Reglement for valgstyret og samevalgstyret

Vedtatt av bystyret i møte 24. mars 2021, sak 70/21 og 71/21.

Reglement for valgstyret

1. Grunnlag og sammensetning

Valgstyret er opprettet etter valglovens § 4-1 og kommuneloven § 5-7.

Valgstyret er opprettet for den kommunale valgperioden.

I det konstituerende møte velger bystyret et valgstyre med inntil 15 medlemmer med varamedlemmer. Ordføreren er valgstyrets leder og leder, eller den av leder foreslåtte representant, av det største opposisjonspartiet er valgstyrets nestleder. De øvrige medlemmene velges blant bystyrets medlemmer.

Partigrupper som bare har ett varamedlem, kan i tillegg velge et ekstra varamedlem.

Valget foregår etter avtalevalgprinsippet.

2. Valgstyrets ansvar og oppgaver

Valgstyrets oppgaver og ansvar følger av kommuneloven og valgloven med forskrifter.

2.1 Ansvar

Valgstyret har det overordnede ansvar for den formelle og praktiske tilrettelegging og gjennomføring av stortingsvalg, kommunestyrevalg, valg til bydelsutvalg og folkeavstemninger. Valgstyret skal ta stilling til organiseringen og arbeidsdelingen mellom valgstyret og administrasjonen i valggjennomføringen.

2.2 Valgstyrets oppgaver

Listeforslag

 • Vedta frist for å søke fritak fra listeforslag.
 • Godkjenne listeforslag ved stortingsvalg, kommunestyrevalg og valg til bydelsutvalg.
 • Legge ut godkjente listeforslag til offentlig ettersyn.

Manntall

 • Vedta frist for å kreve et eksemplar av manntallet.
 • Legge ut manntallet til offentlig ettersyn.
 • Føre inn velgere og gjøre rettinger i manntallet.

Stemmesedler

 • Vedta frist for partiene å kreve et antall stemmesedler.
 • Trykke stemmesedler til alle valg.

Stemmegivning

 • Vedta inndelingen av stemmekretsene i kommunen.
 • Bestemme hvor og når stemmegivningen skal foregå ved forhåndsstemmegivningen og på valgdagen(e).
 • Oppnevne stemmestyrer ved alle stemmesteder.
 • Oppnevne stemmemottakere ved alle forhåndssteder.
 • Vedta frist for å søke om stemmegivning hjemme.

Valgoppgjør

 • Vedta opptellingsmåten i valggjennomføringen.
 • Prøve og godkjenne stemmegivninger.
 • Behandle forkastelser.
 • Føre protokoll i forbindelse med forberedelse og gjennomføring av valg.
 • Foreta valgoppgjør og fordele representantplasser til kandidatene på listen.
 • Behandle klager ved valgene.

Høringer

 • Avgi høringsuttalelse som gjelder valgloven, valgforskriften eller andre forhold knyttet til den praktiske valggjennomføringen.

2.3 Valgstyret innstiller til bystyret i følgende saker:

 • beslutning at det skal avholdes to valgdager
 • godkjenning av kommunestyrevalget og valg til bydelsutvalg
 • søknader/deltakelse i forsøk

2.4 Saker valgstyret kan delegere

Valgstyret kan, i saker som ikke er av prinsipiell betydning, delegere myndighet til lederen av valgstyret eller direktøren i Bystyrets sekretariat.

Arbeidsgiveransvaret for stemmestyret og stemmemottakere under forhåndsstemmegivningen er delegert til direktøren i Bystyrets sekretariat.

3. Saksbehandlingen i valgstyret

Saksbehandlingsreglene i kommuneloven kapittel 11 gjelder for valgstyret. Kommuneloven kapittel 11. Saksbehandling i folkevalgte organer

3.1 Utforming av forslag og vedtak

Forslag skal være skriftlige og inneholde opplysning om forslagstillers navn og parti. Forslag skal utformes slik de skal lyde i vedtaks form. Forslag og vedtak i folkevalgte organer skal så langt som mulig være selvforklarende.

3.2 Om hvem som kan være til stede i lukket møte

Medlemmer, møtende varamedlemmer og ordføreren kan være til stede i lukket møte.

Varamedlem som ikke deltar i møtet, kan være til stede hvis det er trolig at vedkommende må tre inn under behandlingen av saken eller at vedkommende må tre inn i behandlingen av samme sak i et senere møte.

Møtesekretæren og eventuelt andre fra sekretariatet som har oppgaver knyttet til behandlingen av saken, kan være til stede.

3.3 Inhabilitet

Partiene skal følge reglene om inhabilitet i kommuneloven og forvaltningsloven når de behandler saker i valgstyret.

4. Forfall

Som gyldig forfall regnes sykdom, velferd, omsorg og uoppsettelig arbeid.

Partigruppene har ansvaret for å varsle de varamedlemmene som skal møte. Varamedlemmer skal så langt som mulig innkalles i den nummerorden de er valgt.

