Ønsker du å bli medlem eller nominere kandidater til det sentrale eldreråd i Oslo kommune?

I forbindelse med kommunevalget høsten 2023 skal det oppnevnes nye medlemmer til det sentrale eldreråd. Både organisasjoner, bydelseldreråd og enkeltpersoner kan nominere kandidater. Du kan også foreslå deg selv.

Det sentrale eldreråd

Oslo kommune har hatt et sentralt eldreråd siden 1992. I følge lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) skal alle kommuner ha et eldreråd. Det sentrale eldreråd er rådgivende organ for byrådet og bystyret i saker som angår levekår for eldre innbyggere i Oslo kommune. I Oslo er det også lokale eldreråd i hver bydel.

Hva kreves av deg som rådsmedlem?

Rådets rolle er å gi anbefalinger og innspill. Som rådgivende organ vil rådets fokus være på saker på et overordnet nivå. Aktuelle områder er blant annet medvirkning, alderisme og aldersdiskriminering, folkehelse, helse- og omsorg, aldersvennlig by, mangfold, digitalisering, universell utforming, kultur, friluftsliv, arbeid og sysselsetting, bolig, transport, frivillighet, plansaker og budsjett.

Møteplikt

Medlemmer av rådet har plikt til å delta i rådets møter hvis de ikke har gyldig forfall.

Møtegodtgjørelse

Det utbetales møtegodtgjørelse i henhold til forskrift om folkevalgtes rett til godtgjøring og velferdsgoder.

Les mer om det sentrale eldrerådet (PDF)

Hvordan velges medlemmene?

Medlemmene i eldrerådet regnes som folkevalgte og velges for fire år av gangen, i samsvar med den kommunale valgperioden. Bystyret vedtar sammensetningen og antall medlemmer og varamedlemmer for det sentrale eldreråd. Rådet skal være bredt sammensatt og bestå av personer med ulik erfaring og yrkesbakgrunn med kompetanse og innsikt i eldre menneskers levekår. Flertallet av medlemmene skal være fylt 60 år. Rådets medlemmer må representere begge kjønn og bør ha geografisk spredning i byen.

Hvem kan nominere kandidater?

Organisasjoner som representerer eldre og ulike typer frivillige organisasjoner og foreninger som driver aktivt arbeid blant eldre kan foreslå medlemmer til rådet. Videre kan eldrerådene i bydelene foreslå medlemmer til rådet. Andre kan også foreslå kandidater til eldrerådet. Det er også mulig å foreslå seg selv.

Hvordan nominere kandidater?

Kandidatene som foreslås bør få grundig informasjon om hva vervet som rådsmedlem innebærer og være motivert for oppgaven. Kandidatene må være kjent med at de er foreslått til rådet, men at den endelige oppnevningen foretas av bystyret. Forslaget må inneholde følgende opplysninger:

  1. Navn
  2. Adresse
  3. Mobilnummer
  4. E-postadresse
  5. Fødselsår
  6. Organisasjon/bydelseldreråd hvis aktuelt

Videre må forslagene begrunnes med informasjon om kandidatens interessefelt og kompetanse:

  1. Hvorfor ønsker vedkommende å stille som kandidat til det sentrale eldreråd for perioden 2023-2027?
  2. Hvilke områder av eldrepolitikken har kandidaten kompetanse fra/eller spesiell interesse for å jobbe med i kommende periode?

Søknad

Frist for å sende inn forslag er mandag 07.08.2023.

Send inn til postmottak@byr.oslo.kommune eller per post til Byrådsavdeling for helse, eldre og innbyggertjenester, Rådhuset, 0037 Oslo.

Vi oppfordrer til å ikke sende inn taushetsbelagte eller sensitive opplysninger.