11. Kultur, idrett og frivillighet

11. Kultur, idrett og frivillighet

11.11 Idrett

Tabell 11.33 Driftsbudsjettet

Beløp i 1000 kr

Kap /Artsgr

Regnskap 2018

Dok 3 2019

Forslag 2020

545

Idrett (KIF)

10

Lønn og sosiale utgifter

79 196

97 024

100 517

11

Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenproduksjon

159 120

200 777

211 546

13

Kjøp av tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon

303 738

238 980

278 686

14

Overføringsutgifter

84 088

164 806

167 937

15

Finansutgifter og finanstransaksjoner

20 779

0

0

 

Sum utgifter

646 922

701 587

758 686

16

Salgsinntekter

-83 969

-73 172

-75 518

17

Refusjoner

-22 412

-44 129

-45 497

19

Finansinntekter og finanstransaksjoner

-20 779

0

0

 

Sum inntekter

-127 160

-117 301

-121 015

 

Netto utgifter

519 762

584 286

637 671

1 Ansvarsområde

Bymiljøetaten har ansvar for planlegging, utvikling og drift av kommunale idrettsanlegg. Etaten har videre ansvar for bygging og forvaltning av markanlegg, anlegg for vinteridrett, mindre bygg som klubbhus og garderobeanlegg, samt mindre nærmiljøanlegg til egenorganisert aktivitet. I tillegg har etaten driftsansvaret for idretts- og badeanlegg som forvaltes av Kultur- og idrettsbygg Oslo KF, samt en andel av driftsansvaret for skolenære idrettshaller som forvaltes av Undervisningsbygg Oslo KF.

Bymiljøetaten skal i samarbeid med idretten skape gode muligheter for barn, ungdom og voksne til å utøve idrett og fysisk aktivitet. Tilbudet innen idrett og fysisk aktivitet skal videreutvikles ved å øke kunnskapen om og bruken av de eksisterende tilbudene og arealene, prioritere anlegg til barn og ungdom og styrke samhandlingen med andre offentlige og private aktører.

Bymiljøetaten utarbeider kommunale planer og foreslår strategier og målsettinger for kommunens arbeid med idrett og fysisk aktivitet. Etaten har ansvaret for forvaltning av tilskudd på idrettsområdet. Dette omfatter både rammetilskuddet til Oslo idrettskrets, tilskudd for å stimulere til bygging av private idrettsanlegg, tilskudd til ridesentre, samt tilskudd til store og små idrettsarrangementer og tiltak.

2 Situasjonsbeskrivelse

Oslo kommune har fått et løft med ferdigstilte og pågående idrettsprosjekter. I 2020 åpner blant annet ishallene nye Jordal Amfi og Sonja Henie ishall, tre nye flerbrukshaller, to friplasser, Ekeberg servicebygg og en ny kunstgressbane på Manglerud. I tillegg starter byggingen av nye Tøyenbadet med flerbrukshall opp og det er planlagt å rehabilitere to kunstgressbaner. Ved nybygging og rehabilitering av kunstgressbaner blir det gjennomført tiltak for å hindre at gummigranulat kommer på avveie. Innen utgangen av 2020 er det et mål om at 25 % av kunstgressbanene som blir forvaltet av Bymiljøetaten enten skal være baner uten gummigranulat eller baner hvor det er etablert tiltak for å hindre at gummigranulat kommer på avveie. Oslo har et stort mangfold av idrettsanlegg og mange deltar i idrett eller utøver fysisk aktivitet på egenhånd. Likevel har Oslo den dårligste anleggsdekningen (innbyggere pr. idrettsanlegg) av fylkene i Norge, og også dårligere dekning enn de andre store kommunene i Norge. Det er i tillegg et stort behov for vedlikehold og rehabilitering av eksisterende kommunale idrettsanlegg.

