Reglement for bydelene

Vedtatt i medhold av kommuneloven § 5-13.

1. Formål og virkeområde

§ 1-1 Formål og virkeområde

Formålet med dette reglementet er å forankre bydelene i kommunens styringssystem, fastsette hvilke kommunale oppgaver bydelene i hovedsak er tillagt ansvaret for og angi saksbehandlingsregler.

Bydelsadministrasjonen med bydelsdirektøren som øverste leder er underlagt både byrådet og bydelsutvalget.

Reglementets kapittel 2 omhandler bydelenes folkevalgte organer, andre kommunale organer, kontaktordninger og administrasjon. Kapittel 3 fastsetter bydelenes ansvarsområde. I kapittel 4 fremgår saksbehandlingsreglene for folkevalgte organer, andre kommunale organer og kontaktordninger. Kapittel 5 fastsetter tilsyns-, kontroll- og ankeordninger overfor bydelene fra kommunen sentralt.

2. Bydelens folkevalgte organer, andre kommunale organer, kontaktordninger og administrasjon

§ 2-1 Virkeområde

Kapittel 2 fastsetter bydelens folkevalgte organer, andre kommunale organer, kontaktordninger og administrasjon;

 • obligatoriske og valgfrie folkevalgte organer (§§ 2-2 – 2-5)
 • andre kommunale organer (råd) og kontaktordninger (§ 2-6)
 • bydelsadministrasjonen med bydelsdirektøren som øverste leder (§ 2-7)

§ 2-2 Bydelsutvalg

Bydelsutvalgene er hjemlet i kommuneloven § 5-7 første ledd, jf. § 5-1 andre ledd bokstav d.

I hver bydel skal det være et bydelsutvalg bestående av 15 medlemmer med varamedlemmer. Hver liste skal så vidt mulig tildeles så mange vararepresentanter som den får representanter, med tillegg av tre, jf. valgloven § 11-12 punkt 3.

Medlemmene til bydelsutvalget skal velges av innbyggerne i vedkommende bydel (direkte valg).

Bydelsutvalget velger selv leder og nestleder av bydelsutvalget.

Valgbarhet til bydelsutvalget skal i medhold av forskrift om direkte valg til kommunedelsutvalg § 2 nr. 2, begrenses til å omfatte de som er bosatt i vedkommende bydel.

Kommuneloven § 7-9. Uttreden og fritak gjelder for bydelsutvalgene.

§ 2-3 Arbeidsutvalg

Arbeidsutvalgene er hjemlet i kommuneloven § 5-7 tredje ledd, jf. § 5-1 andre ledd bokstav e.

Hvert bydelsutvalg skal opprette et arbeidsutvalg, som skal bestå av 5 medlemmer med varamedlemmer. Arbeidsutvalget velges blant bydelsutvalgets medlemmer og ledes av bydelsutvalgets leder. Arbeidsutvalget skal bestå av både flertalls- og mindretallskonstellasjonen i bydelsutvalget. En representant fra hver av de partigruppene som ikke blir innvalgt, kan møte som observatør med talerett.

Bydelsutvalget fastsetter selv hvilke oppgaver arbeidsutvalget skal ha.

Bydelsutvalget kan gi arbeidsutvalget myndighet til å treffe vedtak i saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 2-4 Komiteer

Komiteene er hjemlet i kommuneloven § 5-7 tredje ledd, jf. § 5-1andre ledd bokstav e.

Bydelsutvalget kan opprette og velge komiteer som saksforberedende organer for bydelsutvalget. Medlemmer til komiteer skal velges blant bydelsutvalgets medlemmer og personer som er valgbare til bydelsutvalget.

Bydelsutvalget kan delegere sin kompetanse til å avgi høringsuttalelser til komiteer.

Avgjørelsesmyndighet som ikke gjelder enkeltvedtak eller forskrift, og som ikke binder kommunen privatrettslig, kan delegeres til komiteer. Komiteer kan delegeres fullmakt til å tildele midler, priser og lignende i henhold til kriterier vedtatt av bydelsutvalget. Komiteer kan ikke ta avgjørelser med prinsipiell betydning.

