Tilsyn av skoler

Elevers helse og miljø på skolen

Forskrift om helse og miljø i barnehager, skoler og skolefritidsordninger har som overordnet formål å bidra til at miljøet i barnehager, skoler, skolefritidsordninger og leksehjelpsordninger fremmer barns og elevers helse, trivsel, lek og læring, samt at sykdom, skade og alvorlige hendelser forebygges. Forskriften skal sikre at hensynet til barn og elever blir ivaretatt allerede ved planlegging av nye barnehager og skoler, ved vesentlige endringer av eksisterende barnehager og skoler og ved den daglige driften. Det er virksomhetens eier som har ansvar for at kravene i forskriften blir oppfylt.

I henhold til forskriftens § 15, skal virksomheten være godkjent av kommunen. Godkjenningssøknad skal inneholde dokumentasjon på hvordan virksomheten skal etableres, bygges og drives i samsvar med forskriften.