Etiske normer for folkevalgte i Oslo kommune

Vedtatt av bystyret 27. august 2008

1. Formål og virkeområde

Etiske normer for folkevalgte i Oslo kommune skal sikre en god etisk praksis og definere felles standarder for alle folkevalgte i Oslo kommune.

2. Forholdet til innbyggerne

Folkevalgte i Oslo kommune skal arbeide for fellesskapets beste i tråd med lover og regler. Kommunens folkevalgte skal være seg bevisst at de er i innbyggernes tjeneste. Kommunens folkevalgte skal utføre sine oppgaver og opptre på en måte som ikke skader kommunens omdømme og tillit i befolkningen. Folkevalgte skal møte innbyggere og brukere med respekt.

3. Forvaltning av samfunnets fellesmidler

Folkevalgte i Oslo kommune skal være seg bevisst at de forvalter samfunnets fellesmidler på vegne av innbyggerne i kommunen. Folkevalgte plikter å ta vare på kommunens ressurser på den mest økonomiske og rasjonelle måte, og skal ikke misbruke eller sløse med kommunens midler. Folkevalgte skal ikke tilegne seg personlige fordeler av kommunens ressurser, verken økonomiske midler, eiendommer eller andre eiendeler.

4. Habilitet - interessekonflikt

Alle som treffer beslutninger og tilrettelegger for beslutninger i Oslo kommune er bundet av reglene om inhabilitet i forvaltningsloven og kommuneloven. Folkevalgte har plikt til å varsle om forhold som kan gjøre vedkommende inhabil.

Folkevalgte skal unngå å komme i en konfliktsituasjon mellom kommunens interesser og privates interesser (personer, selskaper eller organisasjoner).

Folkevalgte skal opptre slik at de som ombud ikke uberettiget tilgodeser noen; person, firma eller organisasjon.

5. Gaver og personlige fordeler

Folkevalgte i Oslo kommune må for seg selv eller for andre ikke motta gaver, provisjoner, tjenester eller andre ytelser, som kan være egnet til eller av giveren ment å påvirke handlinger, saksforberedelse eller vedtak. Dette gjelder også gunstige betingelser knyttet til reiser og opphold.

6. Avstå fra kjøp av seksuelle tjenester

Folkevalgte i Oslo kommune skal ikke oppføre seg på en måte som er egnet til å bringe kommunen i miskreditt. Folkevalgte som er på oppdrag for Oslo kommune skal avstå fra kjøp av seksuelle tjenester. Dette gjelder også i fritiden under slike oppdrag.

7. Forretningsetiske regler

Kommunens forretningsmessige virksomhet må drives slik at innbyggere, brukere og leverandører har tillit til kommunen som forvalter av innbyggernes fellesmidler og som forretningspart. All forretningsvirksomhet skal bidra til å nå de mål kommunen har for sin virksomhet.