Komiteer kan ikke uten bydelsutvalgets samtykke pålegge administrasjonen ressurskrevende utredningsarbeid.

§ 2-5 Tilsynsutvalg

Tilsynsutvalg er hjemlet i kommuneloven § 5-7 tredje ledd, jf. § 5-1 andre ledd bokstav e.

1. Tilsynsutvalg for institusjoner mv.

I bydeler hvor det er institusjoner som nevnt nedenfor, skal bydelsutvalget opprette og velge ett eller flere tilsynsutvalg mv., avhengig av antall institusjoner. Utvalget skal bestå av totalt tre medlemmer og varamedlemmer.

Institusjoner som skal stå under folkevalgt tilsyn er sykehjem og institusjoner med heldøgns omsorg og pleie, dagsenter for utviklingshemmede og avlastningsboliger.

Styremedlemmer og ansatte i kommunale institusjoner eller hos ikke-kommunale tjenesteytende leverandører, kan ikke samtidig være medlem eller varamedlem i tilsynsutvalg for samme institusjon.

De lokale eldrerådene eller rådene for personer med funksjonsnedsettelse skal være representert med ett felles medlem i de enkelte utvalg, dersom de lokale rådene ønsker dette.

2. Tilsynsutvalg for hjemmetjenester

Bydelsutvalget skal opprette og velge et tilsynsutvalg for hjemmetjenester. Tilsynsutvalget skal bestå av totalt tre medlemmer og varamedlemmer.

Tilsynet er et frivillig tilbud til brukerne. Det er opp til hver enkelt bruker, eventuelt i samråd med pårørende eller verge å ta kontakt med utvalget. Bruker avgjør om kommunikasjonen skal foregå i form av hjemmebesøk eller gjennom skriftlig eller muntlig kommunikasjon.

Ansatte i vedkommende bydel eller hos ikke-kommunale tjenesteytende leverandører, kan ikke være medlem eller varamedlem av tilsynsutvalg.

Bydelsutvalget kan invitere det lokale eldrerådet eller rådene for personer med nedsatt funksjonsevne til å foreslå en kandidat til tilsynsutvalget.

3. Alle tilsynsutvalg skal rapportere til bydelsutvalget.

4. Tilsynsutvalg kan ikke delegeres avgjørelsesmyndighet.

§ 2-6 Bydelens andre kommunale organer (råd) og kontaktordninger

 1. Lokalt eldreråd
  I hver bydel skal det være et lokalt eldreråd som rådgivende organ for bydelsutvalget, jf. kommuneloven § 5-12 med forskrift og kommuneloven § 5-2 andre ledd bokstav e. Bydelsutvalget velger rådet.
 2. Lokalt råd for personer med funksjonsnedsettelse
  I hver bydel skal det være et lokalt råd for personer med funksjonsnedsettelse som rådgivende organ for bydelsutvalget, jf. kommuneloven § 5-12 med forskrift og kommuneloven § 5-2 andre ledd bokstav e. Bydelsutvalget velger rådet.
 3. Lokalt ungdomsråd
  I hver bydel skal det være et ungdomsråd, som rådgivende organ for bydelsutvalget, jf. kommuneloven § 5-12 med forskrift og kommuneloven § 5-2 andre ledd bokstav e. Bydelsutvalget velger rådet.
 4. Andre kontaktordninger
  Bydelsutvalget kan i samarbeid med bydelens innbyggere, brukere, grupper og organisasjoner mv. etablere faste eller midlertidige ordninger for kontakt, samarbeid, høringer eller annen dialog med bydelens brukere og innbyggere.

§ 2-7 Bydelsdirektøren. Bydelsadministrasjonen

Hver bydel har en bydelsdirektør og en bydelsadministrasjon.

Bydelsdirektøren er bydelens øverste administrative leder og overordnet bydelsadministrasjonen med tjenestesteder.

Bydelsdirektøren ansettes av byrådet, som har arbeidsgiveransvaret for bydelsdirektøren.

