Søkertall videregående skole og læreplass 2023

Søkertallene 2023

  • Totalt 21 226 søkere fra Oslo har søkt om videregående opplæring, til skole eller bedrift. Det var 20 535 i fjor.
  • 20 163 søkere fra Oslo har søkt plass i videregående skoler. Det var 19 401 i fjor.
  • Det er registrert 1 063 søkere fra Oslo til læreplass. Det var 1 134 fjor.

Enkelte yrkesfag – noen hovedtall

• De foreløpige søkertallene til videregående skoler viser en reduksjon i søkningen til Vg1 yrkesfag. Samlet sett er det 66 færre søkere med ungdomsrett som har søkt Vg1 yrkesfag. Andelen som søker yrkesfaglig Vg1 er redusert fra 26,8 prosent til 24,6 prosent.

• Vg1 helse- og oppvekstfag har en markant reduksjon i søkertall, fra 529 i fjor til 431 i år.

• Vg1 naturbruk tilbys fra i fjor igjen på en offentlig skole, Stovner videregående skole. Utdanningsprogrammet har i år 18 søkere, mot 24 i fjor.

• Vg1 salg, service og reiseliv har økt søkning, fra 106 til 148 søkere.

• Vg1 bygg- og anleggsteknikk har noe redusert søkning, fra 177 søkere i fjor til 166 i år.

• Vg1 teknologi og industrifag har 121 søkere, som er 15 flere enn i fjor.

• Vg1 elektro og datateknologi har, med 378 søkere, omtrent samme oppslutning som i fjor, da det var 374 søkere.

• Vg1 restaurant- og matfag har 48 søkere, som er tilnærmet det samme som i fjor (45 søkere).

• Vg1 håndverk, design og produktutvikling var nytt for tre år siden og har 80 søkere, mot 105 i fjor.

• Vg1 frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign var også nytt for tre år siden og har med sine 82 søkere omtrent samme oppslutning som i fjor (78 søkere).

• Vg1 informasjonsteknologi og medieproduksjon var nytt for tre år siden og har tilnærmet uendret søkning, med 285 søkere i år, mot 279 i fjor.

• Det er 1 063 søkere til læreplass, mot 1 134 i fjor. Reduksjonen samsvarer med at det var redusert søkning til Vg1 yrkesfag for to år siden, og dermed redusert søkergrunnlag til lærefag nå to år senere.

Studieforberedende – noen hovedtall

• Vg1 i de fem studieforberedende utdanningsprogrammene har samlet sett 430 flere søkere med ungdomsrett enn i fjor. Andelen som søker studieforberedende Vg1 er økt fra 73,2 prosent til 75,4 prosent.

• Vg1 studiespesialisering, Vg1 musikk, dans og drama og Vg1 idrettsfag
har økt søkning.

• Vg1 medier og kommunikasjon og Vg1 kunst, design og arkitektur har redusert søkning.

Resultatet fra førsteinntaket til skole skal etter planen være klart og gjøres kjent for søkerne på vigo.no ca. 10. juli. Alle søkere med rett til videregående opplæring vil få tilbud om skoleplass eller læreplass.

Søkertall Vg1 (første årstrinn)

Det er 7 158 søkere med ungdomsrett til ordinære utdanningsprogram på Vg1-nivå. Dette er 364 flere enn på samme tidspunkt i fjor. Det er 66 færre søkere til yrkesfag og 430 flere søkere til studieforberedende utdanningsprogram. Økningen i søkningen til søkere til studieforberedende utdanningsprogram utgjør mer enn den samlede søkertallsøkningen. De studieforberedende utdanningsprogrammene har dermed økt oppslutning både i absolutte tall og søkerandel.

