Reglement for bystyreutvalgene

Vedtatt av bystyret i møte 4.september 2019, sak 238/19. Trer i kraft 23. oktober 2019.

1. Grunnlag og sammensetning

Utvalgene som omfattes av dette reglementet er opprettet etter kommuneloven § 5-7.

Utvalgene er opprettet for den kommunale valgperioden.

Bystyret velger i det konstituerende møte medlemmer og varamedlemmer av utvalgene og ledere og nestledere for utvalgene. Bystyrets faste medlemmer, med unntak av de av kontrollutvalgets medlemmer som velges blant bystyrets medlemmer, fordeles på utvalgene. Bystyrets varamedlemmer fordeles på utvalgene.

Partigrupper som etter denne fordelingen bare har ett varamedlem til ett eller flere utvalg kan i tillegg velge ett ekstra varamedlem til utvalgene.

Til finansutvalget velges i tillegg ett medlem fra hver partigruppe som ikke er representert i utvalget for å delta ved behandlingen av årsbudsjettet og revidert budsjett.

Valgene foregår som avtalevalg.

2. Utvalgenes oppgaver

2.1 Behandling av saker

Utvalgene skal:

 1. avgi innstilling til bystyret i saker som sendes utvalget fra byrådet, bystyret og bystyrets organer
 2. avgjøre saker der utvalget har beslutningsmyndighet
 3. behandle saker som tas opp av utvalget

Saker som ikke er byrådssaker eller kontrollutvalgssaker oversendes rutinemessig til byrådet for kommentarer før sakene behandles i utvalgene.

Saker som tas opp av utvalgene må ligge innenfor kommunens virkeområde.

2.2 Tilsyns- og kontrolloppgaver

Utvalgene skal føre overordnet tilsyn med de virksomhetene som hører under utvalgets saksfelt. Utvalgene skal kontrollere at virksomheten er drevet økonomisk forsvarlig og i samsvar med gjeldende lover, forskrifter, pålegg fra statlig myndighet, avtaler, kommunale vedtak og bestemmelser mv. Utvalgene skal påse at byrådet gjennomfører bystyrets vedtak.

Når underordnede organer ikke skjøtter tilsynsplikten tilfredsstillende, skal utvalget fremme sak til bystyret om nødvendige tiltak.

Utvalgene skal vurdere behovet for revisjon av gjeldende delegasjonsvedtak og legge fram sak om endring når det er behov for det.

3. Utvalgenes saks- og ansvarsområder

Byutviklingsutvalget

Byutviklingsutvalget innstiller til bystyret i saker som gjelder:

 • kommune(del)planer
 • områderegulering - og detaljregulering,
 • planprogram og veiledende plan for offentlig rom,
 • spørsmål om privat reguleringsforslag kan fremmes for bystyret,
 • konsekvensutredninger,
 • høringer, o.l.

Vedtaksmyndighet:

Byutviklingsutvalget utøver kommunens myndighet etter ny plandel i plan- og bygningsloven. Dette gjelder:

 • klage på avslag på søknad om dispensasjon fra reguleringsplan
 • vedtak om mindre reguleringsplaner og mindre reguleringsendring
 • endre/omgjøre og avgi uttalelse til klageinstansen på klage over vedtak om midlertidig forbud mot tiltak

Finansutvalget

Finansutvalget innstiller til bystyret i saker som gjelder:

 • kommuneplan,
 • budsjett og økonomiplan, klimabudsjett, kommuneregnskap, årsberetning,
 • forvaltningsmessige, administrative og personalmessige saker,
 • digitalisering,
 • beredskap,
 • næringsutvikling, kommunens eierskap,
 • kjøp og salg, leie og utleie, festekontrakter, forkjøpssaker, utbyggingsavtaler
 • regionalt og internasjonalt samarbeid.

Vedtaksmyndighet:

Finansutvalget er etter rettsinstruksen punkt 7 delegert kompetanse til å

 • tilstå eller motta(godta) erstatningsoppgjør i og utenfor kontrakt,
 • forlike rettstvister utenfor og i rettergang,
 • fatte beslutninger om saksanlegg og bruk av rettsmidler.

a) Erstatningsoppgjør og rettstvister om økonomisk verdier:

Krav over 30 mill. kroner eller krav som vil få presedensvirkninger behandles av finansutvalget.

b) Andre typer rettstvister:

Rettstvister av stor prinsipiell betydning behandles av finansutvalget.