Behovsplan for idrett og friluftsliv 2019–2028 ble vedtatt sammen med budsjettet for 2019. Behovsplanen bygger på oppdaterte behovsvurderinger, innspill fra idretts- og friluftslivsorganisasjonene i Oslo, statistikk og vurdering av tilstanden til eksisterende anlegg. Behovsplanen har et fireårig handlingsprogram. Det er behov for en rekke nye idrettsanlegg, samt at standarden på flere eksisterende anlegg skal bli bedre. I tillegg er det viktig med løpende vedlikehold for å opprettholde det eksisterende anleggstilbudet. Flerbrukshaller, bad- og svømmeanlegg, friidrettsanlegg samt rehabilitering av eksisterende anlegg som kunstgressbaner, ski- og alpinanlegg m.m. er prioriterte anlegg. Det er også lagt vekt på å prioritere utredning av anlegg som tilrettelegger for et bredt spekter av brukere. Eksempler på denne typen anlegg er flerbrukshaller, basishaller, badeanlegg og kunstisbaner. I budsjettet for 2020 legger byrådet vekt på å følge opp behovsplanens handlingsprogram. I økonomiplanperioden 2020–2023 er det innarbeidet 6 mrd. i investeringsmidler til nye idrettsanlegg og rehabilitering av eksisterende idrettsanlegg. Med dette viderefører byrådet satsingen på å bedre idrettstilbudet i Oslo. Følgende idrettsanlegg er ventet å bli ferdigstilt i 2020:

 • Jordal amfi
 • Sonja Henie ishall
 • Tre nye flerbrukshaller: Grorud, Ullern og Vestli skole
 • Høybråten og Haraløkka friplasser (nærmiljøanlegg for friidrett)
 • Ekeberg servicebygg
 • Rehabilitere to kunstgressbaner og bygge en ny 7’er kunstgressbane på Manglerud
 • Midlertidig bad på Økern

Følgende idrettsanlegg er vedtatt igangsatt og vil være under bygging/gjennomføring i 2020:

 • Nye Tøyenbadet med flerbrukshall
 • Korsvoll flerbrukshall

Følgende prosjekter er under planlegging/prosjektering og er aktuelle for oppstart i 2020 og 2021:

 • Valle Hovin kunstis
 • Manglerud bad
 • Stovner bad
 • Reetablere Jordal kunstgress med undervarmeanlegg
 • Dælenenga flerbrukshall
 • Majorstua flerbrukshall
 • Løren flerbrukshall og aktivitetspark
 • Skullerud arenabygg og driftsgarasje
 • Rehabilitering Jerikobakken, Sloreåsen og Leirskallen alpinanlegg

I tillegg prioriterer byrådet økt satsing på vedlikehold av eksisterende idrettsanlegg. Bymiljøetatens driftsbudsjett er derfor foreslått styrket med 10 mill. årlig i økonomiplanperioden. Byrådet foreslår også å øke bevilgningene til rehabilitering av eksisterende idrettsanlegg med om lag 8 mill. i 2020. Dette skal blant annet bidra til å bedre standarden på klubbhus/garderober, rehabilitere cricketpitcher, samt mindre tiltak i Vulkan flerbrukshall og Bjølsenhallen. Det er også foreslått å bevilge om lag 5 mill. mer til maskiner og utstyr, blant annet ny prepareringsmaskin i Jerikobakken. Samtidig vil det treårige arbeidet med å rehabilitere Ekebergsletta som startet opp i 2019, bli videreført i 2020 og 2021.

Bymiljøetaten arbeider kontinuerlig for å tilby attraktive muligheter for å utøve idrett og annen fysisk aktivitet. Blant annet er åpningstidene ved flere av badene utvidet de senere årene. Byrådet foreslår at både åpningstidene ved badene og lav pris for barn og unge videreføres i økonomiplanperioden. Byggingen av nye Tøyenbadet med flerbrukshall som starter opp i 2020 vil medføre et dårligere svømmetilbud frem til det nye badeanlegget står ferdig. Som et avbøtende tiltak vil byrådet etablere et midlertidig bad på Økern som er planlagt å åpne medio 2020.

For å legge til rette for et bedre idrettstilbud for barn, er det på kap. 211 Aktivitetsskolen foreslått å bevilge 12 mill. til et treårig pilotprosjekt til et samarbeid mellom idretten og Aktivitetsskolen. Prosjektet vil starte opp høsten 2020 (skoleåret 2020/2021) og vare til og med våren 2023 (skoleåret 2022/2023). Utdanningsetaten skal lede prosjektet og vil samarbeide med Oslo idrettskrets om prosjektgjennomføringen.

