Høring av strategi for utjevning av sosiale forskjeller i Oslo

Hovedmålet for strategien er reduserte sosiale forskjeller i Oslo innen 2030.

Utjevning av sosiale forskjeller krever langsiktig arbeid på flere områder og et bredt tilfang av tiltak og veivalg som både er forebyggende og avbøtende.

Strategien og innsatsene i denne saken innebærer videreføring og spissing av arbeid som allerede er satt i gang, mens andre er nye prioriteringer.

Vi oppfordrer næringsliv, organisasjoner og innbyggere til å gi høringsinnspill.

Les høringsutkastet til strategi for utjevning av sosiale forskjeller (PDF)

Kunnskapsdelen av strategien vil oppdateres med nyere statistikk før saken fremmes for bystyret.

Høringsfrist

7. juli 2023.

Gi innspill

Vi ber høringsinstansene gi kortfattede innspill på:

  1. Om de foreslåtte innsatsområdene er relevante og adekvate i arbeidet med utjevning av sosiale forskjeller i Oslo?
  2. Om de foreslåtte målene under hvert innsatsområde er relevante og adekvate for utjevning av sosiale forskjeller i Oslo?
  3. Om de foreslåtte innsatsene er hensiktsmessige for utjevning av sosiale forskjeller i Oslo?
  4. Forslag til eventuelle andre mål og innsatser på strategisk nivå som kan bidra til utjevning av sosiale forskjeller i Oslo.

Høringsuttalelser er offentlig etter offentlighetslova og vil bli publisert, med mindre høringssvaret inneholder taushetsbelagt informasjon.

Høringsuttalelser sendes til Byrådsavdelings for arbeid, integrering og sosiale tjenester til postmottak@byr.oslo.kommune.no