Helse- og sosialutvalget

Helse- og sosialutvalget innstiller til bystyret i saker som gjelder:

 • det kommunale forebyggende helsearbeidet
 • barnevernet
 • fritidsklubber
 • sosialtjenesten og økonomisk sosialhjelp som ligger under bydelene
 • privatpraktiserende leger, spesialistfysioterapeuter og psykologer med driftsavtale og private laboratorier og røntgeninstitutter som får refusjon for sine tjenester fra kommunen
 • byomfattende tjenester for barn, eldre og personer med funksjonsnedsettelser
 • tilskudd til frivillige organisasjoner, frivillighetsarbeid
 • forebyggende arbeid for å redusere vold og prostitusjon.

Helse- og sosialutvalget har ikke vedtaksmyndighet.

Kultur- og utdanningsutvalget (KOUV)

Kultur- og utdanningsutvalget innstiller til bystyret i saker som gjelder:

 • barnehager
 • skoler
 • bibliotek
 • kunst og kultur
 • kirke og gravlunder
 • fortidsminnevern
 • frivillighet

Utvalget innstiller til forretningsutvalget i saker som gjelder Oslo bys kulturpris og kunstnerpriser.

Vedtaksmyndighet:

Kultur- og utdanningsutvalget oppnevner hvert år Oslos 17. mai-komite etter Retningslinjer for 17. mai-komiteen i Oslo.

Samferdsels- og miljøutvalget

Samferdsels- og miljøutvalget innstiller til bystyret i saker som gjelder:

 • veier
 • parkering
 • kollektivtrafikk
 • transport for forflytningshemmede
 • drosjenæringen
 • havnesaker
 • klima og forurensing
 • renovasjon og avfallsbehandling
 • vann og avløp
 • parker
 • natur og friluftsliv
 • jord- og skogbruk
 • energiøkonomisering
 • idrett og idrettsanlegg
 • brannvern.

Samferdsels- og miljøutvalget har ikke vedtaksmyndighet.

4. Arbeidsutvalg

Utvalget velger i sitt konstituerende møte et arbeidsutvalg som består av leder, nestleder og for øvrig de medlemmer utvalget bestemmer.

Arbeidsutvalget fremmer forslag til og forvalter utvalgets budsjett, godkjenner reiser og fatter beslutning om godtgjøring for befaringer, møter med representanter fra foreninger, grupper mv og seminarer. Arbeidsutvalget utfører for øvrig oppdrag slik utvalget bestemmer.

5. Saksbehandlingen i utvalgene

Saksbehandlingsreglene i kommuneloven kapittel 11 gjelder for bystyreutvalgene.

5.1 Utforming av forslag og vedtak

Forslag skal være skriftlige og inneholde opplysning om forslagstillers navn og parti. Forslag skal utformes slik de skal lyde i vedtaks form. Forslag og vedtak i folkevalgte organer skal så langt som mulig være selvforklarende.

5.2 Om hvem som kan være til stede i lukket møte

Medlemmer, møtende varamedlemmer, ordføreren og medlemmer av byrådet med møterett kan være til stede i lukket møte.

Varamedlem som ikke deltar i møtet kan være til stede hvis det er trolig at vedkommende må tre inn under behandlingen av saken, eller at vedkommende må tre inn i behandlingen av samme sak i et senere møte.

Møtesekretæren og eventuelt andre fra sekretariatet som har oppgaver knyttet til behandlingen av saken kan være tilstede. Det samme gjelder for byrådssekretærer og ansatte i byrådsavdelingene og etatene som har oppgaver knyttet til framleggelsen eller iverksettelsen av saken.

5.3 Inhabilitet

Partiene skal følge reglene om inhabilitet i kommuneloven og forvaltningsloven når de behandler saker som skal behandles i utvalgene og bystyret.

6. Forfall. Innkalling av varamedlemmer

Som gyldig forfall regnes sykdom, velferd, omsorg og uoppsettelig arbeid. Partigruppene har ansvaret for å varsle de varamedlemmene som skal møte. Varamedlemmer skal så langt som mulig innkalles i den nummerorden de er valgt.

7. Innkalling av virksomheter

Utvalgene bestemmer hvem som skal innkalles til møtene. Representanter fra kommunale virksomheter som er underlagt byrådets tilsynsansvar skal innkalles gjennom eller i forståelse med byråden.

Ved behandlingen av årsoppgjøret for kommunale virksomheter skal lederen for en virksomhet innkalles til utvalget dersom revisjonsberetningen inneholder anmerkninger om virksomheten.

8. Spørsmål til byrådet. Anmodning til byrådet om å fremme sak. Orientering fra byrådet om viktige saker

Det kan stilles spørsmål til byrådet i eller gjennom utvalgene. Spørsmål som ønskes protokollert må leveres skriftlig. Utvalget bestemmer om spørsmålene skal besvares muntlig eller skriftlig.