Kultur- og idrettsbygg Oslo KF bygger idrettsanlegg etter bestilling fra Bymiljøetaten i henhold til kommunens etablerte bestiller-utfører modell. Unntakene er markanlegg, snøanlegg og andre mindre anlegg hvor Bymiljøetaten selv har utføreransvaret, og flerbrukshaller i tilknytning til skoler hvor Undervisningsbygg Oslo KF er ansvarlig for bygging. Idrettsanlegg i regi av Kultur- og idrettsbygg og Undervisningsbygg er omtalt under kapittel 10.1 Eiendomsforetakene.

3 Mål, tiltak og resultatindikatorer

Mål, tiltak og resultatindikatorer for kapittelet:

Mål 5: Oslo skal være godt tilrettelagt for fysisk aktivitet, spesielt for barn og unge

Mål 6: Det skal bli enklere å drive frivillig aktivitet og organisasjonsvirksomhet i Oslo

Tiltak 1

Øke antallet og heve standarden på kunstgressbaner i Oslo.

Tiltak 2

Bygge flere flerbrukshaller.

Tiltak 3

Videreføre lav pris for barn og unge ved badene.

Tiltak 4

Heve standarden på anleggsmassen.

Tiltak 5

Investere i idrettsanlegg i henhold til idrettsbehovsplanen.

Tiltak 6

Legge til rette for et samarbeid mellom idretten og Aktivitetsskolen, i første omgang som et pilotprosjekt i perioden 2020–2022.

Tabell 11.34 Mål og resultatindikatorer

Resultatindikatorer

Resultat 2017

Resultat 2018

Måltall 2019

Måltall 2020

Antall kunstgressbaner

91

94

99

99

Rehabiliterte kunstgressbaner per år

3

6

5

2

Antall kunstgressbaner med granulattiltak*

 

6

 

16

Antall kunstgressbaner uten plastholdig løst fyllmateriale**

 

6

 

9

Antall flerbrukshaller (håndballflater)

56

58

62

64

Antall besøkende ved publikumsbadene***

984 000

1 056 300

1 004 000

830 000

Andel innbyggere som er fornøyd med rekreasjons- og idrettsmuligheter i Oslo

83 %

81 %

80 %

80 %

* Status for 2018 var 6 baner med granulattiltak. Ved utgangen av 2019 er det forventet at det totalt vil være 14 baner med granulattiltak i Oslo.

** Status for 2018 var 6 baner uten plastholdig løst fyllmateriale. Ved utgangen av 2019 er det forventet at det totalt vil være 8 baner uten plastholdig løst fyllmateriale i Oslo.

*** Det forventes en reduksjon i antall besøkende ved publikumsbadene når Tøyenbadet stenger for riving og nybygging. Det blir etablert et midlertidig bad på Økern som er planlagt å åpne medio 2020. Badet får dårligere kapasitet og standard enn dagens bad på Tøyen.

4 Merknader til driftsbudsjett

Det er innarbeidet kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling med netto 17,9 mill. Jf. kapittel 17 Budsjettekniske merknader. Det er innarbeidet generell rammereduksjon på 1,4 mill. Kapittelet er videre styrket med 34,1 mill., som hovedsakelig gjelder husleie for nye Jordal amfi (24,6 mill.) og styrket vedlikeholdspott (10 mill.). Noen tidligere rammeøkninger går samtidig ut av ramma og dette er grunnen til at styrkingen er mindre enn summen av Jordal amfi og vedlikeholdspotten.