Strukturendringer

Fra skoleåret 2020/2021 ble det innført ny struktur på Vg1. Det tidligere Vg1 design og håndverk ble splittet i to nye utdanningsprogrammer, Vg1 håndverk, design og produktvikling og Vg1 frisør, interiør, blomster og eksponeringsdesign. Vg1 service og samferdsel ble erstattet av Vg1 salg, service og reiseliv. Vg1 medieproduksjon ble avløst av Vg1 informasjonsteknologi og medieproduksjon, som inneholder flere utdanningsløp enn det tidligere medieproduksjon.

Studieforberedende utdanningsprogram – Vg1

Den samlede søkningen til Vg1 i de fem studieforberedende utdanningsprogrammene studiespesialisering, idrettsfag, musikk, dans og drama, medier og kommunikasjon og kunst, design og arkitektur har økt med 430 søkere, fra 4 971 i fjor til 5 401 i år. De studieforberedende utdanningsprogrammene har nå 75,4 prosent av søkerne til ordinære Vg1, mot 73,2 prosent i fjor.

• Vg1 musikk, dans og drama har en markant økning, fra 326 søkere i fjor til 385 i år. Økningen gjelder alle de tre fordypningene musikk, dans og drama.

• Vg1 idrettsfag har 258 søkere i år, mot 214 søkere i fjor. Dette utgjør en økning på 44 søkere.

• Vg1 medier og kommunikasjon har en tilbakegang på 36 søkere, med 274 søkere i år, mot 310 i fjor.

• Vg1 kunst, design og arkitektur har også redusert søkning, fra 272 søkere i fjor til 227 søkere i år.

Vg1 studiespesialisering tilbys i flere varianter og har samlet sett 4 257 søkere, som er 408 flere enn i fjor. Om vi ser nærmere på de ulike variantene får vi følgende bilde:

• Vanlig Vg1 studiespesialisering har økt med 341 søkere, fra
3 398 søkere til 3 739 søkere.

• Vg1 studiespesialisering med toppidrett har også en markant økning, fra 342 søkere i fjor, til 440 søkere i år. Dette er 98 flere søkere enn i fjor.

• Vg1 studiespesialisering med forskerlinje har 19 søkere, som er 17 færre enn i fjor.

• IB Middle Years Programme 5 (tilsvarer Vg1) har, med sine 56 søkere, 8 færre enn i fjor.

Yrkesfaglige utdanningsprogram – Vg1

Samlet sett er det 1 757 søkere til Vg1 i de yrkesfaglige utdanningsprogrammene. Dette er 66 færre enn i fjor. Søkningen til ordinære yrkesfaglige Vg1 utgjør nå 24,6 prosent av den totale søkningen til ordinære Vg1, mot 26,8 prosent i fjor. Dette er på omtrent samme nivå som i 2017.
Den reduserte søkningen til Vg1 helse- og oppvekstfag bidrar sterkt til reduksjonen på yrkesfag.

Informasjonsteknologi og medieproduksjon

Vg1 informasjonsteknologi og medieproduksjon var et nytt utdanningsprogram for tre år siden, og avløste det tidligere medieproduksjon, i tillegg til å inneholde nye utdanningsløp. Utdanningsprogrammet har tilnærmet uendret søkning, med 285 søkere i år, mot 279 i fjor.
Utdanningsprogrammet tilbys etter to ulike opplæringsmodeller, i tillegg til vanlig Vg1 informasjonsteknologi og medieproduksjon. Den vanlige modellen har økt oppslutning, men dette utlignes av lavere oppslutning om den ene av de to alternative opplæringsmodellene. Denne modellen har likevel svært god oppslutning.

Håndverk, design og produktvikling, Frisør, interiør, blomster og eksponeringsdesign

Det tidligere Vg1 design og håndverk ble for tre år siden splittet i to nye utdanningsprogram, Vg1 håndverk, design og produktvikling og Vg1 frisør, interiør, blomster og eksponeringsdesign.

