Reglement om informasjonsplikt, karantene og saksforbud for politikere i Oslo

Vedtatt av bystyret 08. september 2021, sak 204/21

1. Virkeområde

Reglementet gjelder for byråder, byrådssekretærer, utvalgsleder, utvalgsnestleder, ordfører, varaordfører samt i særskilte tilfeller andre bystyrepolitikere i Oslo kommune, heretter kalt politikere, ved overgang til ny stilling utenfor Oslo kommune.

2. Karantene

Oslo kommunes karanteneutvalg kan i særlige tilfeller bestemme at politikere ikke kan tiltre stilling i, ha verv i, eller yte tjenester til virksomhet utenfor Oslo kommune i inntil seks måneder etter fratreden. Karantene kan kun ilegges der det foreligger en helt konkret forbindelse mellom politikerens tidligere ansvarsområder eller arbeidsoppgaver og den aktuelle virksomhets interesser. Det samme gjelder dersom det foreligger særegne forhold i tilknytning til politikerens tidligere ansvar og arbeidsoppgaver som har gitt eller kan gi virksomheten særlige fordeler, eller kan være egnet til generelt å svekke tilliten til Oslo kommune.

3. Saksforbud

En politiker kan i stedet for karantene ilegges saksforbud i inntil ett år dersom dette i tilstrekkelig grad ivaretar hensynene i nr. 2. Der det er særlig behov, kan saksforbud ilegges i tillegg til karantene. Saksforbud og karantene kan ikke ilegges for mer enn ett år til sammen, regnet fra fratreden.

4. Senere ny stilling

Karantene og saksforbud etter nr. 2 og 3 kan også ilegges inntil ett år etter fratreden hvis politikeren ikke går direkte til den aktuelle stillingen.

5. Samtykke

Politikeren plikter ved oppnevning til vervet å gjøre seg kjent med bestemmelsene om informasjonsplikt, karantene og saksforbud, og å gi skriftlig samtykke i å være bundet av reglementets bestemmelser.

6. Informasjonsplikt

Politikeren plikter senest tre uker før tiltredelse i ny stilling, uoppfordret å gi Oslo kommunes karanteneutvalg nødvendige opplysninger om ny stilling, verv utenfor kommunen, eller oppstart av næringsvirksomhet. Informasjonsplikten gjelder ett år etter fratreden fra vervet som politiker. Informasjonen gis på standard meldeskjema til karanteneutvalget.

Informasjonsplikten gjelder ikke dersom det er åpenbart at karantene eller saksforbud ikke vil være aktuelt.

7. Godtgjøring

Dersom det besluttes å ilegge karantene skal politikeren motta en godtgjøring i karantenetiden tilsvarende det vedkommende hadde ved fratreden. Politikeren opparbeider pensjonsrettigheter i hele perioden. Utbetalingen skal begrenses slik at summen av godtgjøring og annen arbeidsinntekt i karantenetiden ikke overstiger den godtgjørelse politikeren kan motta etter første setning.

8. Ikrafttredelse

Reglementet trer i kraft på vedtakelsestidspunktet.

Skjema

Meldingsskjema ved overgang til ny stilling utenfor Oslo kommune (DOC 0,09 MB)