Bydelsadministrasjonen er bydelsutvalgets sekretariat. Bydelsdirektøren skal møte i bydelsutvalgets møter.

Bydelsadministrasjonen har avgjørelsesmyndighet når slik myndighet er tildelt fra bystyret, eller delegert fra byrådet/den enkelte byråd eller bydelsutvalget.

Tildeling/delegasjon av myndighet til bydelsadministrasjonen skjer til bydelsdirektøren, med mindre annet er særskilt bestemt. Bydelsdirektøren kan delegere videre internt i administrasjonen.

Bydelsdirektøren skal utnevne én leder av barnevernadministrasjonen i bydelen.

3. Bydelens oppgaver og myndighetsområde

§ 3-1 Virkeområde

§ 3-2 gir en oversikt over bydelens hovedansvarsområde. I §§ 3-3 og 3-4 fordeles oppgaver og myndighetsområde mellom bydelsutvalget og bydelsadministrasjonen v/ bydelsdirektør.

§ 3-2 Bydelens oppgaver og myndighetsområder

Bydelenes oppgaver og myndighetsutøvelse er knyttet til følgende områder:

 1. lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen av 18.12. 2009 nr. 131
 2. lov om kommunale helse- og omsorgstjenester av 24.06.2011 nr. 30
 3. lov om barneverntjenester av 17.07.1992 nr. 100
 4. lov om folkehelsearbeid av 24.06.2011 nr. 29
 5. lov om barnehager av 17.06.2005 nr. 64
 6. lov om introduksjonsordning og norsk opplæring for nyankomne innvandrere av 04.07.2003 nr. 80
 7. lov om strålevern og bruk av stråling av 12.05.2000 nr. 36
 8. lov om pasient- og brukerrettigheter av 02.07.1999 nr. 63
 9. lov om vern mot smittsomme sykdommer av 05.08.1994 nr. 55
 10. lov om vern mot tobakkskader av 09.03.1973 nr. 14
 11. andre lover som pålegger kommunen oppgaver, og hvor bydelen er delegert myndighet
 12. kommunale forskrifter der bystyret har delegert myndighet til bydelen
 13. kommunale oppgaver vedtatt av bystyret, og hvor bydelen er tillagt ansvar.

§ 3-3 Bydelsutvalgets oppgaver og myndighetsområde

1. Bydelsutvalget har ansvar for planlegging og oppfølging innenfor de arbeidsområder som er nevnt i § 3-2.

2. Bydelsutvalget har avgjørelsesmyndighet i saker som er tillagt det av bystyret.

3. Bydelsutvalget har ansvaret for å vedta budsjett og regnskap for bydelen.

Bydelsutvalget skal vedta et budsjett innenfor de rammer, retningslinjer og frister som bystyret fastsetter i sitt budsjettvedtak, herunder økonomireglementet og budsjettfullmaktene.

Bydelsutvalget skal behandle bydelens regnskap med den spesifikasjon som ble brukt under bydelsutvalgets behandling av det aktuelle årsbudsjettet, med direktørens kommentarer.

4. Bydelsutvalget er den øverste myndighet i bydelen, og utvalgets leder eller 1/3 av medlemmene i utvalget kan forlange enhver sak under bydelens virksomhetsområde lagt fram for bydelsutvalget til avgjørelse. Dette gjelder ikke når annen myndighetsfordeling følger av lov, enkeltvedtak gjeldende for bestemte enkeltpersoner, dette reglementets § 3- 4 andre ledd, eller andre vedtak fattet av bystyret.

5. Bydelsutvalget har ansvar for å føre tilsyn med bydelens virksomhet. Tilsynet ivaretas primært gjennom ordinær budsjettoppfølging, gjennomgang av tertialrapporter, årsmeldinger og øvrige meldinger som bystyret fastsetter, samt rapporteringsordninger som bydelen selv fastsetter.

Utvalgets leder eller 1/3 av medlemmene i utvalget kan forlange enhver sak under bydelens virksomhetsområde lagt fram for bydelsutvalget til orientering, med de begrensninger som følger av lovbestemt taushetsplikt, øvrige bestemmelser i dette reglement, eller andre vedtak fattet av bystyret.