Vg1 håndverk, design og produktvikling tilbys som 3-årige
opplæringsløp med studiekompetanse, for henholdsvis gull- og sølvsmedhåndverk, søm og tekstilhåndverk og trearbeid. Disse tre løpene har i år en viss tilbakegang, med 80 søkere til sammen og dermed 25 færre enn i fjor.

Vg1 frisør, interiør, blomster og eksponeringsdesign har 82 søkere, som er omtrent det samme som i fjor, da det var 78 søkere.

Helse- og oppvekstfag

Helse- og oppvekstfag tilbys etter fire ulike opplæringsmodeller i tillegg til vanlig Vg1 helse- og oppvekstfag. Utdanningsprogrammet har nå samlet sett 431 søkere, mot 529 søkere i fjor. Vanlig Vg1 helse- og oppvekstfag har 331 søkere, som er 55 færre enn i fjor.

Vg1 helse- og oppvekstfag i 3-årig løp med helsearbeiderfag og studiekompetanse ved Ullern videregående skole har en klar tilbakegang. Dette løpet har 19 søkere, som er 45 færre enn i fjor.

Vg1 helse- og oppvekstfag i 3-årig løp med ambulansefag og studiekompetanse ved Holtet videregående skole har, med 31 søkere, omtrent samme søkertall som i fjor (32 søkere).

Vg1 helse- og oppvekstfag med barne- og ungdomsarbeiderfag ved Ulsrud videregående skole har 21 søkere i år, som er nøyaktig det samme som i fjor.

Etter endt 3-årig løp i disse tre modellene kan elevene enten søke høyere utdanning eller læreplass.

Vg1 helse- og oppvekstfag i 4-årig løp med både yrkes- og studiekompetanse ved Kuben videregående skole har 29 søkere mot 26 i fjor.

Bygg- og anleggsteknikk, elektro og datateknologi, teknologi- og industrifag

De tre utdanningsprogrammene bygg- og anleggsteknikk, elektro og datateknologi og teknologi- og industrifag har en samlet framgang på 8 søkere, fra 657 søkere i fjor til 665 søkere i år. Dette er 42 færre enn for to år siden, men likevel 44 flere enn for tre år siden.

• Vanlig Vg1 bygg- og anleggsteknikk har 140 søkere i år, mot 160 i fjor.
Dette er en tilbakegang på 20 søkere, men likevel 35 flere enn for seks år siden (2017).

• Vg1 bygg- og anleggsteknikk i 4-årig løp med både yrkes- og studiekompetanse ved Kuben videregående skole har 26 søkere, som er 9 flere enn i fjor.

• Teknologi- og industrifag har økt søkning, med 121 søkere i år, mot 106 i fjor.

Elektro og datateknologi tilbys etter to ulike opplæringsmodeller, i tillegg til vanlig Vg1 elektro og datateknologi. Den vanlige modellen gikk tilbake i fjor.

I år har den økt oppslutning, mens de to alternative opplæringsmodellene har noe redusert søkning. Samlet sett er det tilnærmet samme oppslutning om utdanningsprogrammet, med 378 søkere i år, mot 374 i fjor.

• Vanlig Vg1 elektro og datateknologi har 336 søkere og dermed en økning på 23 søkere, fra 313 i fjor.

• Vg1 elektro og datateknologi i 3-årig løp med automatisering (robotikk) og studiekompetanse ved Kuben videregående skole har 25 søkere, mot 31 i fjor.

• Vg1 elektro og datateknologi i 3-årig løp med elenergi/miljø og studiekompetanse ved Elvebakken videregående skole har 17 søkere, mot 30 i fjor.

Etter endt 3-årig løp i disse to modellene kan elevene enten søke høyere utdanning eller læreplass.

Salg, service og reiseliv og restaurant- og matfag

• Vg1 salg, service og reiseliv har 148 søkere, mot 106 søkere i fjor.

• Vg1 restaurant- og matfag har 48 søkere, som er 3 flere enn i fjor.