I utvalgene kan det reises forslag om å anmode byrådet om å fremme sak om et konkret emne. Slike forslag kan oversendes byrådet uten votering, eller det kan voteres over om anmodningen skal sendes. Dersom byrådet avslår en anmodning, kan utvalget vedta å sende forslaget til bystyret, som kan gi byrådet pålegg om å legge fram sak.

Medlemmene i utvalgene kan be byrådet orientere utvalget om viktige saker som er under behandling i byrådet.

9. Høringer

Utvalgets leder, nestleder eller et mindretall på tre kan hver for seg kreve at utvalget arrangerer høring om et bestemt tema. Høringer innkalles og settes som utvalgsmøter.

Utvalget kan kalle inn medlemmer av byrådet, representanter for kommunens forvaltning eller invitere eksterne personer eller instanser til høring. Byrådet skal informeres dersom representanter for virksomheter under byrådets tilsynsansvar innkalles til utvalgshøringer.

Utvalget kan beslutte at bystyrets medlemmer og varamedlemmer kan stille spørsmål under høringen.

Det skal ikke voteres eller trekkes konklusjoner under høringen. Utvalget avgjør i ordinært møte hvilke konklusjoner som skal trekkes og hvordan temaet fra høringen eventuelt skal følges opp.

Det skal gjøres opptak fra høringer, dersom utvalget ikke bestemmer noe annet. Opptakene oppbevares for utvalgets bruk. Opptak fra høringer som er holdt for lukkede dører blir først offentlige når utvalget bestemmer det.

Det skal lages protokoll fra høringen som omtaler tidspunktet og temaet for høringen, hvem som deltok og eventuelle vedtak om offentliggjøring av innlegg og synspunkter fra lukkede høringer.

10. Seminarer

Et utvalg, arbeidsutvalg eller arbeidsgruppe i utvalget kan arrangere seminar for å belyse en sak eller et tema. Det kan inviteres deltakere fra andre utvalg og partier i bystyret til seminaret. Utvalget kan gi disse deltakerne anledning til å tale og stille spørsmål.

11. Arbeidsgrupper

Et utvalg eller arbeidsutvalg kan sette ned en arbeidsgruppe for å forberede innstillingen til en sak som utvalget skal behandle.

En arbeidsgruppe skal ha en representant for hvert parti i utvalget. Arbeidsgruppen kan arrangere seminarer, befaringer, studiereiser og ta imot foreninger, grupper og lignende etter regelverket for slike møter.

12. Befaringer

Et utvalg, arbeidsutvalg eller arbeidsgruppe i utvalget kan arrangere befaring.

Utvalget, arbeidsutvalget eller arbeidsgruppen kan invitere deltakere fra andre utvalg og partier i bystyret til å delta på befaringer og gi dem anledning til å stille spørsmål.

13. Studiereiser

Utvalgene kan beslutte å foreta studiereiser. Alle studiereiser der et utvalg reiser som gruppe, skal godkjennes av forretningsutvalget. Saken til forretningsutvalget skal inneholde opplysninger om reisens formål, program og kostnadsoverslag.

Reiser for enkeltmedlemmer og mindre grupper godkjennes av utvalget eller arbeidsutvalget.

Godkjenningene skal foreligge før reisen bestilles.

14. Møte med utvalgene

Representanter for foreninger, grupper mv som ønsker å fremføre synspunkter om en sak kan be om møte med utvalget. Alle partigruppene skal informeres om tid og sted for møte. Skriftlig materiale fra møtene skal gjøres tilgjengelig for partigruppene. Det skal protokolleres at møte er avholdt og om det er lagt frem skriftlig materiale.

Adgangen til å be om møte med utvalget gjelder ikke for

 • kommunale virksomheter og styrene for disse
 • bydelsadministrasjonene
 • private tjenesteytende virksomheter i saker som berører etablerte avtaleforhold til kommunen.

Bydelsutvalgene kan ved flertallsvedtak be om møte med utvalgene.

15. Sekretariat

Bystyrets sekretariat ivaretar sekretariatsfunksjonen for utvalgene.

Utvalgene skal gis faglig og praktisk støtte i et omfang som sikrer at utvalget kan ivareta sine oppgaver på en forsvarlig måte.

Utvalgets sekretær fører protokoll fra utvalgets møter.

16. Ikrafttredelse

Reglementet trer i kraft 23. oktober 2019.

Fra samme tidspunkt oppheves Reglement for bystyrekomiteene av 19. februar 2003 med senere endringer.