Høring - offisielle samiske navn på Oslo og Oslo kommune

Byrådet ønsker å styrke og synliggjøre den samiske kulturen og samenes plass i Oslo, og
sender følgende forslag om samisk navnsetting på byen og kommunen på høring:

  • Oslo: Oslove.
  • Oslo kommune søker Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) om følgende navn på Oslo kommune: Sørsamisk: Osloven tjïelte, lulesamisk: Oslo suohkan og nordsamisk: Oslo suohkan eller Oslo gielda.

Bakgrunn og begrunnelse

I Samarbeidserklæringen mellom Oslo kommune og Sametinget pkt. 2 Formål framkommer det: «Målsettingen er å legge forholdene til rette for et godt og langsiktig samarbeid slik at de samene som bor i Oslo kommune kan bevare og utvikle sitt språk og kultur». I møte 28.02.2019 ba Sametinget Oslo kommune om å igangsette et arbeid med offisielle samiske navn på Oslo.

Vedtak om et samisk stedsnavn på byen (tettstedet) Oslo og vedtak om samisk kommunenavn på kommunen Oslo følger ulike regelsett. Stedsnavnet på byen skal vedtas av kommunen, dvs. bystyret. Det følger av stadnamnlova § 7. For å vedta navn på kommunen skal det etter kommuneloven § 3-1 sendes søknad til KDD.

Sametingets stedsnavntjenestes vurdering

For samiske stedsnavn er det Sametingets stedsnavntjeneste som gir veiledning og er fagmyndighet. Som del av saksbehandlingen har Byrådsavdeling for kultur, idrett og frivillighet innhentet tilråding fra stedsnavntjenesten om samiske navn på både byen Oslo og Oslo kommune. Stednavnstjenesten har en annen tilråding, jf. vedlegg.

Konsultasjonsmøter med samiske Oslo-organisasjoner

Oslo kommune er forpliktet til å konsultere representanter for berørte interesser om selve navnevalget, jf. sameloven § 4-4. Oslo kommune har derfor gjennomført to konsultasjonsmøter med representanter for de samiske organisasjonene i Oslo. I møtene var alle organisasjoner samstemte i at Oslove bør vedtas som det eneste offisielle samiske navnet på byen Oslo. De viste også til språkforskning om bruk av dette navnet på samisk, jf. vedlegg. Det ble bl.a. vist til at Oslove brukes av mange samiske Oslofolk i dag, og at den samiske ungdomsorganisasjonen fikk navnet Oslove Noereh i 2016.

I konsultasjonsmøtene ble det også understreket at det er symbolsk viktig for organisasjonene at det er en synlig forskjell på det norske og det samiske navnet på Oslo. Derfor mener organisasjonene at den nyere sørsamiske formen Oslove skal benyttes som eneste samiske navn på byen. Kommunenavnet vil da bli slik på de tre samiske språkene: Sørsamisk: Osloven tjïelte, lulesamisk: Oslo suohkan og nordsamisk: Oslo suohkan eller Oslo gielda.

Byrådets konklusjon

Etter en helhetlig vurdering har byrådet konkludert med at det legges størst og avgjørende vekt på samstemmigheten fra konsultasjonsmøtene med de samiske Oslo-organisasjonene. Dette veier da tyngre enn Sametingets stedsnavntjenestes tilråding.

Høringsfrist 23. august 2023

Uttalelser til navneforslagene sendes til Oslo kommune, Byrådsavdeling for kultur, idrett og frivillighet; postmottak@byr.oslo.kommune.no

Dokumenter og lenker