Stemmestøtte til partier

Her finner du regler for utbetaling av stemmestøtte til partier som stiller liste i kommunestyrevalg i Oslo.

På bakgrunn av vedtak i Oslo bystyre 26. februar 2020 gjelder nå følgende betingelser for å få utbetalt stemmestøtte fra Oslo kommune:

  1. Bystyret yter årlig støtte til politiske partiers organisasjoner i Oslo.
  2. Det skal ikke knyttes betingelser til støtten som kan komme i konflikt med de politiske partienes selvstendighet og uavhengighet.
  3. Partier som har stilt liste til kommunestyrevalg i Oslo kan søke om støtte. Støtten er for 2023 på kr 7,75 per godkjent stemme ved valget. Partiene søker en gang for hele valgperioden, men opplysninger gitt i søknaden må bekreftes hvert år tilsvarende som for statsstøtten.
  4. Kravene for å få innvilget støtte er tilsvarende som for den statlige støtten innvilget etter Lov om visse forhold vedrørende de politiske partiene (Partiloven). Bekreftelse på innvilget statsstøtte vedlegges søknaden.
  5. Partiorganisasjon som mottar kommunal støtte skal sende kopi av regnskap etter samme oppstilling som partiloven krever.
  6. Støtten overføres årlig i januar eller så snart søknad/bekreftelse av opplysninger er mottatt og behandlet. Støtten reguleres årlig etter den prisdeflator som benyttes i kommunens driftsbudsjett.
  7. Søknader om kommunal støtte til politiske partiers organisasjoner behandles av Bystyrets sekretariat som også foretar utbetaling av støtten.

Rutine for utbetaling

Fylkesmannen i Oslo og Viken utbetaler statlig støtte etter samme kriterier som Oslo kommune. Oslo kommune speiler derfor godkjenningsordningen til Fylkesmannen.

I mars hvert år får vi liste fra Fylkesmannen over hvilke Oslopartier som har blitt godkjent for statlig stemmestøtte. Oslo kommune utbetaler deretter stemmestøtte etter samme liste. Støtten blir utbetalt i løpet av april.

Vi ber om en ny liste i oktober hvert år for å fange opp forsinkede partier.

Partiene godkjennes etter siste avlagte regnskap. Det betyr i praksis at støtten i 2020 utbetales på bakgrunn av godkjent 2018-regnskap.