Klage på standpunktkarakter i grunnskoler og videregående opplæring

Frist for å klage

Du må klage innen 10 dager etter at du fikk karakteren. Vg3 elever har tilbud om "Hurtigklagefrist" på 2 dager på standpunktkarakterer fra kunngjøringsdato. Dette gjelder karakterer som kan ha betydning for hovedopptaket for Samordna opptak til høyere utdanning.

Hvem kan klage?

  • Elever, lærlinger, lærekandidater, privatister og praksiskandidater
  • Foreldre/foresatte til umyndige elever, lærlinger, lærekandidater, privatister og praksiskandidater

Hva skjer når du klager?

1. Klageinstansen vurderer om gjeldende forutsetninger for karakterfastsetting er fulgt.

Klager du på en karakter i grunnskolen blir klagen behandlet av Statsforvalteren. Dersom du klager på en karakter i videregående opplæring behandles klagen av en egen klagenemnd utnevnt av Byrådet.

2. Dersom klager får medhold, sendes saken tilbake til skolen. Rektor og faglærer gjør en ny vurdering. Rektor fastsetter ny karakter. Avgjørelsen er endelig. Dersom klager ikke får medhold, blir karakteren stående.

Slik klager du

Før du bestemmer deg for om du vil klage, bør du ta kontakt med skolen og få en begrunnelse for karakteren din.

Dersom du bestemmer deg for å klage må du underskrive klagen, og det må stå i klagen hva du ønsker å klage på. Er klager under 15 år, må foreldrene/foresatte samtykke skriftlig. Klagen må være skriftlig og skal sendes til rektor ved skolen eleven går på.