6. Bydelsutvalget skal avgi uttalelser i saker som forelegges det.

7. Bydelsutvalget kan fremme inntil ett forslag direkte for bystyret per år.

8. Bydelsutvalget kan pålegge administrasjonen å utrede saker innenfor bydelsutvalgets myndighetsområde, jf. reglementet § 3-3.

9. Bydelsutvalget skal ha rett til innsyn i alle kontrakter, avtaler mv. i den utstrekning organet selv mener dette er nødvendig for å ivareta tilsynsansvaret. Innsyn kan kreves av et enkelt medlem og den etterspurte informasjon skal gis til hele utvalget, om nødvendig unntatt offentlighet og underlagt taushetsplikt.

§ 3-4 Bydelsadministrasjonens oppgaver og myndighetsområde

Bydelsadministrasjonen delegeres, på byrådets og den enkelte byråds vegne, myndighet til å treffe vedtak i enkeltsaker som ikke er av prinsipiell betydning og som faller inn under § 3-2, med de unntak som følger av denne bestemmelsens annet ledd. Delegasjon til bydelsadministrasjonen går til bydelsdirektøren som kan delegere videre.

Bydelsadministrasjonen tildeles myndighet til å treffe avgjørelser i enkeltsaker etter § 3-2 nr. 1. Myndighet til å fatte vedtak etter § 3-2 nr. 2, for så vidt det gjelder loven § 9-7 andre ledd (bruk av tvang overfor enkelte utviklingshemmede) tildeles den som har det overordnede faglige ansvaret for tjenesten. Byrådet ved vedkommende fagbyråd utøver tilsyn og kan gi veiledende retningslinjer for utøving av myndigheten etter dette ledd.

Utenfor de områder som er nevnt i § 3-2, skal bydelsadministrasjonen forelegge saker som innebærer politiske avveininger for bydelsutvalget, eller det politiske organ bydelsutvalget har bestemt.

Bydelsdirektøren har ansvar for å føre tilsyn med virksomheten i bydelen.

4. Saksbehandlingsregler for bydelsutvalget, andre folkevalgte organer, bydelens kommunale organer (råd) og kontaktordninger

§ 4-1 Virkeområde

Disse bestemmelsene får anvendelse på all møtevirksomhet i bydelens folkevalgte organer, bydelens andre kommunale organer (råd), og etablerte kontaktordninger, jf. §§ 2-2 til 2-6.

§ 4-2 Lovpålagte saksbehandlingsregler

Saksbehandlingsreglene i kommuneloven kapittel 11 gjelder for bydelens folkevalgte organer og andre kommunale organer, med unntak av § 11-7 Fjernmøter og § 11- 8 Hastesaker første ledd. For kontaktordninger gjelder reglene så langt de passer.

§ 4-3 Åpen halvtime

Møte i bydelsutvalg og komiteer i bydelen starter med "åpen halvtime", der publikum gis anledning til å stille spørsmål og fremme synspunkter til organet uten debatt.

Det er ikke adgang for tillitsvalgte eller ansatte i bydelen å stille spørsmål eller fremme synspunkter i "åpen halvtime" vedrørende saker som angår dem som tillitsvalgt/ansatt.

For øvrig kan ansatte i egenskap av beboer/bruker av bydelens tjenester benytte "åpen halvtime".

Publikum har ikke anledning til å komme med spørsmål og meningsytringer under organets møte for øvrig.

§ 4-4 Forslags- og vedtaksformuleringer i bydelens folkevalgte- og andre kommunale organer

Forslagene skal utformes slik de skal lyde i vedtaks form. Det skal blant legges vekt på følgende hensyn:

 • formuleringene må være presise, klare og entydige
 • formuleringene må være fullstendige og så langt det er mulig selvforklarende
 • alle forslag leveres skriftlig påført forslagsstillerens navn.

