Trivselsundersøkelse for elever på 1.-4. trinn

Høsten 2020 gjennomføres en trivselsundersøkelse for elever på 1.-4. trinn på alle kommunale skoler. 

Oslo bystyre har vedtatt at det skal gjennomføres en trivselsundersøkelse for de eldste barna i barnehagen og elever på 1.-4. trinn i skolen. 

Formålet med trivselsundersøkelsen på 1.-4. trinn er å få mer kunnskap om hvordan de yngste elevene har det på skolen. Trivselsundersøkelsen skal gjennomføres på alle kommunale skoler i løpet av høsten. Undersøkelsen skal gi de yngste elevene mulighet til å gi uttrykk for sin egen opplevelse av forhold ved skolemiljøet. Undersøkelsen skal bidra til at skolen får verdifull kunnskap i arbeidet for et godt og trygt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring.

Undersøkelsen skal gjennomføres i perioden 15. oktober-15. desember 2020.    

Innholdet i undersøkelsen

Undersøkelsen inneholder 20 spørsmål. Spørsmålene omhandler temaene trivsel, støtte fra voksne på skolen, vennskap og lek, samt medvirkning. I tillegg vil to spørsmål om lekser piloteres på noen utvalgte skoler.

Gjennomføring av undersøkelsen

Undersøkelsen skal gjennomføres elektronisk med en visuell utforming og høytlesningsfunksjon tilpasset målgruppen. Eleven skal gjennomføre undersøkelsen på nettbrett eller PC. Skolen skal legge til rette for at elevene kan gjennomføre selvstendig, uten hjelp fra voksne.

Dersom eleven på grunn av særskilt hjelpebehov ikke kan gjennomføre det elektroniske spørreskjemaet selvstendig, skal eleven få tilbud om tilrettelegging for gjennomføring med hjelp. Foresatte skal tilbys å bistå eleven med besvarelsen, eventuelt kan eleven få hjelp av en ansatt på skolen som er avklart og godkjent av elevens foresatte.

Foresatte må på forhånd gi skriftlig samtykke dersom eleven skal få hjelp til gjennomføring av en ansatt ved skolen.

For elever der foresatte beslutter at en slik tilrettelegging ikke er ønskelig, skal skolen ivareta at eleven får gitt uttrykk for sin opplevelse av trivsel i dialogen med eleven og foresatte.

Personvern

Undersøkelsen er anonym. Besvarelser kan ikke spores tilbake til den enkelte elev. Det vil på bakgrunn av dette ikke bli tatt ut rapporter på individnivå. Det er Rambøll Management Consulting, på vegne av Oslo kommune som administrerer Trivselsundersøkelsen.

I etterkant av datainnsamlingen, vil det lages rapporter på kommune-, skole og gruppe-/klassenivå. Utdanningsdirektoratets regler for anonymisering av resultater fra undersøkelsen vil bli fulgt.

Samtykke og deltagelse

Det er frivillig for barnet å delta i undersøkelsen. Det vil si at foresatte har anledning til å resevere sitt barn fra deltakelse i forkant av gjennomføringen.

Dersom du ønsker å reservere ditt barn fra deltakelse, kan du ta kontakt med barnets kontaktlærer på e-post eller via Skolemelding. Du reserverer ved å skrive:

Jeg reserverer (barnets navn) i klasse (klasse) fra deltakelse i trivselsundersøkelse 1.-4. trinn høsten 2020.

Frist for reservasjon: 15. oktober 2020.

Spørsmål?

Ved spørsmål, ta kontakt på trivsel1-4@ude.oslo.kommune.no