Reglement for byrådet

Bystyrevedtak 187/19

§ 1 Parlamentarisk styringsform i Oslo kommune. Byrådets sammensetning

Oslo kommune har en parlamentarisk styringsform, jf. kommuneloven § 10-1. Byrådet i Oslo har funksjonen som kommuneråd etter kommuneloven § 10-2.

Byrådet har en byrådsleder og en nestleder.

Byrådets medlemmer skal ha ledelsesansvar på byrådets vegne for deler av den kommunale administrasjon.

§ 2 Regler for byrådsdannelser

§ 2-1 Ordførerens myndighet til å utpeke byrådsleder

Ordføreren peker ut en byrådsleder som skal danne nytt byråd etter kommuneloven § 10-5.

§ 2-2 Byrådets konstituering

Byrådslederen setter selv sammen byrådet. Byrådet trer i funksjon fra sitt konstituerende møte.

Byrådslederen kan selv når som helst endre sammensetningen av byrådet.

Kommunelovens regler om valgbarhet og kjønnsbalanse gjelder for byrådsvervene.

Straks byrådet har konstituert seg eller endret sin sammensetning, sender det melding til bystyret om hvordan byrådet er sammensatt.

§ 2-3 Byrådets funksjonstid

Et byråds funksjonstid er uavhengig av bystyrets valgperiode.

Byrådet som fratrer, blir sittende inntil et nytt byråd er satt sammen.

§ 2-4 Fratreden/mistillit

Forslag om at byrådet eller medlemmer av rådet skal fratre, må fremmes i bystyremøte. Forslaget skal behandles i neste møte hvis ikke 2/3 av de møtende medlemmene krever at det blir stemt over forslaget i det møtet der forslaget blir fremmet.

Hvis byrådet skal fratre etter eget ønske, må det melde fra om dette i bystyremøte.

Medlemmer av byrådet fratrer enten etter ønske fra lederen av rådet, bystyret eller etter eget ønske. Dersom byrådslederen fratrer, skal hele byrådet fratre.

§ 3 Byrådets oppgaver og myndighet

§ 3-1 Byrådets oppgaver

Byrådet leder den samlede administrasjon, med de unntak som følger av lov, og innenfor de instrukser, retningslinjer eller pålegg som bystyret gir.

Byrådet innstiller til bystyret. Byrådet skal påse at saker som legges fram for folkevalgte organer er forsvarlig utredet og at saker er koordinert de enkelte byråder imellom før det fattes vedtak i saken. Utredningen skal gi et faktisk og et rettslig grunnlag for å treffe vedtak.

Byrådet skal påse at vedtak som treffes av folkevalgte organer blir iverksatt uten ugrunnet opphold. Hvis byrådet blir oppmerksom på faktiske eller rettslige forhold som har sentral betydning for iverksettingen av vedtaket, skal byrådet gjøre det folkevalgte organet oppmerksom på dette på en egnet måte.

Internkontroll

a) Byrådet skal sørge for at administrasjonen er gjenstand for betryggende kontroll.

b) I årsberetningen skal det redegjøres for tiltak som er iverksatt og som planlegges iverksatt for å sikre betryggende kontroll med virksomheten.

c) Byrådet skal rapportere til kommunestyret om resultater fra statlig tilsyn minst en gang i året.

Byrådet og byrådenes instruksjonsmyndighet overfor underliggende virksomheter utøves gjennom vedkommende byrådsavdeling, jf. § 1 tredje ledd.

§ 3-2 Byrådets myndighet generelt – adgang til videredelegasjon

Bystyret kan selv delegere vedtaksmyndighet til byrådet i alle saker hvis ikke noe annet følger av lov.

Byrådet kan delegere byrådets medlemmer myndighet til å treffe vedtak i saker som ikke er av prinsipiell betydning. Byrådens myndighet kan delegeres til underliggende organer så lenge bystyret ikke har bestemt noe annet.

§ 3-3 Arbeidsgiver- og personalmyndighet

Byrådet delegeres myndighet som kommunens arbeidsgiver.

Byrådet delegeres myndighet til å vedta kommunens arbeidsgiverregelverk.

Byrådet delegeres myndighet til å forhandle og inngå avtaler med de ansattes organisasjoner (tariffavtaler) innenfor de rammer som til enhver tid er fastsatt av bystyret.

Byrådet har det løpende personalansvaret for den enkelte, inkludert ansettelse, oppsigelse, suspensjon, avskjed og andre tjenstlige reaksjoner, hvis ikke noe annet er fastsatt i lov eller der slik myndighet skal ivaretas av andre folkevalgte organer, eller organer under disse.