§ 4-5 Deltakelse i lukkede møter

I tillegg til medlemmer kan, etter utvalgets bestemmelse, følgende være tilstede i lukket møte:

 • Varamedlemmer som ikke deltar i møtet i tilfeller hvor det er påregnelig at vedkommende må tre inn i møtet under behandlingen av saken, eller det er påregnelig at vedkommende skal delta ved behandlingen av samme spørsmål i et senere møte.
 • Møtesekretæren og eventuelt andre fra sekretariatet som har oppgaver knyttet til behandlingen av saken.
 • Ansatte i bydelsadministrasjonen som har oppgaver knyttet til fremleggelsen/iverksettelsen av saken.

§ 4-6 Innbyggerforslag

Innbyggerne i bydelen kan fremme forslag som gjelder bydelens virksomhet. Bydelsutvalget plikter selv å ta stilling til forslaget dersom minst 300 innbyggere i bydelen står bak forslaget. Bydelsutvalget tar selv stilling til om forslaget gjelder bydelens virksomhet.

Bydelsutvalget skal ta stilling til forslaget senest seks måneder etter at det er fremmet. Forslagsstillerne skal informeres om de avgjørelser som treffes, og de tiltak som gjennomføres som følge av forslaget.

I samme valgperioden kan det ikke fremmes forslag dersom dette har:
a) samme innhold som et tidligere forslag fremmet etter denne bestemmelsen, eller
b) samme innhold som en sak som er behandlet av bystyret eller bydelsutvalget i løpet av valgperioden.

Bydelsutvalget tar selv stilling til om forslaget omfattes av bokstav a) eller b).

Et forslag som er fremmet etter reglene i denne paragraf, og som blir nedstemt i bydelsutvalget, kan ikke påklages med mindre dette følger av andre regler.

5. Bydelens rapporteringsansvar. Sentrale organers tilsyn og kontroll med bydelen

§ 5-1 Bydelsutvalgets rapporteringsansvar

Bydelsutvalget skal behandle de rapporter om økonomi og tjenesteproduksjon som bystyret bestemmer. I rapportene skal bydelsutvalget gi en beskrivelse av ressursbruk og status for tjenesteproduksjon, samt en vurdering av utviklingen i bydelens ressursbruk og tjenester i forhold til målene og overordnede retningslinjer bystyret har knyttet til sitt budsjettvedtak. Byrådet gir nærmere retningslinjer for frist og innhold i de ulike rapportene

§ 5-2 Byrådets tilsyn

Byrådet ivaretar sitt tilsyn overfor bydelene primært ved gjennomgang av bydelenes årsbudsjett, årsrapporter og øvrige rapporter som bystyret fastsetter. Dersom byrådet gjennom sitt tilsyn konstaterer betydelig avvik mellom utviklingen av ressursbruk, tjenesteproduksjon eller anvendelse av lover og overordnede retningslinjer i forhold til forutsetningene definert av bystyret eller lovgiveren, skal byrådet fremme forslag til iverksettelse av korrektive tiltak/instruksjon av bydelsutvalgene for bystyret.

§ 5-3 Anke over bydelsutvalgets vedtak

1. Bydelsdirektøren plikter å forlange et vedtak brakt inn for bystyret, dersom vedtaket etter direktørens vurdering strider mot lov, forskrift eller kommunens overordnede retningslinjer.

Kravet om å bringe saken inn for bystyret må legges frem i bydelsutvalgets møte, eller varsles i møtet og deretter fremsettes innen en uke.

Kravet fremsettes for byrådet, med kopi til bydelsutvalget. Bydelsutvalget skal uten opphold sende eventuell uttalelse til byrådet.

2. Byrådene eller den vedkommende byråd utpeker, kan i bydelsutvalgets møte forlange et vedtak brakt inn for bystyret.

3. Beslutning om å bringe et vedtak inn for bystyret har oppsettende virkning.

4. Saken bringes uten opphold til bystyret for endelig avgjørelse.

6. Ikrafttredelse, opphevelse av eldre bestemmelser

Dette reglementet trer i kraft fra den dato det nye bystyret konstituerer seg etter kommunestyrevalget 2019. Fra samme tidspunkt oppheves Reglement for bydelene vedtatt 15.10.2003 sak 363/03 med senere endringer.