Reglement for bystyregruppene

Vedtatt av bystyret i møte 30. august 2023, sak 266. Trer i kraft 25. oktober 2023.

1. Grunnlag

Reglementet er vedtatt av bystyret med grunnlag i partiloven § 10 og kommuneloven § 10-10.

2. Om bystyregruppene

Bystyregruppene er egne rettssubjekter. Bystyregruppene har arbeidsgiveransvar for sine ansatte og er selvstendige regnskapsobjekter med egne organisasjonsnumre.

Gruppeleder er ansvarlig for at gruppens forpliktelser etter lov, forskrift, reglementer og avtaler ivaretas. Gruppeleder har ansvaret for at gruppen har ansatte med kompetanse til å ivareta de administrative oppgavene.

3. Arbeidsgiveransvaret

Arbeidsgiveransvaret omfatter blant annet ivaretakelse av forpliktelser knyttet til:

 • ansettelse av medarbeidere i gruppen
 • skriftlige arbeidsavtaler
 • lønn, feriepenger, skatt og arbeidsgiveravgift
 • tjenestepensjonsordning
 • yrkesskadeforsikring
 • fraværsoppfølging
 • arbeidsmiljø og HMS

4. Gruppestøtte

Den økonomiske støtten til bystyregruppene gis etter partiloven § 10 (2). Støtten ytesforholdmessig etter oppslutningen ved valget. Gruppestøtten består av grunnbeløp og represetanttilskudd.

 • Grunnbeløp: kr 950 252.
 • Representanttilskudd: kr 342 445 per innvalgt representant.

Gruppestøtten skal brukes til gruppens arbeid i bystyret. Det omfatter drift av et politisk og administrativt støtteapparat og anskaffelse av varer og tjenester som gruppene trenger for å ivareta sine funksjoner i bystyret.

5. Opposisjonstillegg

Det gis et tillegg på kr 100 974 per medlem til gruppene i bystyret og uavhengige bystyremedlemmer som ikke deltar i byrådet, jf. kommuneloven § 10-10.

Opposisjonstillegget skal brukes til medlemmenes arbeid i bystyret.

6. Utbetaling av økonomisk støtte

Støtte etter punkt 4 og 5 overføres i januar og juli hvert år, med 50 prosent av beløpet hver gang. I kommunevalgår utbetales støtten for november og desember i november.

7. Forholdet til egen partiorganisasjon

Det skal være et klart skille mellom den økonomiske støtten til partiorganisasjonen, og den komunale støtten til bystyregruppene som bevilges over budsjettet til Bystyrets sekretariat.

Det skal ikke overføres midler fra bystyregruppene til partiorganisasjonen.

Bystyregruppene kan kjøpe følgende tjenester fra eget parti:

 • lønnskjøring
 • pensjonsordning
 • regnskapsføring
 • kommunikasjonstjenester
 • HR-tjenester

Fakturering for kjøp av slike tjenester skal kun dekke kostnadene partiet har ved å levere tjenestene til bystyregruppen.

8. Regnskapsplikt

Bystyregruppene skal føre regnskap over bruken av gruppestøtten. Regnskapet skal utarbeides etter regnskapslovens regler og bokføringslovens krav til god regnskapsskikk.

Regnskapet skal sammenstilles i en forenklet rapport. Innberetningspliktige ytelser og øvrige vesentlige utgifts- og inntektsposter skal spesifiseres etter art i egne noter i regnskapsrapporten.

Bystyregruppenes rapportering skjer etter mal fastsatt av Bystyrets sekretariat.

9. Egenkapital

Bystyregruppene kan opparbeide egenkapital fra støtten. Beholdningen kan per 31. desember året etter et kommunevalg ikke overstige halvannet års støttebeløp, beregnet ut fra siste års støtte. Overskytende beløp skal tilbakebetales til bykassen.

Bestemmelsen trer i kraft etter kommunevalget i 2027.

10. Revisjon

Gruppene i bystyret skal bruke kommunerevisjonen til å revidere regnskapet. Revisor skal revidere regnskapet, og kontrollere at den økonomiske støtten brukes i samsvar med reglementet.

Bystyregruppene skal på oppfordring legge frem den dokumentasjonen som revisor ber om.