5. Sekretariat og protokoll

Bystyrets sekretariat ivaretar sekretariatsfunksjonene for valgstyret.

Valgstyret skal gis faglig og praktisk bistand i et omfang som sikrer at valgstyret kan ivareta sine oppgaver på en forsvarlig måte.

Prototoller fra valgstyrets møter føres av Bystyrets sekretariat.

6. Ikrafttredelse

Reglementet trer i kraft ved bystyrets vedtak.

Reglement for samevalgstyret

1. Grunnlag og sammensetning

Samevalgstyret er opprettet etter forskrift om valg til Sametinget § 17 (1).

Samevalgstyret er opprettet for den kommunale valgperioden.

I det konstituerende møte velger bystyret et samevalgstyre med inntil 15 medlemmer med varamedlemmer. Ordføreren er samevalgstyrets leder og leder av det største opposisjonspartiet er samevalgstyrets nestleder. De øvrige medlemmene velges blant bystyrets medlemmer.

Partigrupper som bare har et varamedlem, kan i tillegg velge et ekstra varamedlem.

Valget foregår etter avtalevalgprinsippet.

2. Samevalgstyrets ansvar og oppgaver

Samevalgstyrets oppgaver og ansvar følger av forskrift om valg til Sametinget.

2.1 Ansvar

Samevalgstyret har det overordnede ansvar for den praktiske tilrettelegging og gjennomføring av sametingsvalget i Oslo. Samevalgstyret er opptellingskommune for Sør-Norge valgkrets.

Samevalgstyret skal ta stilling til organiseringen og arbeidsdelingen mellom samevalgstyret og administrasjonen i valggjennomføringen.

2.2 Oppgaver

Samevalgstyrets oppgaver ved gjennomføringen av sametingsvalget i Oslo:

 • Legge Sametingets valgmanntall ut til offentlig ettersyn.
 • Kunngjøre tid og sted og opplyse om adgangen til og framgangsmåten for å kreve feil rettet.
 • Beslutte tid og sted for forhåndsstemmegivningen og stemmegivningen på valgtinget.
 • Prøve og godkjenne stemmegivninger.
 • Kunngjøre tid og sted for forhåndsstemmegivningen og stemmegivningen på valgtinget.
 • Foreta foreløpig opptelling av forhåndsstemmer og valgtingsstemmer.
 • Føre protokoll i forbindelse med forberedelse og gjennomføring av valg.
 • Behandle klager ved valget.

Samevalgstyrets oppgaver som opptellingskommune for Sør-Norge valgkrets:

 • Foreta foreløpig opptelling av forhåndsstemmer fra alle kommuner med færre enn 30 manntallsførte i valgkretsen, i tillegg til stemmer fra kommunens egne innbyggere.
 • Foreta endelig opptelling av stemmer fra alle kommuner i valgkretsen.
 • Foreta valgoppgjør og fordele representantplasser til kandidatene på listen.
 • Føre protokoll i forbindelse med opptelling og valgoppgjør.
 • Behandle klager ved valget.

3. Saksbehandlingen i samevalgstyret

Saksbehandlingsreglene i kommuneloven kapittel 11 gjelder for samevalgstyret. Kommuneloven kapittel 11.

Saksbehandling i folkevalgte organer

3.1 Utforming av forslag og vedtak

Forslag skal være skriftlige og inneholde opplysning om forslagstillers navn og parti. Forslag skal utformes slik de skal lyde i vedtaks form. Forslag og vedtak i folkevalgte organer skal så langt som mulig være selvforklarende.

3.2 Om hvem som kan være til stede i lukket møte

Medlemmer, møtende varamedlemmer og ordføreren kan være til stede i lukket møte.

Varamedlem som ikke deltar i møtet, kan være til stede hvis det er trolig at vedkommende må tre inn under behandlingen av saken eller at vedkommende må tre inn i behandlingen av samme sak i et senere møte.

Møtesekretæren og eventuelt andre fra sekretariatet som har oppgaver knyttet til behandlingen av saken, kan være til stede.

3.3 Inhabilitet

Partiene skal følge reglene om inhabilitet i kommuneloven og forvaltningsloven når de behandler saker i samevalgstyret.

4. Forfall

Som gyldig forfall regnes sykdom, velferd, omsorg og uoppsettelig arbeid.

Partigruppene har ansvaret for å varsle de varamedlemmene som skal møte. Varamedlemmer skal så langt som mulig innkalles i den nummerorden de er valgt.

5. Sekretariat og protokoll

Bystyrets sekretariat ivaretar sekretariatsfunksjonene for samevalgstyret.

Samevalgstyret skal gis faglig og praktisk bistand i et omfang som sikrer at samevalgstyret kan ivareta sine oppgaver på en forsvarlig måte.

Protokoller fra samevalgstyrets møter føres av Bystyrets sekretariat.

6. Ikrafttredelse

Reglementet trer i kraft ved bystyrets vedtak.