Reglement for forretningsutvalget

Vedtatt av bystyret i møte 04. september 2019, sak 236/19. Trer i kraft 23. oktober 2019.

1. Grunnlag og sammensetning

Forretningsutvalget er opprettet etter kommuneloven § 5-7.

Utvalget er opprettet for den kommunale valgperioden.

I det konstituerende møtet velger bystyret et forretningsutvalg med inntil elleve medlemmer med varamedlemmer. Ordføreren er utvalgets leder og varaordføreren nestleder. De øvrige medlemmene velges blant bystyrets medlemmer.

2. Forretningsutvalgets oppgaver

2.1 Oppgaver knyttet til virksomheten i bystyre

Forretningsutvalget behandler saker om bystyrets indre forhold og de folkevalgtes arbeidsvilkår.

Utvalget håndhever gjeldende reglementer og retningslinjer for folkevalgte i Oslo kommune. Utvalget skal ta initiativ til nødvendige reglementsendringer, og legge fram sak om endringer for bystyret.

Utvalget fordeler innkomne saker til bystyrets organer. Utvalget skal få halvårsoversikter fra byrådet over større saker som byrådet planlegger å legge frem.

Utvalget skal ta stilling til om vilkårene for å fremme interpellasjon er oppfylt og beslutte når interpellasjonen i så fall skal føres opp på sakskartet til bystyret.

Forretningsutvalget skal i tvilstilfeller ta stilling til om vilkårene for å fremme privat forslag og innbyggerforslag er oppfylt.

2.2 Oppgaver knyttet til arbeidsgiverfunksjonen

Forretningsutvalget ansetter Pasient- og brukerombudet i Oslo og Akershus/sosial- og eldreombud i Oslo, Elev- og lærlingombud, Ombudet mot mobbing og Personvernombud. Åremålsperioden for ombudsstillinger i Oslo kommune er 6 år uten mulighet til forlengelse.

Forretningsutvalget ansetter direktør for Bystyrets sekretariat.

Forretningsutvalget fatter beslutninger i prinsippsaker om arbeidsgiverspørsmål for bystyrets virksomheter.

2.3 Oppgaver knyttet til kommunens sentrale representasjon

Forretningsutvalget treffer vedtak etter innstilling fra ordføreren eller direktøren for Bystyrets sekretariat i saker om kommunens sentrale representasjon. Ordføreren er ansvarlig for at forretningsutvalget vedtar retningslinjer for representasjon. Utvalget ser til at retningslinjene følges.

Forretningsutvalget vedtar retningslinjer for opphenging av bannere langs Karl Johans gate og behandler søknader om opphenging av bannere. Forretningsutvalget treffer vedtak om flagging og pynting av Oslo sentrum i forbindelse med statsbesøk, Stortingets offisielle åpning og andre særskilte begivenheter.

Forretningsutvalget behandler søknader om bruk av profilflagg på busser og trikker i Oslo kommune. Forretningsutvalget treffer vedtak om mindre endringer i retningslinjene.

2.4 Tilsynsoppgaver

Forretningsutvalget har tilsynsansvaret for Bystyrets sekretariat.

Forretningsutvalget skal føre tilsyn med de folkevalgtes arbeidsvilkår.

Forretningsutvalget skal føre tilsyn med at retningslinjene for representasjon følges.

2.5 Oppgaver knyttet til valg i bystyret

Forretningsutvalget forbereder valgene som skal foretas av bystyret.

Etter kommunestyrevalg skal forretningsutvalget så snart som mulig opprette en midlertidig valgkomité for å forberede valgene som skal foretas i bystyrets konstituerende møte. Fungerende ordfører er komiteens leder. Alle grupperinger som er innvalgt i bystyret bør være representert i komiteen. Bystyrets tre største grupper kan være representert med to medlemmer hver. Ledervervet kommer i tillegg.

3. Saksbehandlingen i forretningsutvalget

Saksbehandlingsreglene i kommuneloven kapittel 11 gjelder for saksbehandlingen i forretningsutvalget.

3.1 Utforming av forslag og vedtak

Forslag skal være skriftlige og påført forslagstillers navn og parti. Forslag skal utformes slik de skal lyde i vedtaks form. Forslag og vedtak i folkevalgte organer skal så langt som mulig være selvforklarende.

3.2 Om hvem som kan være til stede i lukket møte

Medlemmer, møtende varamedlemmer, ordføreren og medlemmer av byrådet med møterett kan være til stede i lukket møte.

Varamedlem som ikke deltar i møtet kan være til stede hvis det er trolig at vedkommende må tre inn under behandlingen av saken eller at vedkommende må tre inn i behandlingen av samme sak i et senere møte.

Møtesekretæren og eventuelt andre fra sekretariatet som har oppgaver knyttet til behandlingen av saken, kan være tilstede.

3.3 Inhabilitet

Partiene skal følge kommunelovens og forvaltningslovens inhabilitetsregler ved behandling av saker som skal behandles i forretningsutvalget.

3.4 Krav om utvidet innsyn

Krav om utvidet innsyn fra bystyret og bystyrets organer skal fremsettes skriftlig til byrådet.

Krav om utvidet innsyn skal behandles uten ugrunnet opphold. Innsynskrav skal som hovedregel behandles innen tre dager.

4. Forfall

Som gyldig forfall regnes sykdom, velferd, omsorg og uoppsettelig arbeid.

Partigruppene har ansvaret for å varsle de varamedlemmene som skal møte. Varamedlemmer skal så langt som mulig innkalles i den nummerorden de er valgt.

5. Utvalgets sekretær

Direktøren i Bystyrets sekretariat er forretningsutvalgets sekretær.

6. Ikrafttredelse

Reglementet trer i kraft 23. oktober 2019.

Fra samme tidspunkt oppheves Reglement for forretningsutvalget vedtatt 19. februar 2003 med senere endringer.