Kan Oslo bli en kulturby for alle?

Byrådet har utarbeidet en temaplan for å øke deltakelsen i kulturlivet i Oslo. NB. Ny høringsfrist 20. november.

Oslo har et bredt og rikt kulturliv. Likevel er det mange som ikke deltar. Det er store forskjeller, knyttet til blant annet sosial og økonomisk bakgrunn. Mange er aldri en del av publikum, mange får ikke innpass, eller opplever at de ikke blir representert i det kulturlivet tilbyr.

Byrådet er opptatt av at kulturlivet skal være for hele befolkningen. Derfor sender vi nå en temaplan om økt deltagelse i kulturlivet på høring. Planen er blitt til gjennom å samle gjeldende kunnskap på området, og innspill fra både publikum og kulturaktører. Hvilke innsatsområder kan vi satse på for å endre på det som hindrer folk fra å delta?

Planen er ikke begrenset til enkelte grupper, men legger særlig vekt på barn og unge og på publikumssiden, og særlig i levekårsutsatte områder i byen. Dyrtida gjør at flere opplever trang økonomi, og deltakelse i kultur er ofte noe av det som må vike når mer av inntekten må gå til mat og boutgifter.

Det å delta i kulturlivet er en demokratisk rettighet. Kulturopplevelser er viktige for folk, og vi skal legge til rette for et kulturliv som strekker seg lenger for å nå ut til folk, sier Omar Samy Gamal, byråd for kultur, idrett og frivillighet.

Følgende overordnede mål er foreslått i planen

  • Oslo skal være en inkluderende og mangfoldig kunst- og kulturby som er tilgjengelig for alle
  • Oslo kommune skal sammen med kulturlivet arbeide for å redusere ulikhetene i deltakelse, som publikum og utøver
  • Kommunen skal legge til rette for gode møteplasser, kulturaktivitet og kulturell infrastruktur i hele byen

En sentral forutsetning for å nå disse målene, er et tett samarbeid mellom Oslo kommune og det frivillige og profesjonelle kulturlivet. Temaplanen tar for seg både kommunens egne tilbud og det frivillige og profesjonelle kulturlivet.

Vi ønsker å sikre at målene og innsatsområdene som foreslås, både speiler og dekker behovene til ulike grupper. Derfor vil vi ha dine innspill og kommentarer til temaplanen «En kulturby for alle – sammen for økt deltakelse».

Har du meninger om dette?

Høringen er åpen for alle som ønsker å gi et høringssvar. Høringssvar sendes til postmottak@byr.oslo.kommune.no. Merk at høringsfristen er utvidet fra 20. oktober til 20. november 2023.

Dokumenter og lenker