Trivselsundersøkelse for elever på 1.–4. trinn

Høsten 2021 gjennomføres en trivselsundersøkelse for elever på 1.–4. trinn på alle kommunale skoler.

Oslo bystyre har vedtatt at det skal gjennomføres en trivselsundersøkelse for de eldste barna i barnehagen og elever på 1.–4. trinn i grunnskolen. Formålet med undersøkelsen er at de yngste elevene skal få mulighet til å gi uttrykk for sin egen opplevelse av ulike forhold ved skolemiljøet. Undersøkelsen skal gi skolen verdifull kunnskap i arbeidet for et godt og trygt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring.

Undersøkelsen skal gjennomføres ved alle skoler med 1.–4. trinn i perioden 19. oktober–15. desember 2021.

Innholdet i undersøkelsen

Undersøkelsen inneholder 18–20 spørsmål. Spørsmålene omhandler temaene trivsel, støtte fra voksne på skolen, vennskap og lek, medvirkning, samt lekser. Det er også to spørsmål om AKS for elever som går på AKS.

Gjennomføring av undersøkelsen

Undersøkelsen skal gjennomføres elektronisk med en visuell utforming og høytlesningsfunksjon tilpasset målgruppen. Eleven skal gjennomføre undersøkelsen på nettbrett eller PC. Skolen skal legge til rette for at elevene kan gjennomføre selvstendig, uten hjelp fra voksne.

Dersom eleven på grunn av særskilt behov for hjelp ikke kan gjennomføre undersøkelsen selvstendig, skal skolen tilrettelegge for at eleven likevel kan besvare undersøkelsen med bistand fra en voksen. Foresatte må i så fall signere et samtykke-skjema der dere godkjenner at en navngitt voksen-person kan bistå deres barn. Skolen vil ta kontakt med deg dersom dette gjelder ditt barn.

Personvern

Undersøkelsen er anonym. Besvarelser kan ikke spores tilbake til den enkelte elev. Det vil ikke bli tatt ut rapporter på individnivå. Det er Rambøll Management Consulting, på vegne av Oslo kommune (behandlingsansvarlig), som administrerer Trivselsundersøkelsen. I etterkant av datainnsamlingen, vil det lages rapporter på kommune-, skole- og gruppe-/klassenivå. Utdanningsdirektoratets regler for anonymisering av resultater fra undersøkelsen vil bli fulgt.

Samtykke og deltagelse

Det er frivillig for barnet å delta i undersøkelsen. Det vil si at foresatte har anledning til å reservere sitt barn fra deltakelse i forkant av gjennomføringen. Dersom du ønsker å reservere ditt barn fra deltakelse, kan du ta kontakt med barnets kontaktlærer på e-post eller via Skolemelding.

Du reserverer ved å skrive: "Jeg reserverer (barnets navn) i klasse (klasse) fra deltakelse i trivselsundersøkelse 1.–4. trinn høsten 2021."

Frist for reservasjon: 18.oktober 2021.

Spørsmål?

Ved spørsmål, ta kontakt på trivsel1-4@osloskolen.no