§ 3-4 Organisatorisk myndighet

Byrådet organiserer byrådsavdelingene og sine underliggende virksomheter, likevel slik at hver enkelt avdeling i tillegg til den politiske ledelse har en administrativ leder underlagt byråden.

§ 3-5 Opprettelse av politiske stillinger

Byrådet kan selv opprette politiske stillinger som er knyttet til rådet eller medlemmer av rådet, jf. kommuneloven § 10-6.

§ 3-6 Styrer

Byrådet oppretter og velger medlemmer til styrer som på vegne av rådet skal lede deler av den kommunale eller fylkeskommunale virksomheten.

Rådet fastsetter selv vedtektene for et slikt styre, og det kan gi styret myndighet til å treffe vedtak i saker som ikke har prinsipiell betydning.

Et styre kan omorganiseres og nedlegges i valgperioden, og hele styret eller deler av det kan velges på nytt.

Medlemmer av et styre kan fratre vervet etter eget ønske.

§ 3-7 Hastesaker

Byrådet delegeres myndighet til å treffe vedtak i saker som skulle ha vært avgjort av et annet organ, når det er nødvendig å treffe et vedtak så raskt at det ikke er tid til å innkalle det organet som skulle ha avgjort saken, jf. kommuneloven § 11-8. En melding om vedtak som er truffet i medhold av første punktum, skal legges fram i det neste møtet i det organet som skulle ha avgjort saken.

§ 3-8 Medvirkningsfora

Byrådet kan i samarbeid med kommunens innbyggere, brukere, interessegrupper og organisasjoner mv. etablere faste eller midlertidige fora for rådgivning, samarbeid, høringer eller annen dialog med byens innbyggere.

§ 3-9 Administrative regelverk

Byrådet har myndighet til å vedta administrative regelverk som omhandler støttefunksjoner for administrasjonen.

§ 3-10 Rapportering

Byrådet skal minst én gang i halvåret rapportere til bystyret om vedtak i saker som har prinsipiell betydning.

§ 4 Saksbehandlingsregler

Byrådet behandler sine saker og treffer sine vedtak i møter. Byrådet kan avholde møte som fjernmøte etter kommuneloven § 11-7. For fjernmøte og skriftlig saksbehandling for øvrig gjelder kommuneloven § 11-8 andre og tredje ledd.

Byrådet bestemmer selv om et møte i rådet skal være åpent. Hvis byrådet skal behandle saker som er omtalt i kommuneloven § 11-5 andre ledd, skal møtet være lukket.

Byrådets leder innkaller til møter og setter opp dagsorden for det enkelte møte.

Fagetatenes vurderinger skal følge saken frem til bystyret.

Fra byrådets møter føres protokoll. Byrådsmedlemmer som dissenterer kan kreve at dissensen blir protokollført.

For at byrådet skal være beslutningsdyktig kreves at minst halvparten av byrådets medlemmer er tilstede.

Byrådets leder er ansvarlig for at bystyret og bystyrekomiteene uten opphold får seg forelagt innstillinger som er behandlet i byrådet.

§ 5 Adgang til å inneha verv mv

Byrådets medlemmer fratrer sine verv som medlem av bystyret og andre kommunale verv i funksjonstiden.

Byrådets medlemmer har ikke anledning til å være med i styrer og råd i næringsliv, forretningsdrift, organisasjoner, foreninger mv. som har sete i Oslo kommune.

Byrådets medlemmer har heller ikke adgang til å være med i styrer eller råd i næringsliv, forretningsdrift, organisasjoner, foreninger mv. som har sete utenfor Oslo kommune som driver virksomhet som har betydning for eller innflytelse på Oslo kommunes politikk eller økonomi.

Bestemmelsen gjelder ikke verv i politiske organisasjoner, ideelle organisasjoner, religiøse eller andre livssynsorganisasjoner.

Det vises for øvrig til habilitetsregler i kommuneloven og forvaltningsloven.

§ 6 Andre forhold vedrørende byrådets og byrådenes funksjon

Godtgjørelse, pensjons- og arbeidsforhold gjelder som for øvrige ombud i kommunen og fastsettes i særskilte reglementer. Byrådets leder håndhever reglementene for byrådets medlemmer.

De til enhver tid gjeldende etiske normer for folkevalgte i Oslo kommune gjelder for medlemmer av byrådet.