2. Klimabudsjett

2.1 Byrådets satsinger for å kutte klimagassutslipp i Oslo

Klimagassutslippene i Oslo skal i 2030 være redusert med 95 % sammenlignet med 2009. Utslippsregnskapet fra Miljødirektoratet våren 2020, basert på ny beregningsmetode, viser at utslippene i Oslo er betydelig høyere enn tidligere regnskap har vist. Sammenliknet med tidligere tall fra staten er utslippene fra bygg og anlegg i Oslo tre ganger høyere enn det staten tidligere har rapportert. Dermed er Oslo lenger unna målet om å redusere klimagassutslippene med 41 % i 2020 sammenlignet med 2009-nivå enn byrådet tidligere har lagt til grunn. 88 % av de totale klimagassutslippene fra Oslo kommer fra bygg- og anleggsvirksomhet, veitrafikk og avfallsforbrenning. Byrådet har derfor i dette klimabudsjettet prioritert å skjerpe virkemidlene for å kutte i disse utslippskildene

Bygg- og anleggsvirksomhet

Klimakrav til utbyggere

Byrådet vil innføre krav om fossilfrie bygg- og anleggsplasser og etter hvert krav om utslippsfrie byggeplasser i nye reguleringsplaner i dialog med forurensningsmyndighetene. Oslo kommune stiller allerede krav om fossilfri/utslippsfri anleggsdrift i egne prosjekter. Men fire av fem byggeplasser er statlige eller private. Foreløpige, grove anslag tyder på at byrådets foreslåtte krav kan omfatte om lag 40-80 % av byggeaktiviteten allerede i 2024, og øke ytterligere fram mot 2030. Dette virkemiddelet vil dermed redusere utslippene fra bygg- og anleggsplasser betydelig allerede de neste årene. Det er en kraftfull respons på ny kunnskap om utslipp fra denne sektoren, se omtale lenger ned.

Fossilfri massetransport og håndtering

Oslo kommune stiller fra 2020 krav i egne prosjekter om fossilfri transport av masser til og fra byggeplass. Andelen prosjekter med fossilfri transport av masser der kommunen er innkjøper forventes dermed å øke fra nær null til 100 % gjennom økonomiplanperioden.

Veitrafikk

Mer og bedre ladeinfrastruktur skal bygges

Dette er avgjørende for å elektrifisere transportsektoren, og byrådet foreslår derfor å sette av 37 mill. for å styrke arbeidet med ladeinfrastruktur både til taxi, personbiler, tungtransport og busser (bl.a. turbusser og ekspressbusser). Byrådet har som mål at Oslo skal bli en foregangsby for utslippsfri tungtransport og det er også bevilget 4,275 mill fra statlige Klimasats. til dette arbeidet.

En eller flere «nullutslippssoner» skal etableres

Nullutslippssoner vil kutte utslipp i transportsektoren. I nullutslippssonen blir tilgangen til området forbeholdt kjøretøy med nullutslippsløsninger (el, hydrogen eller biogass). Slike soner vurderes å kunne ha stor effekt dersom de er store nok og dekker de fleste kjøretøyklasser. Arbeidet med utvikling av nullutslippssoner skal styrkes i 2021 og 2022 med sikte på ikrafttredelse i løpet av byrådsperioden.

Parkeringstakstene skal økes og flere parkeringsplasser forbeholdes elvarebiler

I fravær av enighet i Oslopakke 3 om tilstrekkelige bompengesatser foreslår byrådet å øke taksten for gateparkering i gul sone med 25 %. Fremmedparkering i beboersonene økes med 25 %, og prisen for beboerkort økes med 50 % i 2021. Økte takster for parkering bidrar til å redusere trafikken og klimagassutslippene noe. 

Dette grepet bygger opp under bystyret vedtak ved behandlingen av klimastrategien om at «summen av bompenger, parkeringsrestriksjoner, innstramminger i kjøremulighetene må opp på et nivå som er tilstrekkelig til å nå målene om å kutte klimagassutslipp og redusere biltrafikken».

