombudet skal være organisert som en egen enhet og utføre sitt arbeid på fritt og
selvstendig grunnlag, uavhengig av administrativ og politisk ledelse i kommunen. Organisatorisk plasseres mobbeombudet under bystyret. Ombudet skal samarbeide med
Elev- og lærlingombudet i Oslo.

5. Mobbeombudet skal bidra til at barnehagebarn og elever får sine rettigheter til et godt
psykososialt miljø ivaretatt, og gi tilbakemelding til politiske og administrative myndigheter i Oslo om hvordan rettighetene blir ivaretatt.

6. Mobbeombudet skal være et lavterskeltilbud som kan kontaktes av elever og foreldre i
vanskelige enkeltsaker.

7. Mobbeombudet kan veilede og rådgi i enkeltsaker og gå i dialog med barnehager og skoler i
saker som er vanskelig å løse.

8. Viktige oppgaver for mobbeombudet vil være informasjon, forebygging, kompetanseheving og veiledning. Ombudet skal:

  • synliggjøre og informere om sin rolle som mobbeombud. Informere om hvordan elever og
    foreldre kan ta kontakt, også anonymt.

  • være tilgjengelig og synlig på sosiale medier og andre nett-arenaer som målgruppen bruker aktivt.

  • være en informasjonsressurs og veileder for barn, elever og foreldre, skoleledere, lærere, barnehageansatte og andre som ønsker informasjon og hjelp vedrørende retten til et godt psykososialt miljø.

  • bidra til å forebygge digital mobbing og drive veiledning i utfordrende situasjoner knyttet til denne type mobbing.

  • samarbeide med aktører som arbeider med barn og unge, som eksempelvis Utdanningsetaten, skolene, bydelene, barnehagene, Elevorganisasjonen, Elev- og lærlingombudet, foreldreutvalg, PPT, skolehelsetjenesten, og frivillige organisasjoner.

  • prioritere det forebyggende arbeidet mot mobbing i barnehagen og grunnskolen.

9. Ombudet skal legge frem en årlig rapport for sin virksomhet.