5 Investeringer

Tabell 11.35 Investeringsbudsjettet

Beløp i 1000 kr

Kap /Artsgr

Regnskap 2018

Dok 3 2019

Forslag 2020

545

Idrett (KIF)

01

Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenprod

99 981

102 000

75 125

04

Overføringsutgifter

20 413

0

0

 

Sum utgifter

120 394

102 000

75 125

06

Salgsinntekter

-280

0

0

07

Refusjoner

-20 413

-19 900

-14 525

08

Overføringsinntekter

-5 237

0

0

 

Sum inntekter

-25 930

-19 900

-14 525

 

Netto utgifter

94 465

82 100

60 600

Tabell 11.36 Investeringsoversikt

Idrett (KIF)

Samlet bevilgning

Tidligere bevilget

Budsjett 2020

Budsjett 2021

Budsjett 2022

Budsjett 2023

Til 2024 og senere

Byggestart - ferdig kv/år

Prosjektnummer og navn:

 

 

 

 

 

 

 

 

117011

Investering på idrettsområdet

 

56 900

50 750

50 000

0

 

 

117022

IDR Diverse mindre prosjekter

 

5 000

0

0

0

 

 

117023

IDR Maskiner/biler/utstyr

 

2 000

2 000

2 000

2 000

 

Løpende

117024

IDR Rehabilitering av idrettsanlegg

 

11 225

6 250

5 000

5 000

 

Løpende

 

Sum investeringsutgifter

 

 

75 125

59 000

57 000

7 000

 

 

117011

Investering på idrettsområdet

Investeringsmoms

-11 380

-10 150

-10 000

0

 

 

117022

IDR Diverse mindre prosjekter

Investeringsmoms

-500

0

0

0

 

 

117023

IDR Maskiner/biler/utstyr

Investeringsmoms

-400

-400

-400

-400

 

 

117024

IDR Rehabilitering av idrettsanlegg

Investeringsmoms

-2 245

-1 250

-1 000

-1 000

 

 

 

Sum kapittel finansiering

-14 525

-11 800

-11 400

-1 400

 

 

 

Generell finansiering fra bykassen (inkl. fond)

60 600

47 200

45 600

5 600

 

 

Hoveddelen av anleggsinvesteringene på idrettsområdet budsjetteres på og gjennomføres av Kultur- og idrettsbygg Oslo KF under byrådsavdeling for næring og eierskap. De totale investeringene på idrettsfeltet utgjør 6 mrd. i økonomiplanperioden 2020-2023, hvorav 198 mill. på kap. 545 Idrett, og resten på de kommunale foretakene Kultur- og idrettsbygg og Undervisningsbygg.

Prosjekt 117011 Investering på idrettsområdet

Prosjektet finansierer behovsplanen for idrett, som var vedlagt budsjettforslaget for 2019. Vi viser også til idrettsinvesteringer under det kommunale foretaket Kultur- og idrettsbygg Oslo KF, under byrådsavdeling for næring og eierskap.

6 Tilskuddsmidler

Tabell 11.37 Tilskuddsoversikt idrett

beløp i 1000 kr

Avsetningen gjelder

Vedtak 2018

Vedtak 2019

Forslag 2020

Rammetilskudd Oslo Idrettskrets (OIK)

47 000

47 300

48 200

Særskilte tiltak OIK

4 500

4 500

4 500

Seniorprosjektet OIK

2 800

2 800

2 800

Big-Air Wyller

1 500

1 300

1 750

Norway Cup *

4 000

4 000

0

Bogstad Vinterparadis

0

700

700

Ellingsrud ridesenter **

5 000

0

0

Tilskudd til ridesentre

1 000

1 000

1 000

Realisering av idrettsanlegg i samarbeid med idrettslag

40 000

40 000

40 000

Tilskudd til idrettstiltak ***

3 820

4 694

9 364

Tilskudd til VM i bryting 2021 ****

 

15 000

 

SUM

109 620

121 294

108 314

*Årlig tilskudd til Norway Cup er fra 2020 samordnet med tilskuddsordningen tilskudd til idrettstiltak.

** Engangsbevilgning i tilleggsinnstillingen 2018.

*** Tilskuddsordningen er styrket med kr 670 000, samt at ordningen er samordnet med det årlige tilskuddet til Norway Cup. Søknadsfrist for alle søkere, inkludert Norway Cup, er 1. desember 2019.

**** Engangsbevilgning i revidert budsjett 2019.

Bymiljøetaten har ansvaret for å administrere ordningene for tilskudd til idrettsorganisasjoner.