Revisor skal motta bystyregruppenes regnskaper til revidering innen 1. april. Kopi av regnskapet, revisjonsberetningen, skriftlig erklæring undertegnet av gruppelederen om at regnskapet er behandlet og godkjent i samsvar med reglementet og den forenklede regnskapsrapporten, skal oversendes til Bystyrets sekretariat innen 10. mai.

Sekretariatet skal oversende regnskapene for alle gruppene til ordføreren innen 15. mai.

Forretningsutvalget kan bestemme at ytterligere utbetaling av støtte innstilles dersom:

 • revisjonsberetningen og erklæring ikke foreligger hos ordføreren innen utløpet av fristen.
 • revisjonsberetningen inneholder vesentlige forbehold.

11. Offentliggjøring av forenklede regnskapsrapporter

Bystyregruppenes forenklede regnskapsrapporter med revisjonspåtegning publiseres på Oslo kommunes nettsider.

12. Virkninger av at en gruppe ikke blir representert i bystyret

Dersom et kommunestyrevalg fører til at en gruppe ikke lenger blir representert i bystyret, skal ubrukt støtte tilbakebetales til Oslo kommune.

Etter valgdagen kan støtten bare brukes til å oppfylle forpliktelser som er inngått før valgdagen og løpende nødvendige utgifter. Det kan kreves revisorerklæring på at støtten er brukt i samsvar med reglementet.

Dersom en bystyregruppe ikke stiller liste til kommunevalget kan forretningsutvalget beslutte å holde tilbake støtten for juli-oktober dersom ubrukt støtte vurderes å være tilstrekkelig til å dekke normale utgifter resten av perioden.

Regnskapet skal være avsluttet og revidert innen tre måneder etter valgdagen.

Dersom utmelding, eksklusjon eller andre årsaker fører til at en gruppe ikke lenger blir representert i bystyret gjelder andre og fjerde avsnitt tilsvarende.

13. Virkninger av at representanter bytter parti eller blir uavhengige i bystyreperioden

Gruppestøtten etter punkt 4 påvirkes ikke av at representanter bryter med sin gruppe og blir opptatt i en annen bystyregruppe eller blir uavhengige.

Representanter som bryter med sin gruppe og blir uavhengig eller danner en ny gruppe i perioden har rett til opposisjonstillegg etter punkt 5.

14. Kontorplasser

Bystyregruppene disponerer møterom og kontorplasser i Rådhuset for personer som lønnes av gruppene. Forretningsutvalget beslutter fordelingen av kontorplasser og møterom.

Bystyremedlemmer eller medlemmer som utgjør en gruppe, som blir uavhengige i løpet av perioden skal få tilgang på kontorplass og møterom ved behov.

Bystyrets sekretariat anskaffer nødvendig inventar og utstyr til kontorplasser for personer som lønnes i minimum 50 prosent stilling av bystyregruppene.

Dersom gruppen, etter valg eller etter utmeldinger, eksklusjoner el, ikke lenger blir representert i bystyret skal utstyr leveres tilbake til Bystyrets sekretariat.

15. Endringer i gruppene, bystyret og utvalgene. Melding om forfall

Bystyregruppene har ansvaret for å melde fra om endringer i bystyret og utvalgene og endringer i ansettelsesforholdene i egen gruppe, til sekretariatet. Alle endringer skal meldes på skjema i Politikk Oslo.

Bystyregruppene har ansvaret for å melde forfall til møter i bystyret og utvalgene og å innkalle varamedlemmer.

16. Tjenester fra Bystyrets sekretariat

Bystyrets sekretariat kan bistå bystyregruppene med:

 • lønnstjenester
 • brukerstøtte
 • rådgivning om administrative forhold

17. Regulering av tilskuddsbeløpene

Tilskuddsbeløpene i dette reglementet reguleres årlig tilsvarende den prisdeflatoren som benyttes i kommunens driftsbudsjett.

Bystyrets sekretariat foretar den årlige reguleringen av tilskuddsbeløpene og står for utbetalingen av tilskuddene.

18. Ikrafttredelse

Reglementet trer i kraft 25.10.2023.

Fra samme tidspunkt oppheves Reglement for økonomisk og administrativ støtte til bystyregruppene vedtatt 16.12.2020, med senere endringer.