Naturbruk

• Vg1 naturbruk skal ble etablert ved Stovner videregående skole fra skoleåret 2022-2023. Utdanningsprogrammet har 18 søkere, mot 24 i fjor.

Søkertall læreplass

Det er registrert 1 063 primærsøkere til læreplass, hvorav 772 med ungdomsrett. Tilsvarende tall for 2022 var 1 134 og 827. Tallet er det laveste antall søkere til læreplass i Oslo siden 2020.

Reduksjonen i antall søkere er i hovedsak blant ungdom, hvor nedgangen er på 55 søkere sammenlignet med 2022. Det er også en moderat nedgang i antall voksne søkere.
Blant utdanningsprogrammene er det størst nedgang i søkningen innen helse- og oppvekstfag (-34) og elektro og datateknologi (-27). Det er naturlig å se nedgangen til helse og oppvekstfag i sammenheng med redusert søkning til Vg1 i 2021. Det er også nedgang i søkningen til bygg- og anleggsteknikk (-17), frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign (-13) og salg, service og reiseliv (-14). Det er en klar økning i søkningen innen informasjonsteknologi og medieproduksjon (+32)

Enkeltfag med flere søkere

• Helsearbeiderfaget (+11) – økningen er blant voksne. Det er en nedgang blant ungdom.

• IT-utviklerfaget (+11)

• Rørleggerfaget (+9)

• Droneoperatørfaget (+8) er et nytt fag som er søkbart for første gang.

• Innholdsproduksjonsfaget (+7)

• Møbelsnekkerfaget (+6)

• Medieteknikkfaget (+6)

Enkeltfag med færre søkere

• Barne- og ungdomsarbeiderfaget (-42)

• Elektrikerfaget (-17)

• Sikkerhetsfaget (-15)

• Maler- og overflateteknikkfaget (-9) – sees i sammenheng med at det ikke har vært noen klasse i overflateteknikk i Oslo skoleåret 2022-2023.

• Frisørfaget (-8)

• Konditorfaget (-7)

• Blomsterdekoratørfaget (-6)

• Tømrerfaget (-6)

Innen de andre lærefagene er det kun små endringer.

Tabellvedlegg

Tabellene omfatter kun kommunale videregående skoler i Oslo.

Tabellmaterialet omfatter både ordinære tilbud i skole (herunder påbygging til studiekompetanse), egne grupper for elever med omfattende behov for spesialundervisning, egne grupper for minoritetsspråklige elever med kort botid i Norge, og søkning til lærefag.

Tabellene omfatter kun primærsøkere, det vil si søkere som har tilbudet som sitt førsteønske.

Tabell 1

Søkere fra Oslo med ungdomsrett, per nivå, programområde og skole (PDF)

Søkning til ordinære skoletilbud, egne grupper for elever med omfattende behov for spesialundervisning, og egne grupper for minoritetsspråklige elever med kort botid i Norge. Omfatter ikke påbygging til studiekompetanse.

Tabell 1b

Søkere fra Oslo med ungdomsrett til ordinære Vg1 fra 2016 til 2023, per utdanningsprogram (PDF)

Tabell 2

Søkere fra Oslo med og uten opplæringsrett, per nivå, programområde og skole (PDF).

Søkning til ordinære skoletilbud, egne grupper for elever med omfattende behov for spesialundervisning, og egne grupper for minoritetsspråklige elever med kort botid i Norge. Omfatter ikke påbygging til studiekompetanse.

Tabell 3

Søkere fra Oslo med ungdomsrett. Søkning til påbygging til studiekompetanse (PDF).

Tabell 4

Søkere fra Oslo med og uten opplæringsrett. Søkning til påbygging til studiekompetanse (PDF).

Tabell 5

Søkere fra Oslo til læreplass, fordelt på fag. Søkere med og uten opplæringsrett (PDF).

Tabell 6

Søkere fra Oslo til videregående opplæring i Oslo skoleåret 2023/2024, per 03.03.2023 (PDF).

Total søkning per skole.