Byrådet har tatt initiativ overfor nasjonale myndigheter for å få adgang til å pålegge private parkeringstilbydere å ta betalt for parkering minst tilsvarende pris på kommunale plasser.

Innenfor Ring 1 vil ytterligere 25 parkeringsplasser forbeholdes nullutslipps nyttekjøretøy, mens det vil være fortsatt gratis gjesteparkering for elektriske varebiler i beboerparkeringssonene.

Tilskudd til kollektivtilbudet styrkes

Byrådet setter av midler for å unngå økte billettpriser utover ordinær prisjustering som forutsatt i Oslopakke 3-avtalen. Fra og med 2021 vil alt drivstoff i kollektivtilbudet være fossilfritt, og det vil settes inn utslippsfrie øybåter

Bomtakstene skal økes på sikt

Norconsult har utredet et nytt takstsystem. De fant at differansen mellom takst på fossil- og nullutslippsbiler gradvis må økes til 100 kroner i 2030 for å oppnå de nødvendige utslippskuttene i Oslotrafikken. Da vil utslippene fra personbilparken kunne reduseres med 95 %, forutsatt at andre elbilvirkemidler er uendret. Gjennomslag for dette forutsetter at forhandlingsutvalget for Oslopakke 3 samlet er enige, og at bystyret i Oslo og fylkestinget i Viken fatter vedtak. Stortinget må slutte seg til takstendringer hvis gjennomsnittstaksten blir høyere enn det Stortinget tidligere har sagt ja til. Også på kort sikt er det mulig å få til betydelige utslippsreduksjoner gjennom økte takster som holder seg innenfor rammen for dagens stortingsvedtak, som tillater en gjennomsnittstakst på 14 kroner (mot drøyt 10 kroner i dag). Hvis takstene for lette fossile kjøretøy økes maksimalt innenfor dette handlingsrommet, kan CO2-utslippene fra lette kjøretøy reduseres med anslagsvis 13 prosent i 2024 sammenlignet med det som oppnås med dagens takstsystem. Byrådet ønsker å øke takstene til høyeste gjennomsnittstakst. En slik endring forutsetter at Viken er enig med Oslo.

Avfallsforbrenning

Etablere karbonfangst (CCS) på Klemetsrud

Regjeringen skal, om den følger planen, fremme investeringsbeslutning om fullskala verdikjede for karbonfangst og lagring i statsbudsjettet som legges fram høsten 2020. Byrådet arbeider for å sikre en positiv beslutning for Klemetsrudanlegget. Et positivt utfall er avgjørende for å nå Oslos klimamål.

Utslippsfri avfallshåndtering

Byrådet utreder hvordan Oslo kan øke materialgjenvinningsgraden til minimum 65 % (i tråd med EU-krav), samtidig som man ivaretar målet om at avfallshåndteringen skal være tilnærmet uten utslipp av klimagasser i 2030.

Klima- og energifondet

Gjennom tilskudd til klima- og energitiltak legger byrådet til rette for at innbyggere og næringsliv i Oslo kan gjennomføre tiltak som bidrar til reduserte klimagassutslipp og mer effektiv energibruk.  Byrådet foreslår å videreføre tilsagnsrammen på 120 mill. i 2020 også i 2021.  

Aktuelle tilskuddsordninger i 2021 som kan kutte klimagassutslipp er blant annet:  

  • Tilskudd for å kartlegge hvordan en anleggsplass kan bli utslippsfri
  • Ladetilskudd for el-varebiler i bedrifter 
  • Ladetilskudd til borettslag og sameier 
  • Støtte til pilotprosjekter og utviklingsprosjekter for klimakutt og energisparing.
  • Tilskudd til kjøp av elektrisk lastesykkel for bedrifter 
  • Tilskudd til ladestasjoner for el-drosjer 
  • Tilskudd til klimasmarte jobbreiser 
  • Tilskudd til sykkelparkering i borettslag og sameier